ဆက္သြယ္ရန္
ဗဟုိပုိ႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးေက်ာင္း၊ မိတၳီလာၿမိဳ႕
စဥ္
ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ
႐ုံးဖုန္း
အိမ္ဖုန္း

 

(က)

 

(ခ)


(ဂ)
(ဃ)


(င)


ေခတၱဒုတိယေက်ာင္းအုပ္ႀကီး

 

 

ဌာနခြဲမွဴး (စီမံခန္႕ခြဲေရးဌာနခြဲ)

 

ဗဟုိပုိ႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးေက်ာင္း
မိတၳီလာၿမိဳ႕

ကထိက (ရထားသင္တန္းဌာနခြဲ)
ဗဟုိပုိ႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးေက်ာင္း
မိတၳီလာၿမိဳ႕


ဧည့္ရိပ္သာ


ေအာ္ပေရတာဖုန္း


၀၆၄ - ၂၄၅၄၆
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
၀၆၄ - ၂၄၅၄၅

Fax - ၀၆၄ - ၂၄၅၄၅


၀၆၄ - ၂၃၅၈၁
၀၆၄ -၂၃၅၇၉


၀၆၄ - ၂၄၅၄၅

၀၆၄ - ၂၄၅၄၆


၀၆၄ - ၂၄၅၄၅


-
-


-