သမိုင္းအက်ဥ္း
ပို႔ေဆာင္ေရးစီမံကိန္းဦးစီးဌာန

၁၉၇၂ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၁၆)ရက္ေန႔တြင္ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္၌ ဗဟိုပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္းကို ဖြဲ႔စည္းကာ ကုန္စည္ ပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ညွိႏႈိင္းႀကီးၾကပ္ေစခဲ့ပါသည္။ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ(၁) ရက္ေန႔တြင္ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ ရွိ ဗဟိုပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္း၊ စစ္ေဆးေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီး ဌာန၊ ေလ့က်င့္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၊ မွတ္တမ္းႏွင့္ စာရင္းအင္းညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမ်ားကိုပူးေပါင္း၍ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးစီမံ ကိန္းႏွင့္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေရးဦးစီးဌာနအမည္ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါသည္။

၁၉၉၂ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၁)ရက္ေန႔တြင္ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး စီမံကိန္းႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေရးဦးစီးဌာနအား ဦးစီးဌာန(၂)ခု အျဖစ္ျပင္ဆင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ ၿပီး၊ ဦးစီးဌာနတစ္ခုအား ပို႔ေဆာင္ေရးဦးစီးဌာနအမည္ျဖင့္ ပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာန အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ထားရွိၿပီး၊ ဦးစီးဌာနတစ္ခုအား ပို႔ေဆာင္ေရး စီမံကိန္း ဦၤးစီးဌာနအမည္ျဖင့္ ရထားပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာနေအာက္သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ပါသည္။