ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား
ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရး

ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္အက်ိဳးတူပူးေပါင္း၍ ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္

ျပည္တြင္း/ျပည္ပ ကုမၸဏီ(၃)ခု ေရြးခ်ယ္ခံရ

၁၅-၇-၂၀၁၃

ရထားပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ပထမအဆင့္အျဖစ္ ျပည္တြင္းကုမၸဏီ(၂)ခုႏွင့္ ျပည္ပ ကုမၸဏီ(၁)ခုတို႔အား ေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါသည္။ ျပည္တြင္းကုမၸဏီ(၂)ခုမွာ Forever Green Right Services Co., Ltd. ႏွင့္ မိုးေသာက္ႏွင္း ကုမၸဏီ လီမိတက္ တို႔ ျဖစ္ၿပီး ျပည္ပကုမၸဏီမွာ ကိုရီးယားသမၼတႏိုင္ငံမွ Busan Express Bus Terminal Co., Ltd. တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း၊ က်န္ရွိသည့္ ေဆြးေႏြးဆဲကုမၸဏီ မ်ားကိုလည္း ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မည့္အေပၚအေျခခံ၍ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးစိစစ္ေရြးခ်ယ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ထပ္မ၍ အက်ိဳးတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လိုေသာ ျပည္တြင္းျပည္ပ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရးရံုးခ်ဳပ္၊ ေနျပည္ေတာ္ ( ဖုန္းအမွတ္ ၀၆၇-၄၀၅၀၃၇၊ ၄၀၅၄၁၂ ) တို႔သို႔ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။

 

ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရးနွင့္ အက်ိဳးတူ ေဆာင္ရြက္လိုသည့္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ကုမၸဏီမ်ားအား ရထားပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာန

ရင္းနွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ စိစစ္ေရးေကာ္မတီမွ ေတြ႔ဆံုျခင္း

၂၀၁၃ ခုနွစ္ ဧၿပီလ (၂၃)(၂၅)ရက္မ်ားတြင္ ရထားပို႔ေဆာင္ေရးမွတာ၀န္ရွိသူမ်ားသည္ ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္အက်ိဳးတူလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ အဆိုျပဳလာ ေသာ ျပည္တြင္းကုမၸဏီ(၈)ခု၊ ျပည္ပကုမၸဏီ(၅)ခု၊ စုစုေပါင္း ကုမၸဏီ(၁၃)ခုတို႔ျဖင့္ ေတြ႔ဆံု၍ ၀န္ႀကီးဌာန၏ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေစရန္ ေဆြးေနြးခဲ့ရာ ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ JV လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မည့္ ကုမၸဏီ(၁၀)ခု၊ BOT ေဆာင္ရြက္မည့္ ကုမၸဏီ(၂)ခု နွင့္ ေခ်းေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လိုသည့္ ကုမၸဏီ(၁)ခု ပါ၀င္ခဲ့ပါသည္။ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ခရီးသည္နွင့္ ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ေရး၊ ယာဥ္ျပင္အလုပ္ရံုမ်ား၊ အဆင့္မီယာဥ္ေမာင္းသင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ျခင္း အပါအ၀င္ ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ထမ္းမ်ားအား အက်ိဳးတူလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တာ၀န္ေပးအပ္ႏိုင္ေရး ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။