ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ တာ၀န္
ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရး
၁။ ပုဂၢလိကယာဥ္မ်ား၏ ယာဥ္ငွားရမ္းခ ေစ်းကစားမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ ကုန္ေစ်းႏႈန္း ျမင့္တက္မႈကို ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရးမွ သက္သာေသာ ယာဥ္ငွားရမ္းချဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္၍ ကုန္ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္မႈကို ကာကြယ္ရန္၊
၂။ ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရး၊ လံုၿခံဳေရး၊ နယ္စပ္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္
ေရးစီမံကိန္းမ်ား၊ အခမ္းအနားမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ အခါအားေလ်ာ္စြာ ေပးအပ္ေသာ
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးတာ၀န္မ်ားကို ေက်ပြန္စြာထမ္းေဆာင္ရန္၊
၃။ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အရန္ ပစၥည္းထုတ္လုပ္ျခင္း၊ အႀကီးစားျပင္ဆင္ျခင္း၊ ယာဥ္သစ္တည္
ေဆာက္တပ္ဆင္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းမ်ားအား ျပည္တြင္းတြင္ က်ယ္ျပန္႔စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္
ေစရန္အတြက္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရန္၊