ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား
ဗဟုိပုိ႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးေက်ာင္း၊ မိတၳီလာၿမိဳ႕

 

ျပင္ပယာဥ္ေမာင္း / ယာဥ္ျပင္သင္တန္း(Work force Training) 

 

ျပင္ပယာဥ္ေမာင္းသင္တန္း

 

၁။ ျပင္ပယာဥ္ေမာင္းသင္တန္းကို ၁၉၉၃ ခုႏွစ္မွ စတင္ဖြဲ႕လွစ္ခဲ႔ၿပီး သင္တန္းကာလ (၁)လျဖင့္ ယာဥ္ႀကီးမ်ား (ေဒါင္ဖန္း၊ ေကအမ္ယာဥ္) ေမာင္းႏွင္
ႏိုင္သည္အထိ သင္ၾကားေပးလ်က္႐ွိပါသည္။
၂။ ကုိယ္ပုိင္ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ကို သင္တန္းဆင္းၿပီး ၃-လအတြင္း ရ႐ွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။
၃။ အသက္အ႐ြယ္မေ႐ြး၊ က်ား မ မေ႐ြး တက္ေရာက္ခြင့္႐ွိပါသည္။
၄။ သင္တန္းေၾကးမွာ တစ္ဦးလွ်င္ က်ပ္ ၃၅၀၀၀ိ/- ႏွင့္ အိပ္ေဆာင္ေၾကးမွာ က်ပ္ ၅၀၀ိ/- ႏႈန္းျဖင့္ အထူးေစ်းႏႈန္းခ်ိဳသာစြာ စီစဥ္ေပးလ်က္႐ွိပါသည္။
၅။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလအထိ သင္တန္း (၁၃၂)ႀကိမ္၊ သင္တန္းသား (၈၆၁၁)ဦး သင္တန္းဆင္းခဲ့ၿပီး ကုိယ္ပုိင္လိုင္စင္မ်ား ထုတ္ေပးခဲ႔ပါသည္။
၆။ (၁) ႏွစ္လွ်င္ (၁၀) ႀကိမ္ ဖြင့္လွစ္ၿပီး ၊ သင္တန္းဖြင့္မည့္ရက္မ်ားကုိ သတင္းစာ ၊ မဂၢဇင္းတို႔မွ လစဥ္ ေဖာ္ျပေပးလ်က္႐ွိပါသည္။

 

ျပင္ပယာဥ္ျပင္သင္တန္း

၁။ ျပင္ပယာဥ္ျပင္သင္တန္းကို စာေတြ႕၊ လက္ေတြ႕ သင္တန္းကာလ (၂)လျဖင့္ သင္ၾကားေပးလ်က္႐ွိပါသည္။
၂။ (၁)ႏွစ္လွ်င္ (၄)ႀကိမ္ ဖြင့္လွစ္ေပးလ်က္႐ွိပါသည္။
၃။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလအထိ သင္တန္း (၆၀)ႀကိမ္၊ သင္တန္းသား (၁၃၀၂) ဦး သင္တန္းဆင္းခဲ႔ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။
၄။ သင္တန္းေၾကးမွာ တစ္ဦးလ်င္ က်ပ္ ၁၅၀၀၀ ိ/- ႏွင့္ အိပ္ေဆာင္ေၾကးမွာ က်ပ္ ၁၅၀၀ ိ/- ႏႈန္းျဖင့္ စီစဥ္ေပးလ်က္႐ွိပါသည္။