ဗဆက
departments

ဗဟုိပုိ႕ေဆာင္ဆက္သြယ္ ေရးေက်ာင္းသည္ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္တြင္ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ဆင္မ လုိက္ သေဘၤာက်င္းတြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။