ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား
ပို႔ေဆာင္ေရးစီမံကိန္းဦးစီးဌာန
၁။ ကုန္စည္ပို့ေဆာင္ခြင့္ "က"လုပ္ငန္းလိုင္စင္။ ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္သည့္ ယာဥ္မ်ားအတြက္ ထုတ္ေပးသည့္လုပ္ငန္း လိုင္စင္ျဖစ္ပါသည္။
၂။ ခရီးသည္ပို႔ေဆာင္ခြင့္ "ခ" လုပ္ငန္းလိုင္စင္။ ခရီးသည္ပို႔ေဆာင္ခြင့္ လိုင္စင္ျဖစ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ခရီးစဥ္အလိုက္ သတ္မွတ္ေျပးဆြဲသည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားအတြက္ျဖစ္ပါသည္။
၃။ စင္းလံုးငွားခရီးသည္ပို႔ေဆာင္ခြင့္ "ဂ"လုပ္ငန္းလိုင္စင္။ စင္းလံုးငွားခရီးသည္ပို႔ေဆာင္ခြင့္လိုင္စင္ျဖစ္ပါသည္။(တကၠစီယာဥ္မ်ားပါ၀င္ပါသည္။)
၄။ ပဋိညာဥ္အရပို႔ေဆာင္ခြင့္ "ဃ" လုပ္ငန္းလိုင္စင္။ ပဋိညာဥ္အရ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းလိုင္စင္ျဖစ္ပါသည္။ (ဥပမာ - ေက်ာင္း၊ ႐ံုး၊ ကုမၸဏီ၊ စက္႐ံု၊ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုခုအတြက္ ေက်ာင္းသား၊ ႐ံုး၀န္ထမ္းမ်ား၊ ကုမၸဏီ၊ စက္႐ံု အလုပ္သမား၊ ႀကိဳ႕ / ပို႔ေရးအတြက္ ငွားရမ္းျခင္း)
၅။ ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရးအတြက္ ပို႔ေဆာင္ခြင့္"င"လုပ္ငန္းလိုင္စင္။ ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရးအတြက္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းလိုင္စင္ ျဖစ္ပါသည္။ မိမိပိုင္ ကုန္ပစၥည္း မ်ားသယ္ေဆာင္ရန္ျဖစ္ပါသည္။

 

၁၉၉၂ ခုႏွစ္ ႏွင့္ ၃ / ၂၀၁၄ လအထိလုပ္ငန္းလိုင္စင္ထုတ္ေပးထားသည့္ယာဥ္စာရင္း

စဥ္

ယာဥ္

အမ်ိဳးအမည္

၁၉၉၂ ခုႏွစ္အထိ ၃၁.၄.၂၀၁၄ ခုႏွစ္ အထိ တိုးတက္မႈ မွတ္ခ်က္
က ေပါင္း က ေပါင္း
၁။ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ၁၈၀၇၀ ၂၁၀၉၀ ၁၃၄၇၈ ၄၄၀ ၃၂၃၀ ၅၆၃၀၈ ၈၅၀၀၀ ၂၃၂၃၂ ၆၀၁၆၉ ၁၃၈၉ ၃၂၀၃၈ ၂၀၁၈၂၈ (+)၁၄၅၅၂၀

 

၂။ ထေရာ္လာဂ်ီ - - - - - - - - - - - ၂၀၄၂၃ (+) ၂၀၄၂၃
၃။ သံုးဘီ - - - - - - ၃၃၁၂ ၃၀၇၉ ၂၄၂၅၉ - ၂၃၂ ၃၀၈၈၂ (+) ၃၀၈၈၂
စုစုေပါင္း ၁၈၀၇၀ ၂၁၀၉၀ ၁၃၄၇၈ ၄၄၀ ၃၂၃၀ ၅၆၃၀၈ ၈၈၃၁၂ ၂၆၃၁၁ ၈၄၄၂၈ ၁၃၈၉ ၃၂၂၇၀ ၂၅၃၁၃၃ (+)၁၉၆၈၂၅