ေၾကျငာခ်က္မ်ား
ရထားပို႔ေဆာင္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန

ေနာက္ဆက္တြဲ (က)

ရထားပုိ႕ေဆာင္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန

ဗဟုိပုိ႕ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးေက်ာင္း

''သင္တန္းသားမ်ားေခၚယူျခင္း"

 

၁။     တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားရွိ လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေစေရးႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္လုပ္သားမ်ား ေလ႕က်င့္ေမြးထုတ္ေပးႏုိင္ေရး

ရည္ရြယ္၍ ေအာက္ပါသင္တန္းမ်ားကုိ ဖြင့္လွစ္ပုိ႕ခ် သြားပါမည္-

စဥ္

 

သင္တန္းအမ်ဳိးအစား

 

သင္တန္းသားဦးေရ သင္တန္းကာလ ပညာအရည္အခ်င္း ေနေရး/စားေရး
၁။

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ျပင္သင္တန္း

(Automotive Mechanic Level-1)

၃၀-ဦး

၁၂-ပတ္

(၂၉-၉-၂၀၁၄ မွ

၁၉-၁၂-၂၀၁၄ ထိ)

အေျခခံပညာ

အလယ္တန္း

ေအာင္

မိမိအစီအစဥ္
၂။

လွ်ပ္စစ္ဂေဟသင္တန္း

(Electric Arc Welding Level-1)

၂၀-ဦး

၁၂-ပတ္

(၂၉-၉-၂၀၁၄ မွ

၁၉-၁၂-၂၀၁၄ ထိ)

အေျခခံပညာ

အလယ္တန္း

ေအာင္
မိမိအစီအစဥ္

 

သင္ၾကားပုိ႕ခ်ေပးမည့္ဘာသာရပ္မ်ား

၂။ (က) ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ျပင္သင္တန္း (စာေတြ႕ ၃၀% ၊ လက္ေတြ႕ ၇၀%)


(၁) အင္ဂ်င္ပုိင္းႏွင့္ျပင္ဆင္ထိန္းသိမ္းနည္း


(၂) ခ်က္စီပုိင္းႏွင့္ျပင္ဆင္ထိန္းသိမ္းနည္း


(၃) လွ်ပ္စစ္ပုိင္းႏွင့္ျပင္ဆင္ထိန္းသိမ္းနည္း


(၄) အလုပ္ရုံ ႏွင့္ စက္မႈပုံဆြဲ

(ခ) လွ်ပ္စစ္ဂေဟသင္တန္း (စာဗေတြ႕ ၃၀% ၊ လက္ေတြ႕ ၇၀%)


(၁) အေျခခံသခ်ၤာ


(၂) လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး


(၃) အေျခခံလွ်ပ္စစ္ပညာ


(၄) အေျခခံသတၱဳေဗဒ


(၅) လွ်ပ္စစ္ဂေဟ (စာေတြ႕) / (လက္ေတြ႕)


(၆) အေျခခံအလုပ္ရုံပညာ


(၇) အေျခခံပုံဆြဲ (တစ္ဖက္ျမင္ပုံ) ႏွင့္ ဂေဟဆက္သေကၤတမ်ား


(၈) ထိန္းသိမ္းမြမ္းမံမႈ

 

၃။     သင္တန္းေၾကးေပးသြင္းရန္မလုိ။     သင္တန္းသားမ်ားကုိယ္တုိင္ အသုံးျပဳေလ႕က်င့္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ သုံးကုန္ပစၥည္းမ်ား (Consumable Items) အတြက္သာ သင္တန္း၀င္ညႊန္ၾကားလႊာပါအတုိင္း ကုိယ္တုိင္က်ခံသုံးစြဲရမည္။

၄။     ေက်ာင္း၀င္ညႊန္ၾကားလႊာႏွင့္ သင္တန္းေလွ်ာက္လႊာပုံစံမ်ားကုိ www.mrt.gov.mm ရွိ CITC Page မွ "ေၾကျငာခ်က္မ်ား" မ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ www.myanmarrtad.com ရွိ Latest News၊ "အသိေပးေၾကျငာျခင္း" တြင္ လည္းေကာင္း Download ရယူ၍ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။

၅။     သင္တန္းၿပီးဆုံးပါက National Skill Certificate Level-1 ႏွင့္ညီမွ်ေသာ သင္တန္းဆင္းေအာင္လက္မွတ္မ်ားကုိ ေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္သြားမည္။

၆။     အေသးစိတ္သိရွိလုိပါက သင္တန္းမွဴး၊ သင္တန္း (စာေပ) ဌာနခြဲ၊ ဖုန္းနံပါတ္- ၀၆၄-၂၃၅၄၅ (လုိင္းခြဲ- ၁၀၇)/ ၀၉-၄၀၂၆၄၅၅၀၂ သုိ႕

ဆက္သြယ္စုံစမ္းႏုိင္ပါသည္။ ေက်ာင္းတြင္လည္း သင္တန္းေလွ်ာက္လႊာပုံစံမ်ားကုိ အခမဲ႕ ရယူႏုိင္ပါသည္။း

Contact Person: ဦးစန္းလြင္၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴ း (စီမံ)

: Phone-06423545

; e-mail- This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ဗဟုိပုိ႕ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးေက်ာင္း

မိတၳီလာၿမိဳ႕

 

 

 

ေနာက္ဆက္တြဲ (ခ)

 

 

 


ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္
ရထားပုိ႕ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာန
ဗဟုိပုိ႕ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးေက်ာင္း
သင္တန္း၀င္ညႊန္ၾကားလႊာ

၁။     တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားရွိ လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေစေရးႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္လုပ္သားမ်ား ေလ႕က်င့္ေမြးထုတ္ေပးႏုိင္ေရး ရည္ရြယ္၍ ေအာက္ပါသင္တန္းမ်ားကုိ ဖြင့္လွစ္ပုိ႕ခ် သြားပါမည္-

စဥ္

 

သင္တန္းအမ်ဳိးအစား

 

သင္တန္းသားဦးေရ သင္တန္းကာလ 
ပညာအရည္အခ်င္း ေနေရး/စားေရး
၁။

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ျပင္သင္တန္း(Automotive Mechanic Level-1)

၃၀-ဦး

၁၂-ပတ္

(၂၉-၉-၂၀၁၄ မွ

၁၉-၁၂-၂၀၁၄ ထိ)

အေျခခံပညာအလယ္တန္းေအာင္ မိမိအစီအစဥ္
၂။

လွ်ပ္စစ္ဂေဟသင္တန္း   (Electric Arc Welding Level-1)

၂၀-ဦး

၁၂-ပတ္

(၂၉-၉-၂၀၁၄ မွ

၁၉-၁၂-၂၀၁၄ ထိ)
အေျခခံပညာအလယ္တန္းေအာင္ မိမိအစီအစဥ္

၄။   ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ျပင္သင္တန္း (Automotive  Mechanic Level-1)အတြက္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါဘာသာရပ္မ်ားကုိစာေတြ႕ ၃၀%၊ လက္ေတြ႕ ၇၀% သင္ၾကားပုိ႕ခ်ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္-

(က) အင္ဂ်င္ပုိင္းႏွင့္ ျပင္ဆင္ထိန္းသိမ္းနည္းဘာသာရပ္
(ခ) ခ်က္စီပုိင္းႏွင့္ျပင္ဆင္ထိန္းသိမ္းနည္းဘာသာရပ္
(ဂ) လွ်ပ္စစ္ပုိင္းႏွင့္ျပင္ဆင္ထိန္းသိမ္းနည္းဘာသာရပ္
(ဃ) အလုပ္ရုံႏွင့္စက္မႈပုံဆြဲဘာသာရပ္

၅။    လွ်ပ္စစ္ဂေဟသင္တန္း (Electric Arc Welding Level-1) အတြက္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါဘာသာရပ္မ်ားကုိ စာေတြ႕ ၃၀%၊ လက္ေတြ႕
၇၀% သင္ၾကားပုိ႕ခ်ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္-

(က) အေျခခံသခၤ်ာဘာသာရပ္
(ခ) လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးဘာသာရပ္
(ဂ) အေျခခံလွ်ပ္စစ္ဘာသာရပ္
(ဃ) အေျခခံသတၱဳေဗဒဘာသာရပ္
(င) လွ်ပ္စစ္ဂေဟဘာသာရပ္
(စ) အေျခခံအလုပ္ရုံပညာဘာသာရပ္
(ဆ) အေျခခံပုံဆြဲ (တစ္ဖက္ျမင္ပုံ) ႏွင့္ ဂေဟဆက္သေကၤတမ်ား
(ဇ) ထိန္းသိမ္းမြမ္းမံမႈဘာသာရပ္

ေလွ်ာက္ထားခြင့္ရွိသူမ်ား

၆။    ေအာက္ပါသတ္မွတ္အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ကုိက္ညီသူမ်ားေလွ်ာက္ထားခြင့္ရွိသည္-

(က) ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၂၉) ရက္ေန႕ (သင္တန္းစတင္ဖြင့္လွစ္သည့္ေန႕)တြင္ အသက္ (၁၈) ႏွစ္ျပည့္ၿပီး (၃၅)ႏွစ္ထက္

မေက်ာ္လြန္သူျဖစ္ရမည္။

(ခ) က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ၿပီး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ျပင္/ လွ်ပ္စစ္ဂေဟလုပ္ငန္း၀ါသနာပါသူျဖစ္ရမည္။

(ဂ) ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံသားျဖစ္ရမည္။

(ဃ) သင္တန္းကုိ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ေအာင္ တက္ေရာက္ႏုိင္သူျဖစ္ၿပီး သင္တန္းစည္းကမ္းမ်ားကုိ လုိက္နာႏုိင္သူျဖစ္ရမည္။

စာရြက္စာတမ္းမ်ား
၇။    ဤညႊန္ၾကားလႊာႏွင့္ပူးတြဲပါ ေလွ်ာက္လႊာအတုိင္း ေအာက္ပါ စာရြက္စာတမ္းမ်ားပူးတြဲလ်က္ေလွ်ာက္ထားရမည္-

(က) ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္ျပား (သုိ႕မဟုတ္) အမ်ုိးသားမွတ္ပုံတင္ မိတၱဴ(၁)ေစာင္
(ခ) အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္ေၾကာင္း ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရုံးေထာက္ခံစာ (၁) ေစာင္
(ဂ) အေျခခံပညာအလယ္တန္းေအာင္ျမင္ၿပီးေၾကာင္း ခုိင္လုံသည့္အေထာက္အထား (၁) ေစာင္
(ဃ) လုိင္စင္ဓာတ္ပုံ (၄) ပုံ

၈။    ေက်ာင္း၀င္ညႊန္ၾကားလႊာႏွင့္ သင္တန္း၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာပုံစံမ်ားကုိ www.mrt.gov.mm၊ CITC Page               တြင္  Download ျပဳလုပ္ၿပီး ရယူႏုိင္ပါသည္။
၉။  ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကုိ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၁) ရက္ေန႕ ညေန (၄)နာရီ ေနာက္ဆုံးထား၍ သင္တန္းမွဴး၊ သင္တန္း(စာေပ) ဌာနခြဲ ဗဟုိပုိ႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးေက်ာင္း၊ မိတၳီလာၿမိဳ႕သုိ႕ ေပးပုိ႕ေလွ်ာက္ထားရမည္။

၁၀။    ေက်ာင္း၀င္ညႊန္ၾကားလႊာအတုိင္း  ျပည့္စုံစြာ တင္ျပေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကုိ  သင္တန္းတက္ေရာက္ခြင့္ရရွိေရးအတြက္  လက္ခံစိစစ္ေရြးခ်ယ္သြားမည္။ သင္တန္း၀င္ဆန္းစစ္ျခင္းအျဖစ္ သင္တန္းမဖြင့္မီ ႏွစ္ပတ္အလုိ ၁၃-၉-၂၀၁၄ ရက္ေန႕ (စေနေန႕) နံနက္ (၀၉း၀၀) နာရီတြင္ ေအာက္ပါဘာသာရပ္မ်ားကုိ စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္သြားမည္-

(က) အေထြေထြဗဟုသုတ+အဂၤလိပ္စာ (ေရးေျဖ)- ၁၀၀ မွတ္ (၁နာရီေမးခြန္း)
(ခ) လူေတြ႕ႏႈတ္ေျဖ                               -၁၀၀ မွတ္

သင္တန္း၀င္ခြင့္ေအာင္စာရင္းေၾကျငာျခင္း
၁၁။ သင္တန္း၀င္္ဆန္းစစ္ျခင္းၿပီးစီးၿပီး ေနာက္တစ္ေန႕ ၁၄-၉-၂၀၁၄ ရက္ေန႕ (တနဂၤေႏြေန႕) နံနက္ (၀၉း၀၀) နာရီ တြင္ ဗဟုိပုိ႕ေဆာင္ဆက္ သြယ္ေရးေက်ာင္း ၌ ေအာင္စာရင္းထုတ္ျပန္ေပးမည္။
သင္တန္းဖြင့္လွစ္မည့္ေန႕ရက္
၁၂။    ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၂၉) ရက္ေန႕တြင္ သင္တန္းစတင္ဖြင့္လွစ္ပါမည္။ ေရြးခ်ယ္ျခင္းခံရသူမ်ားသည္ စက္တင္ဘာလ (၂၈) ရက္ေန႕ ညေန (၄) နာရီ ေနာက္ဆုံးထား၍ ကုိယ္တုိင္လာေရာက္သတင္းပုိ႕ရမည္။
ေနရာထုိင္ခင္း
၁၃။    မိမိအစီအစဥ္ျဖင့္ေနထုိင္ရပါမည္။
စားေသာက္စရိတ္
၁၄။    မိမိအစီအစဥ္ျဖင့္ စီစဥ္ရမည္။ ေန႕လည္စာ (၁) နပ္အား ေက်ာင္းရွိ စားေသာက္ဆုိင္တြင္ တစ္နပ္လွ်ပ္၇၀၀ိ/-ႏႈန္းျဖင့္ စားေသာက္ႏုိင္ေအာင္စီစဥ္ေပးပါမည္။

သင္တန္းေၾကး
၁၅။ သင္တန္းေၾကးေကာက္ခံျခင္းမျပဳပါ။ သင္တန္းသားမ်ားအတြက္ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းအသစ္မ်ားေပၚေပါက္လာေစရန္ႏွင့္ အဆင့္မီကြ်မ္းက်င္ လုပ္သား မ်ားေမြးထုတ္ေပးရန္ ရည္ရြယ္၍ ဖြင့္လွစ္ပုိ႕ခ် ၀န္ေဆာင္မႈေပးျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။ သုိ႕ေသာ္ ေလ႕က်င့္သင္ၾကားမႈမ်ား၌ သင္တန္းသားမ်ားကုိယ္တုိင္ အသုံးျပဳ ရမည့္ ေအာက္ပါလုိအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ကုိမူ ကုိယ္တုိင္စုိက္ထုတ္က်ခံရမည္ျဖစ္ပါသည္-

(က) ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ျပင္သင္တန္း

(၁) သင္တန္း၌ ဓာတ္ဆီအင္ဂ်င္၊ ဒီဇယ္အင္ဂ်င္၊ ေအာက္တိန္းအင္ဂ်င္ (၃) မ်ဳိးလုံးကုိ ကြ်မ္းက်င္တတ္ေျမာက္ေအာင္ ေလ႕က်င့္သင္ၾကားေပး မည္ျဖစ္ၿပီး ၄င္းအင္ဂ်င္မ်ား ျဖဳတ္ျခင္း၊ တပ္ျခင္း၊ ေဆးေၾကာျခင္း၊ စမ္းသပ္ေမာင္းႏွင္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ရန္အတြက္ စက္သုံးဆီ၀ယ္ယူရန္ သင္တန္း သားတစ္ဦးလွ်င္ ေငြက်ပ္ ႏွစ္ေသာင္း (၂၀၀၀၀ိ/-) ခန္႕ ကုန္က်ႏုိင္ပါသည္။

(၂) သင္တန္းသားတစ္ဦးခ်င္းစီသုိ႕သင္ခန္းစာ စာအုပ္မ်ားအပုိင္ထုတ္ေပးသြားမည္ျဖစ္၍၄င္းစာအုပ္မ်ားအားလုံးအတြက္ သင္တန္းသားတစ္ဦး လွ်င္ ေငြက်ပ္ ငါးေထာင္ (၅၀၀၀ိ/-) ခန္႕ ကုန္က်ႏုိင္ပါသည္။ (အမွန္တကယ္ က်သင့္ေငြကုိသာ ေပးေခ်ရပါမည္။)

(ခ) လွ်ပ္စစ္ဂေဟသင္တန္း

(၁) သင္တန္းသားမ်ားလက္ေတြ႕ေလ႕က်င့္ေဆာင္ရြက္ရာ၌ ကုိယ္တုိင္အသုံးျပဳရမည့္ Electrode, M.S Plate, Grinding Wheel, Gas စသည့္ Consumable Items မ်ားအတြက္ သင္တန္းသားတစ္ဦးလွ်င္ ေငြက်ပ္ေျခာက္ေသာင္းခြဲ (၆၅၀၀၀ိ/-) ခန္႕ကုန္က်ႏုိင္ပါသည္။

(၂) သင္တန္းသားတစ္ဦးခ်င္းစီသုိ႕ သင္ခန္းစာ စာအုပ္မ်ား အပုိင္ထုတ္ေပးသြားမည္ျဖစ္၍ ၄င္းစာအုပ္မ်ားအားလုံးအတြက္ သင္တန္းသား တစ္ဦးလွ်င္ ေငြက်ပ္ ငါးေထာင္ (၅၀၀၀ိ/-) ခန္႕ ကုန္က်ႏုိင္ပါသည္။ (အမွန္တကယ္ က်သင့္ေငြကုိသာ ေပးေခ်ရပါမည္။)

၀တ္စားဆင္ယင္မႈ

၁၆။ သင္တန္းကာလအတြင္း သင္တန္းသားအားလုံးသည္ လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ေအာင္ ေအာက္ပါအတုိင္း ၀တ္စားဆင္ယင္မႈမ်ား ျပဳရမည္-

(က) စာေတြ႕သင္တန္း - အက်ၤ ီအျဖဴ၊ ေကာ္လာလည္ကတုံး၊ လက္ရွည္+ပုဆုိး
(ခ) လက္ေတြ႕သင္တန္း- ေက်ာင္းမွ သတ္မွတ္ေပးေသာ လုပ္ငန္းခြင္ ၀တ္စုံ + ေဘာင္းဘီရွည္+ တီရွပ္

စည္းကမ္းခ်က္မ်ား
၁၇။    သင္တန္းသားမ်ားအားလုံးသည္ ေအာက္ပါသင္တန္းစည္းကမ္းမ်ားကုိ လုိက္နာၾကရမည္-

(က) မည္သည့္လက္နက္မွ် ယူေဆာင္လာျခင္းမျပဳရ။
(ခ) သင္တန္းကာလအတြင္း အျခားမည္သည့္ စာေမးပြဲကုိမွ် သြားေရာက္ေျဖဆုိျခင္းမျပဳရ။
(ဂ) ဤေက်ာင္းမွ ထုတ္ျပန္ထားေသာ တည္ၿမဲအမိန္႕မ်ား၊ ေဒသႏၱရအမိန္႕မ်ားကုိ တိက်စြာလုိက္နာရမည္။
(ဃ) သင္တန္းကာလ၏ (၈%) (သင္တန္းခ်ိန္ ၃၉ခ်ိန္) ထက္ေက်ာ္လြန္ပ်က္ကြက္လွ်င္ျဖစ္ေစ၊ သင္တန္း၏ စာေတြ႕/လက္ေတြ႕ စာေမးပြဲမ်ား၌ က်ရႈံးလွ်င္ျဖစ္ေစ သင္တန္္းတက္ေရာက္ျခင္းမွ ရပ္စဲခံရမည္။

အရည္အခ်င္းဆန္းစစ္ျခင္း
၁၈။    ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ျပင္သင္တန္း၌ စာေမးပြဲစစ္ေဆးျခင္း (၇)ႀကိမ္ (စာေတြ႕ ၄ႀကိမ္ + လက္ေတြ႕ ၃ႀကိမ္) စစ္ေမးပါမည္။ ပထမအႀကိမ္ စာေမးပြဲက်ရႈံးပါက ဒုတိယအႀကိမ္ထပ္မံ ေျဖဆုိခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး ၄င္းဒုတိယအႀကိမ္၌ ထပ္မံက်ရႈံးပါက သင္တန္းတက္ေရာက္ျခင္းမွ ရပ္စဲျခင္းခံ ရမည္။
၁၉။  လွ်ပ္စစ္ဂေဟသင္တန္း၌ စာေမးပြဲစစ္ေဆးျခင္း (၉)ႀကိမ္ (စာေတြ႕ ၅ႀကိမ္ + လက္ေတြ႕ ၄ႀကိမ္) စစ္ေမးပါမည္။ ပထမအႀကိမ္ စာေမးပြဲက်ရႈံးပါက ဒုတိယအႀကိမ္ထပ္မံ ေျဖဆုိခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး ၄င္းဒုတိယအႀကိမ္၌ ထပ္မံက်ရႈံးပါက သင္တန္းတက္ေရာက္ျခင္းမွ ရပ္စဲျခင္းခံ ရမည္။


ေအာင္လက္မွတ္ခီ်းျမွင့္ျခင္း

၂၀။ သင္တန္းကာလၿပီးဆုံးေအာင္တက္ေရာက္၍ သင္တန္းစာေမးပြဲမ်ားေအာင္ျမင္ေသာ သင္တန္းသားမ်ားအား သင္တန္းဆင္းပြဲအခမ္းအနားတြင္ National Skill Certificate Level-1 ႏွင့္ညီမွ်ေသာ ေအာင္လက္မွတ္မ်ား ခီ်းျမွင့္ပါမည္။


ဆက္သြယ္စုံစမ္းရန္

၂၁။ သင္တန္းမ်ားႏွင့္ပက္သက္၍ အေသးစိတ္သိရွိလုိသည္မ်ားကုိ သင္တန္းမွဴးသင္တန္း(စာေပ) ဌာနခဲြ၊ ဗဟုိပုိ႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးေက်ာင္း၊ေက်ာက္ပန္းေတာင္း လမ္း၊ မိတၳီလာၿမိဳ႕၊ ဖုန္းနံပါတ္ ၀၆၄-၂၃၅၄၅ (လုိင္းခြဲ-၁၀၇)။ ၀၉-၄၀၂၆၄၅၅၀၂ သုိ႕ စုံစမ္းေမးျမန္းႏုိင္ပါသည္။

ေလွ်ာက္လႊာရယူရန္

Automotive  Mechanic Level-1

Electric Arc Welding Level-1

 

သည့္ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာအခ်က္အား အသိေပးေၾကျငာျခင္း

၁။ ပို႔ေဆာင္ေရးစီမံကိန္းဦးစီးဌာနမွ လုပ္ငန္းလိုင္စင္မ်ားထုတ္ေပးရာတြင္ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားအား လုပ္ငန္းႏွင့္ သင့္ေတာ္ျခင္း ရွိ/ မရွိ စိစစ္ေထာက္ခံေပးရန္ ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနသို႔ ယာဥ္စစ္ေစလႊတ္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။
၂။ ယခုအခါ ပို႔ေဆာင္ေရးစီမံကိန္းဦးစီးဌာန၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္႐ံုးမ်ားတြင္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား လွ်င္ျမန္ ေခ်ာေမြ႔စေရးအတြက္ လုပ္ငန္း လုိင္စင္ရယူလိုသည့္ ယာဥ္မ်ားအား လုပ္ငန္းအဆင့္ေလွ်ာ့ခ်သည့္အေနျဖင့္ ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရး ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနသို႔ ယာဥ္စစ္ေစလႊတ္ျခင္းမျပဳဘဲ လုပ္ငန္း လိုင္စင္ ထုတ္ေပးျခင္းအား ေဆာင္ရြက္ေပးလွ်က္ရွိပါေၾကာင္း အသိေပး ေၾကာ္ျငာအပ္ပါသည္။

ပို႔ေဆာင္ေရးစီမံကိန္းဦးစီးဌာနတြင္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနသည့္ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ခ ေကာက္ခံေငြႏႈန္းထား  ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ျခင္းအား အသိေပးေၾကာ္ျငာျခင္း

သည့္ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာအခ်က္အား အသိေပးေၾကျငာျခင္း