တင္ဒါေခၚယူျခင္း
ရထားပို႔ေဆာင္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန

ရထားပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာန
ျမန္မာ့မီးရထား
ခ်ိပ္ပိတ္တင္ဒါ (Sealed Tender) ေခၚယူျခင္း

 

၁။

ျမန္မာ့မီးရထားမွေအာက္ပါပစၥည္းမ်ားကိုႏိုင္ငံျခားေငြ

(Euro)

ျဖင့္ ၀ယ္ယူလုိပါသည္ –

 

တင္ဒါအမွတ္
ပစၥည္းအမ်ဳိးအမည္

အေရအတြက္


12(T)12/MR(MC)
2008-2009

For Passenger Coaches
Wheel (Drwg. No 3100/025B)
Axle (Drwg. No 3100/025)
Axle (Drwg. No 3100/025A)
Roller Bearing (TBU 197720 YZ)


1040 - Nos
390 - Nos
130 – Nos
1040 – Nos


ခ်ိတ္ပိတ္တင္ဒါပိတ္ရက္/အခ်ိန္ – ၁၃.၃.၂၀၀၉(ေသာၾကာေန႔) (၁၂း၀၀)နာရီ

 

 

၂။

တင္ဒါပုံစံမ်ားကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါဌာနတြင္ (၁၃.၁.၂၀၀၉)ရက္ေန႔မွစ၍ ႐ုံးခ်ိန္အတြင္း ၀ယ္ယူႏိုင္ေႀကာင္းႏွင့္ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို     သိရွိလုိပါက ၄င္းဌာနသုိ႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းစုံစမ္းႏိုင္ပါသည္။

 

ဒုတိယအေထြေထြမန္ေနဂ်ာ၊ ေထာက္ပံ့ဌာန၊ ျမန္မာ့မီးရထား
ကုန္သည္လမ္းႏွင့္သိမ္ျဖဴလမ္းေထာင့္၊ ဗိုလ္တေထာင္ျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕
ဖုန္း - 01-291994, 01-291985

MINISTRY OF RALL TRANSPOARTATION
MYANMA RAILWAYS
INVIATION TO SEALED TENDER

1. Sealed Tender is invited for the following in Euro:

Tender No.
Description
Quantity

12(T)12/MR(MC)
2008-2009

For Passenger Coaches
Wheel (Drwg. No 3100/025B)
Axle (Drwg. No 3100/025)
Axle (Drwg. No 3100/025A)
Roller Bearing (TBU 197720 YZ)


1040 - Nos
390 - Nos
130 – Nos
1040 – Nos

Closing Date/Time - 13.3.2009 (Friday) (12:00) Hours

2. Tender document are available at out office starting from 13.1.2009 during office hours and for further detail please call:

Deputy General Manager, Supply Department, Myanma Railways,
Corner of Theinbyu Street and Merchant Street, Botahtaung, Yangon.
Phone: 01-291994, 01-291985