ဆက္သြယ္ရန္
ကုန္းလမ္းပုိ႔ေဆာင္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန
ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ - ႐ုံးအမွတ္ (၂၉)၊ ရထားပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊
ကုန္းလမ္းပုိ႕ေဆာင္ေရးၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန (႐ုံးခ်ဳပ္)၊ ေနျပည္ေတာ္
ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၆၇-၄၀၅၀၃၈၊ ၀၆၇-၄၀၅၀၉၉ (ေနျပည္ေတာ္)
၀၁-၅၇၃၁၀၁ (ရန္ကုန္)
၀၂-၃၆၁၁၃ (မႏၲေလး)
Fax : ၀၆၇-၄၀၅၃၅၉၊ ၀၆၇-၄၀၅၃၆၂
e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it