ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ တာ၀န္
ပို႔ေဆာင္ေရးစီမံကိန္းဦးစီးဌာန

ရည္မွန္းခ်က္

၁။ ႏိုင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ စီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး တိုးတက္ေစရန္ အတြက္ ပုဂၢလိကကုန္းလမ္းသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး

လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား ညွိႏႈိင္းျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ရန္။

၂။ ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း ကုန္းလမ္းသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား စနစ္တက်ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ စီမံကိန္းမ်ားခ်မွတ္၍ ဥပေဒႏွင့္အညီ

ေဆာင္ရြက္ရန္။

၃။ ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း ပုဂၢလိကကုန္းလမ္းသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးက႑မ်ား စနစ္တက်ရွိေစေရးအတြက္ ေဒသအစိုးရအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ညွိႏိႈင္းေပါင္းစပ္

ေဆာင္ရြက္ရန္။

၄။  ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ကုန္းလမ္းသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဆက္စပ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဥပေဒသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ အေကာင္

အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္။

၅။ စီးပြားေရးအလို႔ငွာ ကုန္းလမ္းသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ၾကေသာ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးယာဥ္မ်ားအား စနစ္တက်မွတ္ပံု

တင္၍ ေဆာင္ရြက္ရန္။

၆။ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ အၿမဲတိုးတက္ေနေစရန္အတြက္ ေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္ေပးရန္။

တာ၀န္ႏွင့္ ၀တၱရားမ်ား

၁။ ရထားပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိဦးစီးဌာန၊ အဖြဲ႔အစည္း၊ ေက်ာင္းတို႔၏ စီမံကိန္း၊ ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကို

စိစစ္ျခင္း၊ ညွိႏိႈင္းျခင္း၊ စုစည္းတင္ျပျခင္း။

၂။ စီးပြားေရးအရ ပုဂၢလိကကုန္းလမ္းသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေနေသာယာဥ္မ်ားအား ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ လိုင္စင္ထုတ္ေပးျခင္း၊

လိုင္စင္ဆိုင္ရာ အခြန္အခမ်ားေကာက္ခံျခင္း၊ လိုင္စင္စည္းကမ္းမ်ား လိုက္နာေစရန္ ႀကီးၾကပ္ျခင္း။

၃။ လိုင္စင္ရယူထားေသာ ပုဂၢလိကစီးပြားေရးလုပ္ငန္းယာဥ္မ်ား ဥပေဒအရ လိုက္နာေဆာင္ရြက္မႈ ရွိ/မရွိစာင့္ၾကည့္ၾကပ္မတ္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းဆာင္ရြက္

သူမ်ားႏွင့္ပို႔ေဆာင္သူမ်ားကို မမွန္မကန္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားမရွိေစေရး ၾကပ္မတ္ထိန္းသိမ္းျခင္းျဖင့္ စစ္ေဆးရမႈမ်ားလ်ာ့ပါးလာေစၿပီး ကုန္စည္ႏွင့္ခရီးသည္

ပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားႏွင့္ ျပည္သူအၾကား လုပ္ငန္းေခ်ာေမြ႔၊ စိတ္ေက်နပ္မႈ ရရွိေစေရး စီမံႀကီးၾကပ္ေပးျခင္း။

၄။ ႏိုင္ငံပိုင္ကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ ပုဂၢလိကကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပခရီးသည္မ်ားကိုသယ္ယူပို႔ေဆာင္ရာတြင္ ျပည္တြင္းရွိ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး

စြမ္းအားစု မ်ားႏွင့္ေပါင္းစပ္၍ လိုအပ္ေသာ အခ်ိန္တြင္ လိုအပ္ေသာေဒသသို႔ လိုအပ္ေသာ ကုန္ပစၥည္းအေရအတြက္ႏွင့္ ခရီးသည္မ်ား ပို႔ေဆာင္ေပး

ႏိုင္ေစရန္ စီမံေပးျခင္း။

၅။ အရးေပၚအေျခအေနမ်ား၊ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္မ်ား ေပၚေပါက္ခ်ိန္တြင္ ျဖစ္ေပၚလာေသာသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပး

ႏိုင္ေရးအတြက္ ႀကိဳတင္စီမံျပင္ဆင္ထားျခင္း။

၆။ မိမိဌာနက ေကာက္ခံရန္ ဥပေဒႏွင့္အညီ သတ္မွတ္ထားေသာ အခြန္အခမ်ားအား ျပည့္၀စြာရရွိေရးအတြက္ စီမံေကာက္ခံျခင္း။

၇။ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ကုန္းလမ္းသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးက႑ တန္းတူဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစေရးအတြက္ လိုအပ္သည့္ေနရာေဒသမ်ားတြင္႐ံုးမ်ား

ဖြင့္လွစ္၍ပုဂၢလိက ကုန္းလမ္းသယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း။

၈။ အာဆီယံႏွင့္မဲေခါင္ေဒသခြဲဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား၌ ရထား၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တို႔ျဖင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ဘ႑တြင္ ၀န္ႀကီးဌာနကိုယ္စား Focal Point

အျဖင့္ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ျခင္း။

ဝန္ထမ္းအင္အားႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းပံု

ပို႔ေဆာင္ေရးစီမံကိန္းဦးစီးဌာန(႐ံုးခ်ဳပ္)တြင္ စီမံေရးရာဌာန၊ စီမံကိန္းႏွင့္ဘတ္ဂ်က္ဌာန၊ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေရးဌာန၊ စစ္ေဆးေရးသင္တန္းႏွင့္

မွတ္တမ္းဌာန ဟူ၍ဌာန (၄)ခုျဖင့္ဖြဲ႕စည္းထားပါသည္။ ပို႔ေဆာင္ေရးစီမံကိန္းဦးစီးဌာနတြင္ တိုင္းေဒသႀကီး / ျပည္နယ္အဆင့္ (၁၅)႐ံုး၊ ခ႐ိုင္အဆင့္ (၃၂)႐ံုး၊

ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ (၃)႐ံုးတို႔ကို ဖြဲ႔စည္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။


တိုင္းေဒသႀကီး / ျပည္နယ္မ်ားရွိ ပို႔ေဆာင္ေရးစီမံကိန္းဦးစီးဌာန႐ံုးမ်ား

စဥ္
ျပည္နယ္/တုိင္း
ျပည္နယ္/တိုင္း ရံုးစုိက္သည့္ၿမိဳ႕
ခရုိင္ရံုး
ၿမိဳ႕နယ္ရံုး
၁။
ကခ်င္
ျမစ္ႀကီးနား
ဗန္းေမာ္
-
၂။
ကယား
လြိဳင္ေကာ္
-
-
၃။
ကရင္
ဘားအံ
ေကာ့ကရိတ္
ျမ၀တီ
-
၄။
ခ်င္း
ဟားခါး
-
-
၅။
စစ္ကုိင္း
မံုရြာ
စစ္ကုိင္း
ကေလး
ေရႊဘုိ
တမူး
ကသာ
-
၆။
တနသၤာရီ
ထား၀ယ္
ၿမိတ္
ေကာ့ေသာင္း
-
၇။
ပဲခူး
ပဲခူး
ျပည္
သာယာ၀တီ
ေတာင္ငူ
-
၈။
မေကြး
မေကြး
ပခုကၠဴ
သရက္
ေခ်ာက္
၉။
မႏၲေလး
မႏၲေလး
ျမင္းၿခံ
မိတီၳလာ
ေက်ာက္ဆည္
ျပင္ဦးလြင္
ေက်ာက္ပန္းေတာင္း
၁၀။
မြန္
ေမာ္လၿမိဳင္
သထံု
-
၁၁။
ရခုိင္
စစ္ေတြ
သံတြဲ
ေတာင္ကုတ္
၁၂။
ရန္ကုန္
ရန္ကုန္
-
-
၁၃
ရွမ္း
ေတာင္ႀကီး

လိြဳင္လင္

တြဲဖက္ရွမ္းျပည္နယ္ (လားရိႈး)

ေက်ာက္မဲ

မူဆယ္

တြဲဖက္ရွမ္းျပည္နယ္ (က်ိဳင္းတံု)

တာခ်ီလိတ္

-
၁၄။
ဧရာ၀တီ
ပုသိမ္
ေျမာင္းျမ
ဖ်ာပံု
ဟသၤာတ
မအူပင္
ေနျပည္ေတာ္ ပ်ဥ္းမနား
စုစုေပါင္း
၁၅ ၃၂

 


တုိင္း/ျပည္နယ္၊ ခရိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ရံုးမ်ား