ခရီးႏွင့္ အခ်ိန္ဇယား
ျမန္မာ့မီးရထား

TRAINS TIMMING

Yangon - Mandalay Line

 

Train
Number
Yangon
Bago
Taungoo
Pyinmana
Thazi
Mandalay
ARRI-
VEL
DEPAR-
TURE
ARRI-
VEL
DEPAR-
TURE
ARRI-
VEL
DEPAR-
TURE
ARRI-
VEL
DEPAR-
TURE
ARRI-
VEL
DEPAR-
TURE
ARRI-
VEL
DEPAR-
TURE
1 UP
-
04:00
05:56
06:11
15:20
15:40
19:08
19:18
00:45
00:50
06:10
-
2 DN
19:30
-
16:08
16:55
09:01
09:21
05:50
06:00
23:59
00:09
-
19:15
3 UP
-
05:30
07:18
07:21
12:14
12:24
14:33
14:36
18:00
18:03
21:30
-
4 DN
21:30
-
19:09
19:12
14:03
14:13
11:49
11:52
08:17
08:20
-
05:30
5 UP
-
05:00
06:48
06:51
11:18
11:28
13:44
13:48
16:53
16:56
20:10
-
6 DN
20:10
-
17:49
17:52
13:08
13:18
10:58
11:01
07:45
07:48
-
05:00
7 UP
-
11:00
12:49
12:52
17:24
17:27
19:45
-
-
-
-
-
8 DN
18:45
-
16:37
16:40
11:57
12:00
09:27
10:00
-
-
-
-
9 UP
-
08:30
10:28
10:43
17:56
18:51
21:30
-
-
-
-
-
10 DN
17:45
-
14:46
15:01
07:25
07:55
-
04:30
-
-
-
-
11 UP
-
06:00
07:48
07:50
12:47
12:57
15:22
15:25
18:45
18:48
22:00
-
12 DN
22:00
-
19:32
19:35
14:39
14:49
12:20
12:23
09:01
09:04
-
06:00
29 UP
-
12:15
-
14:02
18:23
18:25
20:55
20:58
00:20
00:23
04:00
-
30 DN
13:00
-
-
10:34
06:08
06:18
04:06
04:11
01:10
01:13
-
22:30
31 UP
-
08:00
09:47
09:50
14:12
14:15
16:30
-
-
-
-
-
32 DN
13:45
-
11:29
11:32
06:57
07:00
-
05:00
-
-
-
-

 

Yangon - Mawlamyine LineTrain
Number
Yangon
Bago
Kyaikhto
Mawlamyine
Ye
Dawei
ARRI-
VEL
DEPAR-
TURE
ARRI-
VEL
DEPAR-
TURE
ARRI-
VEL
DEPAR-
TURE
ARRI-
VEL
DEPAR-
TURE
ARRI-
VEL
DEPAR-
TURE
ARRI-
VEL
DEPAR-
TURE
35 UP
-
06:30
08:15
08:18
10:52
10:55
-
-
15:10
-
-
-
36 DN
15:00
-
12:52
12:55
09:55
09:58
-
-
-
06:00
-
-
89 UP
-
07:15
09:02
09:07
12:15
12:18
-
-
17:00
-
-
-
90 DN
18:30
-
16:21
16:26
12:48
12:50
-
-
-
08:15
-
-
175 UP
-
09:00
10:47
10:49
13:31
13:34
20:00
-
18:10
05:00
11:30
12:00
176 DN
16:30
-
14:14
14:22
11:22
11:24
-
05:00
20:30
07:00
13:30
14:00

 

Yangon - Pyi Line

Train
Number
Yangon /
Kemmendine
Tharrawaddy
Lepadan
Padigon
Pyi
Taarrawaw
ARRI-
VEL
DEPAR-
TURE
ARRI-
VEL
DEPAR-
TURE
ARRI-
VEL
DEPAR-
TURE
ARRI-
VEL
DEPAR-
TURE
ARRI-
VEL
DEPAR-
TURE
ARRI-
VEL
DEPAR-
TURE
63 UP
-
07:00
11:54
11:57
12:33
12:43
16:58
17:13
19:50
-
-
-
64 DN
15:00
-
09:19
09:22
08:33
08:43
04:11
04:26
-
02:00
-
-
69 UP
-
06:15
10:07
10:12
10:45
11:00
-
-
-
-
13:15
-
70 DN
21:45
-
17:17
17:22
16:31
16:53
-
-
-
-
-
14:45
71 UP
-
13:00
16:15
16:23
16:50
17:00
19:55
19:57
21:30
-
-
-
72 DN
07:50
-
04:24
04:27
03:50
03:55
00:41
00:44
-
23:30
-
-

 

Mandalay - Myitkyina Line

Train
Number
Mandalay
Shwebo
Kawlin
Naba
Mohnyin
Myitkyina
ARRI-
VEL
DEPAR-
TURE
ARRI-
VEL
DEPAR-
TURE
ARRI-
VEL
DEPAR-
TURE
ARRI-
VEL
DEPAR-
TURE
ARRI-
VEL
DEPAR-
TURE
ARRI-
VEL
DEPAR-
TURE
37 UP
-
12:00
15:01
15:03
19:34
19:39
23:10
23:20
02:16
02:19
08:00
-
38 DN
08:00
-
04:02
04:22
23:42
23:47
20:17
20:27
17:27
17:30
-
12:00
55 UP
-
13:30
16:43
16:45
21:43
21:53
01:37
01:47
04:53
05:03
10:50
-
56 DN
05:00
-
01:43
01:45
20:32
20:42
16:20
16:30
13:10
13:20
-
07:00
57 UP
-
16:00
19:05
19:07
23:35
23:45
03:40
03:45
06:50
06:55
13:20
-
58 DN
12:10
-
09:02
09:04
04:20
04:25
00:29
00:34
22:12
22:17
-
15:30

 


 

ရထားအခ်ိန္စာရင္းရန္ကုန္ - မႏၲေလးလမ္းပုိ္င္း

 

ရထား
ရန္ကုန္
ပဲခူး
ေတာင္ငူ
ပ်ဥ္းမနား
သာစည္
မႏၲေလး
ေရာက္
ထြက္
ေရာက္
ထြက္
ေရာက္
ထြက္
ေရာက္
ထြက္
ေရာက္
ထြက္
ေရာက္
ထြက္
၁ အဆန္
-
၀၄း၀၀
၀၅း၅၆
၀၆း၁၁
၁၅း၂၀
၁၅း၄၀
၁၉း၁၈
၁၉း၁၈
၀၀း၄၅
၀၀း၅၀
၀၆း၁၀
-
၂ အစုန္
၁၉း၃၀
-
၁၆း၀၈
၁၆း၅၅
၀၉း၀၁
၀၉း၂၁
၀၅း၅၀
၀၆း၀၀
၂၃း၅၉
၀၀း၀၉
-
၁၉း၁၅
၃ အဆန္
-
၀၅း၃၀
၀၇း၁၈
၀၇း၂၁
၁၂း၁၄
၁၂း၂၄
၁၄း၃၃
၁၄း၃၆
၁၈း၀၀
၁၈း၀၃
၂၁း၃၀
-
၄ အစုန္
၂၁း၃၀
-
၁၉း၀၉
၁၉း၁၂
၁၄း၀၃
၁၄း၁၃
၁၁း၄၉
၁၁း၅၂
၀၈း၁၇
၀၈း၂၀
-
၀၅း၃၀
၅ အဆန္
-
၀၅း၀၀
၀၆း၄၈
၀၆း၅၁
၁၁း၁၈
၁၁း၂၈
၁၃း၄၄
၁၃း၄၈
၁၆း၅၃
၁၆း၅၆
၂၀း၁၀
-
၆ အစုန္
၂၀း၁၀
-
၁၇း၄၉
၁၇း၅၂
၁၃း၀၈
၁၃း၁၈
၁၀း၅၈
၁၁း၀၁
၀၇း၄၅
၀၇း၄၈
-
၀၅း၀၀
၇ အဆန္
-
၁၁း၀၀
၁၂း၄၉
၁၂း၅၂
၁၇း၂၄
၁၇း၂၇
၁၉း၄၅
-
-
-
-
-
၈ အစုန္
၁၈း၄၅
-
၁၆း၃၇
၁၆း၄၀
၁၁း၅၇
၁၂း၀၀
၀၉း၂၇
၁၀း၀၀
-
-
-
-
၉ အဆန္
-
၀၈း၃၀
၁၀း၂၈
၁၀း၄၃
၁၇း၅၆
၁၈း၅၁
၂၁း၃၀
-
-
-
-
-
၁၀ အစုန္
၁၇း၄၅
-
၁၄း၄၆
၁၅း၀၁
၀၇း၂၅
၀၇း၅၅
-
၀၄း၃၀
-
-
-
-
၁၁ အဆန္
-
၀၆း၀၀
၀၇း၄၈
၀၇း၅၀
၁၂း၄၇
၁၂း၅၇
၁၅း၂၂
၁၅း၂၅
၁၈း၄၅
၁၈း၄၈
၂၂း၀၀
-
၁၂ အစုန္
၂၂း၀၀
-
၁၉း၃၂
၁၉း၃၅
၁၄း၃၉
၁၄း၄၉
၁၂း၂၀
၁၂း၂၃
၀၉း၀၁
၀၉း၀၄
-
၀၆း၀၀
၂၉ အဆန္
-
၁၂း၁၅
-
၁၄း၀၂
၁၈း၂၃
၁၈း၂၅
၂၀း၅၅
၂၀း၅၈
၀၀း၂၀
၀၀း၂၃
၀၄း၀၀
-
၃၀ အစုန္
၁၃း၀၀
-
-
၁၀း၃၄
၀၆း၀၈
၀၆း၁၈
၀၄း၀၆
၀၄း၁၁
၀၁း၁၀
၀၁း၁၃
-
၂၂း၃၀
၃၁ အဆန္
-
၀၈း၀၀
၀၉း၄၇
၀၉း၅၀
၁၄း၁၂
၁၄း၁၅
၁၆း၃၀
-
-
-
-
-
၃၂ အစုန္
၁၃း၄၅
-
၁၁း၂၉
၁၁း၃၂
၀၆း၅၇
၀၇း၀၀
-
၀၅း၀၀
-
-
-
-

 

ရန္ကုန္ - ေမာ္လၿမိဳင္ - ထား၀ယ္လမ္းပိုင္း

ရထား
ရန္ကုန္
ပဲခူး
က်ဳိက္ထုိ
ေမာ္လၿမိဳင္
ေရး
ထား၀ယ္
ေရာက္
ထြက္
ေရာက္
ထြက္
ေရာက္
ထြက္
ေရာက္
ထြက္
ေရာက္
ထြက္
ေရာက္
ထြက္
၃၅ အဆန္
-
၀၆း၃၀
၀၈း၁၅
၀၈း၁၈
၁၀း၅၂
၁၀း၅၅
-
-
၁၅း၁၀
-
-
-
၃၆ အစုန္
၁၅း၀၀
-
၁၂း၅၂
၁၂း၅၅
၀၉း၅၅
၀၉း၅၈
-
-
-
၀၆း၀၀
-
-
၈၉ အဆန္
-
၀၇း၁၅
၀၉း၀၂
၀၉း၀၇
၁၂း၁၅
၁၂း၁၈
-
-
၁၇း၀၀
-
-
-
၉၀ အစုန္
၁၈း၃၀
-
၁၆း၂၁
၁၆း၂၆
၁၂း၄၈
၁၂း၅၀
-
-
-
၀၈း၁၅
-
-
၁၇၅ အဆန္
-
၀၉း၀၀
၁၀း၄၇
၁၀း၄၉
၁၃း၃၁
၁၃း၃၄
၂၀း၀၀
-
၁၈း၁၀
၀၅း၀၀
၁၁း၃၀
၁၂း၀၀
၁၇၆ အစုန္
၁၆း၃၀
-
၁၄း၁၄
၁၄း၂၂
၁၁း၂၂
၁၁း၂၄
-
၀၅း၀၀
၂၀း၃၀
၀၇း၀၀
၁၃း၃၀
၁၄း၀၀

 

ရန္ကုန္ - ျပည္လမ္းပိုင္း

ရထား
ရန္ကုန္/
ၾကည့္ျမင္တုိင္
သာယာ၀တီ
လက္ပံတန္း
ပုတီးကုန္း
ျပည္
သာရေ၀ါ
ေရာက္
ထြက္
ေရာက္
ထြက္
ေရာက္
ထြက္
ေရာက္
ထြက္
ေရာက္
ထြက္
ေရာက္
ထြက္
၆၃ အဆန္
-
၀၇း၀၀
၁၁း၄၅
၁၁း၅၇
၁၂း၃၃
၁၂း၄၃
၁၆း၅၈
၁၇း၁၃
၁၉း၅၀
-
-
-
၆၄ အစုန္
၁၅၀၀
-
၀၉း၁၉
၀၉း၂၂
၀၈း၃၃
၀၈း၄၃
၀၄း၁၁
၀၄း၂၆
-
၀၂း၀၀
-
-
၆၉ အဆန္
-
၀၆း၁၅
၁၀း၀၇
၁၀း၁၂
၁၀း၄၅
၁၁း၀၀
-
-
-
-
၁၃း၁၅
-
၇၀ အစုန္
၂၁း၄၅
-
၁၇း၁၇
၁၇း၂၂
၁၆း၃၁
၁၆း၅၃
-
-
-
-
-
၁၄း၄၅
၇၁ အဆန္
-
၁၃း၀၀
၁၆း၁၅
၁၆း၂၃
၁၆း၅၀
၁၇း၀၀
၁၉း၅၅
၁၉း၅၇
၂၁း၃၀
-
-
-
၇၂ အစုန္
၀၇း၅၀
-
၀၄း၂၄
၀၄း၂၇
၀၃း၅၀
၀၃း၅၅
၀၀း၄၁
၀၀း၄၄
-
၂၃း၃၀
-
-

 

မႏၲေလး - ျမစ္ႀကီးနားလမ္းပိုင္း

ရထား
မႏၲေလး
ေရႊဘုိ
ေကာ္လင္း
နဘား
မိုးညွင္း
ျမစ္ႀကီးနား
ေရာက္
ထြက္
ေရာက္
ထြက္
ေရာက္
ထြက္
ေရာက္
ထြက္
ေရာက္
ထြက္
ေရာက္
ထြက္
၃၇ အဆန္
-
၁၂း၀၀
၁၅း၀၁
၁၅း၀၃
၁၉း၃၄
၁၉း၃၉
၂၃း၁၀
၂၃း၂၀
၀၂း၁၆
၀၂း၁၉
၀၈း၀၀
-
၃၈ အစုန္
၀၈း၀၀
-
၀၄း၀၂
၀၄း၂၂
၂၃း၄၂
၂၃း၄၇
၂၀း၁၇
၂၀း၂၇
၁၇း၂၇
၁၇း၃၀
-
၁၂း၀၀
၅၅ အဆန္
-
၁၃း၃၀
၁၆း၄၃
၁၆း၄၅
၂၁း၄၃
၂၁း၅၃
၀၁း၃၇
၀၁း၄၇
၀၄း၅၃
၀၅း၀၃
၁၀း၅၀
-
၅၆ အစုန္
၀၅း၀၀
-
၀၁း၄၃
၀၁း၄၅
၂၀း၃၂
၂၀း၄၂
၁၆း၂၀
၁၆း၃၀
၁၃း၁၀
၁၃း၂၀
-
၀၇း၀၀
၅၇ အဆန္
-
၁၆း၀၀
၁၉း၀၅
၁၉း၀၇
၂၃း၃၅
၂၃း၄၅
၀၃း၄၀
၀၃း၄၅
၀၆း၅၀
၀၆း၅၅
၁၃း၂၀
-
၅၈ အစုန္
၁၂း၁၀
-
၀၉း၀၂
၀၉း၀၄
၀၄း၂၀
၀၄း၂၅
၀၀း၂၉
၀၀း၃၄
၂၂း၁၂
၂၂း၁၇
-
၁၅း၃၀

 


START FROM NAYPYIDAW

TRIN NUMBER
FORM
TO
NOTE
8 - DN
NAYPYIDAW
RANGON
EXPRESS
10 - DN
NAYPYIDAW
RANGON
MAIL
16 - DN
NAYPYIDAW
MAWLAMYINE
EXPRESS
25 - UP
NAYPYIDAW
MANDALAY
EXPRESS
27 - UP
NAYPYIDAW
MYINGYAN
EXPRESS
32 - DN
NAYPYIDAW
RANGON
EXPRESS
101 - UP
NAYPYIDAW
CHOUK
MAIL
103 - UP
NAYPYIDAW
TAUNGDWINGYI
LOCAL
107 - UP
NAYPYIDAW
BAGAN
EXPRESS
109 - UP
NAYPYIDAW
PYI
EXPRESS
141 - UP
NAYPYIDAW
SHWENYAUNG
MAIL
147 - UP
NAYPYIDAW
LOIKAW
MAIL


ေနျပည္ေတာ္မွထြက္ခြာေသာရထားမ်ား

ရထားအမွတ္
မွ
သုိ႕
မွတ္ခ်က္
၈ - အစုန္
ေနျပည္ေတာ္
ရန္ကုန္
အျမန္
၁၀ - အစုန္
ေနျပည္ေတာ္
ရန္ကုန္
စာပုိ႕
၁၆ - အစုန္
ေနျပည္ေတာ္
ေမာ္လၿမိဳင္
အျမန္
၂၅ - အဆန္
ေနျပည္ေတာ္
မႏၲေလး
အျမန္
၂၇ - အဆန္
ေနျပည္ေတာ္
ျမင္းၿခံ
အျမန္
၃၂ - အစုန္
ေနျပည္ေတာ္
ရန္ကုန္
အျမန္
၁၀၁ - အဆန္
ေနျပည္ေတာ္
ေခ်ာက္
စာပုိ႕
၁၀၃ - အဆန္
ေနျပည္ေတာ္
ေတာင္တြင္းႀကီး
လူစီးကုန္တင္
၁၀၇ - အဆန္
ေနျပည္ေတာ္
ပုဂံ
အျမန္
၁၀၉ - အဆန္
ေနျပည္ေတာ္
ျပည္
အျမန္
၁၄၁ - အဆန္
ေနျပည္ေတာ္
ေရႊေညာင္
စာပုိ႕
၁၄၇ - အဆန္
ေနျပည္ေတာ္
လိြဳင္ေကာ္
စာပုိ႕