ေၾကျငာခ်က္မ်ား
ပို႔ေဆာင္ေရးစီမံကိန္းဦးစီးဌာန

လုပ္ငန္းလုိင္စင္ဆုိင္ရာဥပေဒ၁၉၆၃ခုႏွစ္၊ ကုန္းလမ္းႏွင့္ ျပည္တြင္းေရေၾကာင္း သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးအဖြဲ႕ လုပ္ငန္းမ်ားဥပေဒအရ ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းကို စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အလို႔ငွာ
လည္းေကာင္း၊ အက်ိဳးေက်းဇူး တစ္ခုခုအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း ေဆာင္႐ြက္ေသာ ႏိုင္ငံသားပိုင္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႏွင့္ စက္တပ္ေရယာဥ္မ်ား (ဥပေဒအရ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳထားေသာ ဌာနပိုင္ယာဥ္မ်ားမွအပ) အားလုံးသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအတိုင္း လုပ္ငန္းလိုင္စင္ ရယူရပါမည္ -

 

(၁)

ခရီးစဥ္ေဒသ ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ခြင့္ 'က' လုပ္ငန္းလုိင္စင္


ကုန္တင္ယာဥ္မ်ားအတြက္ ျဖစ္သည္။ ခရီးစဥ္ (သို႔) ေဒသအလိုက္ ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ခြင့္ လိုင္စင္ျဖစ္သည္။
(၂)

ခရီးစဥ္ ခရီးသည္ပို႔ေဆာင္ခြင့္ 'ခ' လုပ္ငန္းလိုင္စင္


ခရီးသည္တင္ယာဥ္မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ဘတ္စ္ကားအတြက္ျဖစ္သည္။ ခရီးစဥ္အလိုက္ ခရီးသည္ပို႔ေဆာင္ခြင့္ လိုင္စင္ျဖစ္သည္။ သတ္မွတ္ထား
သည့္ ခရီးစဥ္အတိုင္း ေျပးဆြဲရမည္။
(၃)

စင္းလုံးငွား ခရီးသည္ပို႔ေဆာင္ခြင့္ 'ဂ' လုပ္ငန္းလိုင္စင္


စင္းလုံးငွားခရီးသည္ ပို႔ေဆာင္ခြင့္လိုင္စင္ ျဖစ္သည္။
(၄)

ပဋိညာဥ္အရ ပို႔ေဆာင္ခြင့္ 'ဃ' လုပ္ငန္းလိုင္စင္


ပဋိညာဥ္အရ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းလိုင္စင္ျဖစ္သည္။ ငွားရမ္းသူတစ္ဦးဦး အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခုအတြက္ေသာ္
လည္းေကာင္း၊ အဆက္မျပတ္ အခ်ိန္ကာလ အပိုင္းအျခားအတြက္ ငွားရမ္းသည့္စနစ္ျဖစ္သည္။ ဥပမာ- ေက်ာင္း၊ ႐ုံး၊ ကုမၸဏီ၊ စက္႐ုံ၊ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခုအတြက္ ေက်ာင္းသား၊ ႐ုံး၀န္ထမ္းမ်ား၊ ကုမၸဏီ၊ စက္႐ုံ အလုပ္သမားမ်ား၊ ႀကိဳ/ပို႔ ေရးအတြက္ ငွားရမ္းျခင္းျဖစ္သည္။
(၅)

ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရးအတြက္ ပို႔ေဆာင္ခြင့္ 'င' လုပ္ငန္းလိုင္စင္


ကိုယ္ပိုင္ စီးပြားေရးအတြက္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းလိုင္စင္ ျဖစ္သည္။ ယာဥ္ပိုင္႐ွင္သည္ မိမိအေရာင္းအ၀ယ္ (သို႔) မိမိ စီးပြားေရးတစ္ခုခု
ႏွင့္ဆက္စပ္၍ ကုန္စည္ကိုပို႔ရန္အတြက္ျဖစ္သည္။ ဥပမာ-စက္႐ုံ၊ အလုပ္႐ုံပိုင္႐ွင္က မိမိကုန္ပစၥည္းမ်ားကို မိမိပိုင္ယာဥ္ျဖင့္ သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ရန္
ျဖစ္သည္။ ဤလိုင္စင္ေလွ်ာက္လိုသူသည္ အငွားယာဥ္အျဖစ္သို႕ မွတ္ပုံတင္ေျပာင္းလဲရန္ မလိုဘဲ ကိုယ္ပိုင္မွတ္ပုံတင္ႏွင့္ပင္ လုပ္ကိုင္ ေျပးဆြဲခြင့္ျပဳ
သည္။ပုိ႕ေဆာင္ေရးစီမံကိန္းဦးစီးဌာနတြင္ လုပ္ငန္းလုိင္စင္ယူရမည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္၊ ေရယာဥ္မ်ား

ခရီးစဥ္ (သုိ႕) ေဒသအလုိက္ ကုန္စည္ပုိ႕ေဆာင္ခြင့္ "က" လုိင္စင္ (ကုန္တင္ယာဥ္မ်ား)


ေမာ္ေတာ္ယာဥ္


ေရယာဥ္

စက္ျမင္းေကာင္ေရ (၂၀)ေအာက္ စက္တပ္ေရယာဥ္


 

ခရီးစဥ္အလုိက္ ခရီးသည္ပုိ႕ေဆာင္ခြင့္ "ခ" လုပ္ငန္းလုိင္စင္ (ခရီးသည္တင္ယာဥ္မ်ား)


ေမာ္ေတာ္ယာဥ္


ေရယာဥ္


စက္ျမင္းေကာင္ေရ (၂၀)ေအာက္ စက္တပ္ေရယာဥ္ 

စင္းလံုးငွား ခရီးသည္ပုိ႕ေဆာင္ခြင့္ "ဂ" လုပ္ငန္းလုိင္စင္ 

ပဋိညာဥ္အရ ပုိ႕ေဆာင္ခြင့္ "ဃ" လုပ္ငန္းလုိင္စင္

တကၠသုိလ္၊ ေက်ာင္း၊ စက္ရံု၊ ႀကိဳပုိ႕ယာဥ္


 

ကုိယ္ပုိင္စီးပြားေရးအတြက္ ပုိ႕ေဆာင္ခြင့္ "င" လုပ္ငန္းလုိင္စင္

 

၁၉၉၈ – ၁၉၉၉ ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ (ဇန္န၀ါရီလအထိ) လုပ္ငန္းလိုင္စင္ ထုတ္ေပးထားသည့္စာရင္း

 

 

ယာဥ္စာရင္း
ဘ႑ာေရးႏွစ္
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္
ထေရာ္လာဂ်ီ
ေရယာဥ္
ျမင္း (၂၀)
သံုးဘီး
ဆိုင္ကယ္
စုစုေပါင္း
၁၉၉၈-၉၉
၉၆၄၃၃
၂၅၇၀
၃၀၆၂
၂၂၁၈၅
-
၁၂၄၂၅၀
၁၉၉၉-၂၀၀၀
၉၀၀၄၄
၄၉၁၄
၂၄၄၉
၁၇၇၄၂
-
၁၁၅၁၄၉
၂၀၀၀-၂၀၀၁
၉၀၇၁၁
၈၃၂၄
၂၂၅၇
၁၈၈၀၃
-
၁၂၀၀၉၅
၂၀၀၁-၂၀၀၂
၉၃၈၄၂
၁၅၀၅၄
၁၉၇၂
၂၄၃၅၄
-
၁၃၅၂၂၂
၂၀၀၂-၂၀၀၃
၉၆၂၂၈
၂၅၆၀၇
၂၀၅၅
၂၇၉၃၁
-
၁၅၁၈၂၁
၂၀၀၃-၂၀၀၄
၉၉၆၇၀
၃၂၂၃၂
၁၉၉၂
၂၈၁၄၃
-
၁၆၂၀၃၇
၂၀၀၄-၂၀၀၅
၁၀၃၉၄၀
၃၈၈၈၅
၂၀၄၂
၂၄၃၀၅
၁၀၉
၁၆၉၂၈၁
၂၀၀၅-၂၀၀၆
၁၀၄၉၇၅
၄၃၈၂၂
၁၉၀၃
၂၃၅၄၃
၅၅၀
၁၇၄၇၉၃
၂၀၀၆-၂၀၀၇
၁၀၄၂၃၁
၄၂၀၄၈
၂၀၀၁
၂၈၈၀၈
၁၇၉၁
၁၇၈၈၇၉
၂၀၀၇-၂၀၀၈
၁၀၆၃၉၈
၄၇၇၈၄
၂၂၀၆
၂၇၇၉၉
၃၁၂၂
၁၈၇၃၀၉
၂၀၀၈-၂၀၀၉ ၁၀၇၃၇၅
၃၇၅၁၂
၂၄၀၆
၂၄၂၇
၃၉၀၄
၁၇၅၆၂၄
၂၀၀၉ - ၂၀၁၀ ၁၁၁၀၁၇ ၃၂၇၃၆ ၂၆၆၃ ၂၅၇၉၅ ၅၅၇၁ ၁၇၇၇၈၂
၂၀၁၀ - ၂၀၁၁ (ဇန္န၀ါရီလအထိ) ၁၁၄၅၉၅ ၃၀၁၀၇ ၃၀၁၅ ၂၂၃၇၀ ၇၃၂၁ ၁၇၇၄၀၈

 

 

လုပ္ငန္းလိုင္စင္ခြန္ေငြ (ယာဥ္တစ္စီးတစ္ႏွစ္အတြက္)

 

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္

(၁) ခရီးသည္ (၁၀) ဦးအထိ (သို႔) ကုန္တန္ခ်ိန္ ၃/၄ ထိ တင္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ အငွားယာဥ္
-
၇၀၀ က်ပ္
(၂) ခရီးသည္ (၁၁) ဦးမွ (၁၇) ဦးအထိ (သို႔) ကုန္တန္ခ်ိန္ ၃/၄ အထက္မွ ၁ ၃/၄ တင္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ အငွားယာဥ္
-
၈၀၀ က်ပ္
(၃) ခရီးသည္ (၁၈) ဦးမွ (၂၄) ဦးအထိ (သို႔) ကုန္တန္ခ်ိန္ (၂) တန္မွ (၃) တန္ထိ တင္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ အငွားယာဥ္
-
၉၀၀ က်ပ္
(၄) ခရီးသည္ (၂၅) ဦးမွ (၂၉) ဦးအထိ (သို႔) ကုန္တန္ခ်ိန္ (၃) တန္အထက္မွ (၅) တန္အထိ တင္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ အငွားယာဥ္
-
၁၀၀၀ က်ပ္
(၅) ခရီးသည္ (၃၀) ဦးမွ (၃၅) ဦးအထိ (သို႔) ကုန္တန္ခ်ိန္ (၅) တန္အထက္မွ (၇) တန္အထိ တင္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ အငွားယာဥ္
-
၁၂၀၀ က်ပ္
(၆) ခရီးသည္ (၃၆) ဦးမွ (၄၀) ဦးအထိ (သုိ႔) ကုန္တန္ခ်ိန္ (၇) တန္အထက္မွ (၉) တန္အထိ တင္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ အငွားယာဥ္
-
၁၅၀၀ က်ပ္
(၇) ခရီးသည္ (၄၁) ဦးအထက္ (သို႔) ကုန္တန္ခ်ိန္ (၉) တန္အထက္ တင္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ အငွားယာဥ္
-
၂၀၀၀ က်ပ္

 

 

ေရယာဥ္

(၁) တန္ခ်ိန္ (၁၀) တန္အထိေရယာဥ္ - ၅၀၀ က်ပ္
(၂) တန္ခ်ိန္ (၂၅) တန္အထိေရယာဥ္ - ၁၀၀၀ က်ပ္
(၃) တန္ခ်ိန္ (၅၀) တန္အထိေရယာဥ္ - ၁၅၀၀ က်ပ္
(၄) တန္ခ်ိန္ (၇၅) တန္အထိေရယာဥ - ၂၀၀၀ က်ပ္
(၅) တန္ခ်ိန္ (၁၀၀) တန္အထိေရယာဥ္ - ၂၅၀၀ က်ပ္
(၆) တန္ခ်ိန္ (၂၀၀) တန္အထိေရယာဥ္ - ၃၀၀၀ က်ပ္
(၇) တန္ခ်ိန္ (၃၀၀) တန္အထိေရယာဥ္ - ၃၅၀၀ က်ပ္
(၈) တန္ခ်ိန္ (၄၀၀) တန္အထိေရယာဥ္ - ၄၀၀၀ က်ပ္
(၉) တန္ခ်ိန္ (၅၀၀) တန္အထိေရယာဥ္ - ၄၅၀၀ က်ပ္
(၁၀)
တန္ခ်ိန္ (၆၀၀) တန္အထိေရယာဥ္ႏွင့္ အပိုတစ္တန္လွ်င္ ၁၀ိ/- ႏႈန္း
- ၅၀၀၀ က်ပ္

 

 

လုပ္ငန္းလိုင္စင္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဓိက စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

 

(၁) လုပ္ငန္းလိုင္စင္၏ သက္တမ္းသည္ (၁) ႏွစ္ျဖစ္သည္။
(၂) လုပ္ငန္းလိုင္စင္ကို ႏွစ္စဥ္သက္တမ္းတိုးရမည္။
(၃) ေရယာဥ္မ်ားတြင္၀န္တင္မ်ဥ္း

(Load Line)

ထက္ေက်ာ္လြန္၍ မတင္ေဆာင္ရပါ။
(၄) လုပ္ငန္းလိုင္စင္ ခြင့္ျပဳလက္မွတ္ (ႀတိဂံ) ႏွင့္ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ အပိုင္း(၂) တုိ႔ကို ယာဥ္ႏွင့္အတူ ထား႐ိွရပါမည္။
(၅) လမ္းခရီးတြင္ စစ္ေဆးပါက လုပ္ငန္းလိုင္စင္ ခြင့္ျပဳလက္မွတ္ (ႀတိဂံ) ႏွင့္ အပိုင္း(၂) တို႔ကို ျပသရပါမည္။

 


လုပ္ငန္းလိုင္စင္ သက္တမ္းတိုးရာတြင္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား

 

(၁) လုပ္ငန္းလိုင္စင္ အပိုင္း (၁)၊ အပိုင္း (၂)၊ ႀတိဂံ။
(၂) ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ျဖစ္လွ်င္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ မွတ္ပုံတင္လိုင္စင္မူရင္းႏွင့္ ေရယာဥ္ျဖစ္လွ်င္ ေရယာဥ္စစ္ေဆးၿပီးေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္လက္မွတ္မူရင္း။
(၃) ယာဥ္ပိုင္႐ွင္၏ ႏိုင္ငံသား စိစစ္ေရးကဒ္ျပား။

 

 

လုပ္ငန္းလိုင္စင္ အသစ္ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား

 

(၁) ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ျဖစ္လွ်င္ ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရးၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၏ ကမ-၃ မူရင္း။
(၂) ေရယာဥ္ျဖစ္လွ်င္ ေရယာဥ္စစ္ေဆးၿပီးေၾကာင္း ေရေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရး ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၏ သက္ေသခံလက္မွတ္မူရင္း။
(၃) စက္ျမင္းေကာင္ေရ (၂၀)ထက္မပိုေသာ စက္တပ္ေရယာဥ္ျဖစ္လွ်င္ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၏ မွတ္ပုံတင္ၿပီးေၾကာင္း သက္ေသခံ
လက္မွတ္မူရင္း။
(၄) ႏိုင္ငံသား စိစစ္ေရးကဒ္ျပားႏွင့္ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းမူရင္း။
(၅)

'ခ'လုပ္ငန္းလိုင္စင္

ေလွ်ာက္ထားပါက တရား၀င္ခြင့္ျပဳထားေသာ လိုင္းေျပးဆြဲခြင့္ ေထာက္ခံခ်က္မူရင္း။
(၆)

'ဃ' လုပ္ငန္းလိုင္စင္

ေလွ်ာက္ထားပါက စာခ်ဳပ္မူရင္း။
(၇)

'င' လုပ္ငန္းလိုင္စင္

ေလွ်ာက္ထားပါက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအတြက္ တရား၀င္ခြင့္ျပဳခ်က္ အေထာက္အထားမူရင္း။
(၈) ယာဥ္၏ ေ႐ွ႕၊ ေနာက္၊ ေဘး (ယာ) ဓါတ္ပုံ (၁) ပုံစီ။

 

 

စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္ေသာ ယာဥ္မ်ားအား ျပစ္မႈအမ်ိဳးအစားအလိုက္ သတ္မွတ္ေသာ ဒဏ္ေငြမ်ား

 

စဥ္
အေၾကာင္းအရာ
ေမာ္ေတာ္
ယာဥ္
ထေရာ္လာဂ်ီ
သုံးဘီး
ဆိုင္ကယ္
ေရယာဥ္/
စီဘီ
စက္ျမင္း
(၂၀)
၁။
လုပ္ငန္းလိုင္စင္လုံး၀မရိွ
၃၀၀၀၀
၅၀၀၀
၅၀၀၀
၁၀၀၀၀
၅၀၀၀
၂။
သက္တမ္းလြန္
၅၀၀၀
၂၀၀၀
၂၀၀၀
၅၀၀၀
-
၃။
စည္းကမ္းပ်က္ယာဥ္
၅၀၀၀
၂၀၀၀
၂၀၀၀
၅၀၀၀
၂၀၀၀
၄။
စစ္ေဆးစဥ္လုပ္ငန္းလိုင္စင္
အေထာက္အထား မျပည့္စုံျခင္း
၅၀၀၀
၂၀၀၀
၂၀၀၀
၅၀၀၀
၂၀၀၀

 

မွတ္ခ်က္။ ။ စည္းကမ္းပ်က္ယာဥ္

(က) လိုင္စင္ပါ ခရီးစဥ္အတိုင္း ေျပးဆြဲမႈမရိွျခင္း။
( ခ ) ျပည္နယ္/တုိင္းေက်ာ္ ခြင့္ျပဳခ်က္မရိွျခင္း။
( ဂ ) သတ္မွတ္ခရီးသည္/ကုန္တန္ခ်ိန္ထက္ ပိုမိုတင္ေဆာင္ျခင္း။
(ဃ) ခြင့္ျပဳထားေသာ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစား မဟုတ္ျခင္း။
( င ) လုပ္ငန္းလိုင္စင္တြင္ ေဖာ္ျပပါရိွေသာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ မကိုက္ညီျခင္း။

 

မည္သူမွ်လိုင္စင္မ႐ွိဘဲ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ကုန္းလမ္း
( သို႔မဟုတ္ )
ျပည္တြင္းေရေၾကာင္းသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းကို မလုပ္ကိုင္ရ
( သို႔မဟုတ္ )
မလုပ္ကိုင္ေစရ။စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႏွင့္ စက္တပ္ေရယာဥ္အားလုံး လုပ္ငန္းလိုင္စင္ရယူရပါမည္။
လုပ္ငန္းလိုင္စင္ကို ႏွစ္စဥ္သက္တမ္းတုိးရပါမည္။