ရည္မွန္းခ်က္ ( ၈ ) ရပ္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ( ဘ႑ာေရးႏွစ္ )
ရထားပို႔ေဆာင္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန

- ေခတ္မွီဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေနရာတြင္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ခရီးသည္နွင့္ ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ေရးဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အထိေရာက္ဆံုးနွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ရွိရွိ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး၊ မိမိလက္၀ယ္ရွိ စြမ္းအားစု မ်ားကို အထိေရာက္ဆံုးသံုးစြဲႏိုင္ေရး။

- ယာဥ္အနၱရာယ္၊ လမ္းအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး။

- ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားျဖင့္ စီးပြားေရးအလို႔ငွာ ေဆာင္ရြက္ေသာ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား စနစ္တက်ျဖစ္ေပၚေစေရး။

- ၀န္ထမ္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ အစဥ္အျမဲ တိုးတက္ေနေစရန္ ေလ့က်င့္ေပးေရး။

- ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရးဆိုင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈက႑နွင့္ စက္မႈက႑တို႔တြင္ ကမၻာ့အဆင့္သို႔ တက္လွမ္းနိုင္ေစေရးအတြက္ အဆင့္ဆင့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ ေဆာက္ရြက္ႏိုင္ေရး။

- အမ်ားပိုင္၊ ပုဂၢလိကပိုင္ႏွင့္ ဖက္စပ္လုပ္ငန္းစနစ္အား အျပန္အလွန္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစေသာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္အညီ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ                ေဆာင္ရြက္ေရး။

- လက္ဝယ္ရွိ လူ၊ပစၥည္းအစရွိေသာ စြမ္းအားစုမ်ားကို အက်ိဳးရွိဆံုး အသံုးျပဳႏုိင္ေရးႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ႏုိင္ေရးအတြက္ အစဥ္တစိုက္စီမံ           ေဆာင္ရြက္၍ ႏိုင္ငံေတာ္ နွင့္ ျပည္သူတို႔ အားထားႏုိင္သည့္ ရထားလုပ္ငန္းတစ္ခုအျဖစ္ ရပ္တည္ႏုိင္ေရး။

- ရထားလမ္းတစ္ေလွ်ာက္ရွိ ရထားေျမမ်ားကို အသံုးခ်၍ ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ ဝင္ေငြရရွိေရး ေဆာင္ရြက္လ်က္ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ရထားလမ္းနွင့္          ဆက္စပ္ေနေသာ ေနရာမ်ားပါ   ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရးအတြက္ အေထာက္အကူျပဳႏုိင္ေရး။