ခရီးႏွင့္ အခ်ိန္ဇယား
ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရး

ကုန္းလမ္းပုိ႕ေဆာင္ေရး ခရီးသည္ပုိ႕ေဆာင္ေရးဌာန အေ၀းေျပးခရီးစဥ္မ်ား

စဥ္

ယာဥ္အမ်ဳိးအစား
ႏႈန္းထား
ေရာင္းခ်သည့္
ေနရာ
ဆက္သြယ္ႏုိင္
မည့္
ဖုန္းအမွတ္

စတင္
ထြက္ရိွမည့္
ေန႕ / အခ်ိန

ေရာက္ရိွ
မည့္
ေန႕ /အခ်ိန္
ရပ္နားခ်ိန္
ႀကိဳတင္
ေရာင္းခ်မည့္
ရက္

ရန္ကုန္

မိတီၴလာ

Daewoo
၅၃၀၀ိ/-
အမွတ္ (၅/က)
ေအာင္မဂၤလာဂိတ္
၆၃၉၄၅၃-၂၆၆
၆၃၉၄၅၅-၂၆၆
၁၀း၃၀
၀၅း၀၀
ပ်ဥ္ပံုႀကီး
၃၀ မိနစ္
(၃)ရက္ႀကိဳတင္
ေရာင္းခ်ပါသည္။
Daewoo
၅၃၀၀ိ/-
အမွတ္ (၅/က)
ေအာင္မဂၤလာဂိတ္
၆၃၉၄၅၃-၂၆၆
၆၃၉၄၅၅-၂၆၆
၁၂း၃၀
၀၇း၀၀
ေတာင္ငူ
၃၀ မိနစ္
Daewoo
၅၃၀၀ိ/-
အမွတ္ (၅/က)
ေအာင္မဂၤလာဂိတ္
၆၃၉၄၅၃-၂၆၆
၆၃၉၄၅၅-၂၆၆
၀၉း၃၀
၀၄း၀၀
ပ်ဥ္ပံုႀကီး
၃၀ မိနစ္
Daewoo
၅၃၀၀ိ/-
အမွတ္ (၅/က)
ေအာင္မဂၤလာဂိတ္
၆၃၉၄၅၃-၂၆၆
၆၃၉၄၅၅-၂၆၆
၁၁း၃၀
၀၆း၀၀
ေတာင္ငူ
၃၀ မိနစ္
Air Con
၆၄၀၀ိ/-
အမွတ္ (၅/က)
ေအာင္မဂၤလာဂိတ္
၆၃၉၄၅၃-၂၆၆
၆၃၉၄၅၅-၂၆၆
၁၅း၀၀
၂၀း၃၀
ပ်ဥ္ပံုႀကီး
၃၀ မိနစ္

မိတီၴလာ

ရန္ကုန္

Daewoo
၅၃၀၀ိ/-
မိတီၴလာအေ၀းေျပး
ကား၀င္း၊
အခန္း (၁၁/၁၂)
၀၆၄-၂၅၁၀၈
ျပင္ပဖုန္း
၁၁း၀၀
၀၅း၃၀
တပ္ကုန္း
၃၀ မိနစ္
(၃)ရက္ႀကိဳတင္
ေရာင္းခ်ပါသည္။
Daewoo
၁၄း၀၀
၀၈း၃၀
Daewoo
၁၅း၀၀
၀၉း၃၀
Daewoo
၁၅း၀၀
၀၉း၃၀
Air Con
၆၄၀၀ိ/-
၁၆း၃၀
၂၁း၀၀

 

စဥ္

ယာဥ္အမ်ဳိးအစား
ႏႈန္းထား
ေရာင္းခ်သည့္
ေနရာ
ဆက္သြယ္ႏုိင္
မည့္
ဖုန္းအမွတ္

စတင္
ထြက္ရိွမည့္
ေန႕ / အခ်ိန

ေရာက္ရိွ
မည့္
ေန႕ /အခ်ိန္
ရပ္နားခ်ိန္
ႀကိဳတင္
ေရာင္းခ်မည့္
ရက္

ရန္ကုန္

ေနျပည္ေတာ္

Air Con
၃၅၀၀ိ/-
အမွတ္ (၅/က)
ေအာင္မဂၤလာဂိတ္
၆၃၉၄၅၃-၂၆၆
၆၃၉၄၅၅-၂၆၆
၀၇း၃၀
၁၇း၃၀
ပ်ဥ္ပံုႀကီး
၃၀ မိနစ္
(၃)ရက္ႀကိဳတင္
ေရာင္းခ်ပါသည္။

ေနျပည္ေတာ္ ရန္ကုန္

Air Con
၃၅၀၀ိ/-
ၿမိဳ႔မေစ်း၊ အခန္း၁၆
အေ၀းေျပးကား၀င္း
ေအာက္ဂိတ္
၀၆၇-၄၂၀၂၁၁
၁၈း၀၀
၀၄း၀၀
ေတာင္ငူ
၃၀ မိနစ္
(၃)ရက္ႀကိဳတင္
ေရာင္းခ်ပါသည္။

 

စဥ္

ယာဥ္အမ်ဳိးအစား
ႏႈန္းထား
ေရာင္းခ်သည့္
ေနရာ
ဆက္သြယ္ႏုိင္
မည့္
ဖုန္းအမွတ္

စတင္
ထြက္ရိွမည့္
ေန႕ / အခ်ိန

ေရာက္ရိွ
မည့္
ေန႕ /အခ်ိန္
ရပ္နားခ်ိန္
ႀကိဳတင္
ေရာင္းခ်မည့္
ရက္

ရန္ကုန္

ေညာင္ဦး

Air Con
၇၀၀၀ိ/-
အမွတ္ (၅/က)
ေအာင္မဂၤလာဂိတ္
၆၃၉၄၅၃-၂၆၆
၆၃၉၄၅၅-၂၆၆
၁၂း၀၀
၀၇း၀၀
ေတာင္ငူ
၃၀ မိနစ္
(၃)ရက္ႀကိဳတင္
ေရာင္းခ်ပါသည္။

ေညာင္ဦး ရန္ကုန္

Air Con
၇၀၀၀ိ/-
ေရႊစည္းခံု
လိုင္းေပါင္းစံုဂိတ္၊
ေရႊညာေျမဂိတ္
၀၆၁-၆၀၂၃၀
၁၂း၀၀
၀၇း၀၀
ေက်ာက္ပန္းေတာင္း
၃၀ မိနစ္
(၃)ရက္ႀကိဳတင္
ေရာင္းခ်ပါသည္။

 

စဥ္

ယာဥ္အမ်ဳိးအစား
ႏႈန္းထား
ေရာင္းခ်သည့္
ေနရာ
ဆက္သြယ္ႏုိင္
မည့္
ဖုန္းအမွတ္

စတင္
ထြက္ရိွမည့္
ေန႕ / အခ်ိန

ေရာက္ရိွ
မည့္
ေန႕ /အခ်ိန္
ရပ္နားခ်ိန္
ႀကိဳတင္
ေရာင္းခ်မည့္
ရက္

ရန္ကုန္

ေရနံေခ်ာင္း

Air Con
၆၃၀၀ိ/-
အမွတ္ (၅/က)
ေအာင္မဂၤလာဂိတ္
၆၃၉၄၅၃-၂၆၆
၆၃၉၄၅၅-၂၆၆
၁၅း၀၀
၀၆း၀၀
ေရျပာ
၃၀ မိနစ္
(၃)ရက္ႀကိဳတင္
ေရာင္းခ်ပါသည္။
Air Con
၆၃၀၀ိ/-
အမွတ္ (၅/က)
ေအာင္မဂၤလာဂိတ္
၆၃၉၄၅၃-၂၆၆
၆၃၉၄၅၅-၂၆၆
၁၄း၀၀
၀၅း၀၀
ယင္းဆိပ္
၃၀ မိနစ္

ေရနံေခ်ာင္း ရန္ကုန္

Daewoo
၂၂၅၀ိ/-
အခန္း(၄) ပထပ္ ခ်မ္းျမေရႊျပည္ကားႀကီး၀င္း
ျပည္ၾကီးတံခြန္ၿမိဳ႔နယ္
-
၀၅း၀၀
၀၅း၀၀
ကူမဲ
၃၀ မိနစ္
(၃)ရက္ႀကိဳတင္
ေရာင္းခ်ပါသည္။
Daewoo
၂၂၅၀ိ/-
ေဘာဂသီရိကား၀င္း
ပ်ဥ္းမနား
၀၆၇-၃၈၁၈၉
၀၅း၀၀
၀၅း၀၀
တပ္ကုန္း
၃၀ မိနစ္
(၃)ရက္ႀကိဳတင္
ေရာင္းခ်ပါသည္။

 

စဥ္

ယာဥ္အမ်ဳိးအစား
ႏႈန္းထား
ေရာင္းခ်သည့္
ေနရာ
ဆက္သြယ္ႏုိင္
မည့္
ဖုန္းအမွတ္

စတင္
ထြက္ရိွမည့္
ေန႕ / အခ်ိန

ေရာက္ရိွ
မည့္
ေန႕ /အခ်ိန္
ရပ္နားခ်ိန္
ႀကိဳတင္
ေရာင္းခ်မည့္
ရက္

ရန္ကုန္

မံုရြာ

Daewoo
၈၀၀၀ိ/-
အမွတ္ (၅/က)
ေအာင္မဂၤလာဂိတ္
၆၃၉၄၅၃-၂၆၆
၆၃၉၄၅၅-၂၆၆
၀၈း၃၀
၀၈း၃၀
ေတာင္ငူ
၃၀ မိနစ္
(၃)ရက္ႀကိဳတင္
ေရာင္းခ်ပါသည္။

မံုရြာ ရန္ကုန္

Daewoo
၈၀၀၀ိ/-
မံုရြာယာဥ္ရပ္နားစခန္း စစ္မႈထမ္းေဟာင္းဂိတ္
၀၇၁-၂၂၆၁၀
၀၇း၀၀
၀၇း၀၀
ကူမဲ
၃၀ မိနစ္
(၃)ရက္ႀကိဳတင္
ေရာင္းခ်ပါသည္။

 

စဥ္

ယာဥ္အမ်ဳိးအစား
ႏႈန္းထား
ေရာင္းခ်သည့္
ေနရာ
ဆက္သြယ္ႏုိင္
မည့္
ဖုန္းအမွတ္

စတင္
ထြက္ရိွမည့္
ေန႕ / အခ်ိန

ေရာက္ရိွ
မည့္
ေန႕ /အခ်ိန္
ရပ္နားခ်ိန္
ႀကိဳတင္
ေရာင္းခ်မည့္
ရက္

ရန္ကုန္

ျမင္းၿခံ

Dong Feng
၅၈၀၀ိ/-
အမွတ္ (၅/က)
ေအာင္မဂၤလာဂိတ္
၆၃၉၄၅၃-၂၆၆
၆၃၉၄၅၅-၂၆၆
၁၄း၃၀
၁၁း၀၀
ပ်ဥ္ပံုႀကီး
၃၀ မိနစ္
(၃)ရက္ႀကိဳတင္
ေရာင္းခ်ပါသည္။
Daewoo
၅၈၀၀ိ/-
၀၅း၀၀
၀၄း၀၀
Dong Feng
၅၈၀၀ိ/-
၁၄း၃၀
၁၁း၀၀

ျမင္းၿခံ

ရန္ကုန္

Dong Feng
၅၈၀၀ိ/-
အေ၀းေျပး၀င္း
စစ္မႈထမ္းေဟာင္းဂိတ္
၀၆၆-၂၁၁၇၄
၁၄း၃၀
၁၁း၀၀
တပ္ကုန္း
၃၀ မိနစ္
(၃)ရက္ႀကိဳတင္
ေရာင္းခ်ပါသည္။
Daewoo
၅၈၀၀ိ/-
၁၂း၀၀
၀၈း၃၀
Dong Feng
၅၈၀၀ိ/-
၁၄း၃၀
၁၁း၀၀

 

စဥ္

ယာဥ္အမ်ဳိးအစား
ႏႈန္းထား
ေရာင္းခ်သည့္
ေနရာ
ဆက္သြယ္ႏုိင္
မည့္
ဖုန္းအမွတ္

စတင္
ထြက္ရိွမည့္
ေန႕ / အခ်ိန

ေရာက္ရိွ
မည့္
ေန႕ /အခ်ိန္
ရပ္နားခ်ိန္
ႀကိဳတင္
ေရာင္းခ်မည့္
ရက္

မႏၲေလး

နဘူးအုိင္

Dong Feng
၁၀၀၀ိ/-
အခန္း(၄)၊ ပထပ္
ခ်မ္းျမေရႊျပည္ကားႀကီး၀င္း
ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္
၀၂-၅၉၀၂၄
၀၂-၅၉၀၂၅
၀၅း၀၀
၀၈း၃၀
ၿမိဳ႕သာ
၃၀ မိနစ္
(၃)ရက္ႀကိဳတင္
ေရာင္းခ်ပါသည္။

နဘူးအုိင္ မႏၲေလး

Dong Feng
၁၀၀၀ိ/-
နဘူးအိုင္
က.ပ.ရဂိတ္
၀၂-၅၉၀၂၄
၀၂-၅၉၀၂၅
၀၅း၀၀
၀၈း၃၀
ၿမိဳ႕သာ
၃၀ မိနစ္
(၃)ရက္ႀကိဳတင္
ေရာင္းခ်ပါသည္။

 

စဥ္

ယာဥ္အမ်ဳိးအစား
ႏႈန္းထား
ေရာင္းခ်သည့္
ေနရာ
ဆက္သြယ္ႏုိင္
မည့္
ဖုန္းအမွတ္

စတင္
ထြက္ရိွမည့္
ေန႕ / အခ်ိန

ေရာက္ရိွ
မည့္
ေန႕ /အခ်ိန္
ရပ္နားခ်ိန္
ႀကိဳတင္
ေရာင္းခ်မည့္
ရက္

ေမာ္လၿမိဳင္

က်ဳိကၡမီ

Dong Feng
၈၀၀ိ/-
ေမာ္လၿမိဳင္ေျမနီကုန္း
အေ၀းေျပးကား၀င္း
၀၅၇-၂၇၀၅၃
၀၇း၀၀
၁၁း၀၀
-
(၃)ရက္ႀကိဳတင္
ေရာင္းခ်ပါသည္။
Dong Feng
၈၀၀ိ/-
၀၅၇-၂၇၀၅၃
၀၉း၀၀
၁၃း၀၀
-

က်ဳိကၡမီ ေမာ္လၿမိဳင္

Dong Feng
၈၀၀ိ/-
က်ိဳကၠမီကားဂိတ္
က.ပ.ရဂိတ္
၀၅၇-၂၇၀၅၃
၁၁း၀၀
၁၅း၀၀
-
(၃)ရက္ႀကိဳတင္
ေရာင္းခ်ပါသည္။
Dong Feng
၈၀၀ိ/-
၀၅၇-၂၇၀၅၃
၁၃း၀၀
၁၇း၀၀
-

 

စဥ္

ယာဥ္အမ်ဳိးအစား
ႏႈန္းထား
ေရာင္းခ်သည့္
ေနရာ
ဆက္သြယ္ႏုိင္
မည့္
ဖုန္းအမွတ္

စတင္
ထြက္ရိွမည့္
ေန႕ / အခ်ိန

ေရာက္ရိွ
မည့္
ေန႕ /အခ်ိန္
ရပ္နားခ်ိန္
ႀကိဳတင္
ေရာင္းခ်မည့္
ရက္

ေမာ္လၿမိဳင္

သံျဖဴဇရပ္

BM
၆၅၀ိ/-
ေမာ္လၿမိဳင္ေျမနီကုန္း
အေ၀းေျပးကား၀င္း
၀၅၇-၂၇၀၅၃
၀၈း၀၀
၁၀း၀၀
-
(၃)ရက္ႀကိဳတင္
ေရာင္းခ်ပါသည္။

သံျဖဴဇရပ္ ေမာ္လၿမိဳင္

BM
၆၅၀ိ/-
သံျဖဴဇရပ္
က.ပ.ရဂိတ္
၀၅၇-၂၇၀၅၃
၁၀း၀၀
၁၂း၀၀
-
(၃)ရက္ႀကိဳတင္
ေရာင္းခ်ပါသည္။