သမိုင္းအက်ဥ္း
ရထားပို႔ေဆာင္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန

၁။ ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရရွိသည့္အခ်ိန္တြင္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ေရေၾကာင္းႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပေလေၾကာင္း၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္     သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး၊ စာတိုက္ႏွင့္ ေၾကးနန္းဆက္သြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနဟူ၍ ၀န္ႀကီးဌာန ႏွစ္ဌာနခြဲ၍ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။

၂။ ၁၉၆၁ခုႏွစ္တြင္ အထက္ပါ၀န္ႀကီးဌာန ႏွစ္ဌာနကို ေပါင္းစည္း၍ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနအျဖစ္     ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းကာ ဌာနမ်ားကိုလည္း တိုးခ်ဲ႕၍ ေအာက္ပါဌာနမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္-
(က) မီးရထားအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဘုတ္အဖြဲ႕၊
(ခ) ျပည္တြင္းေလေၾကာင္း သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးဘုတ္အဖြဲ႕၊
(ဂ) ျပည္တြင္းေရေၾကာင္း သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးဘုတ္အဖြဲ႕၊
(ဃ) ေရေၾကာင္းဌာန၊
(င) ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဘုတ္အဖြဲ႕၊
(စ) ၿမိဳ႕ျပေလေၾကာင္းဌာန၊
(ဆ) မိုးေလ၀သဌာန၊
(ဇ) စာတိုက္ႏွင့္ေၾကးနန္းဌာန၊
(စ်) ျမန္မာႏိုင္ငံ ၾကယ္ငါးပြင့္သေဘၤာ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း၊
(ည) ကုန္းလမ္းႏွင့္ ျပည္တြင္းေရေၾကာင္း အာဏာပိုင္အဖြဲ႕။

၃။ ထိုမွတဖန္ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ေကာ္ပိုေရးရွင္း အမည္မ်ားျဖင့္ ေျပာင္းလဲ၍လည္းေကာင္း၊ ၀န္ႀကီးဌာနကိုလည္း      ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဟူ၍လည္းေကာင္း ျပင္ဆင္၍ လုပ္ငန္းဌာနေပါင္း (၁၇)ဌာနျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။

၄။ ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕၏ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ(၂၉)ရက္ေန႔ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္၊ ၁၀/၉၂အရ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္      ေရး ၀န္ႀကီးဌာနအား ေအာက္ပါ ၀န္ႀကီးဌာန (၃)ခုအျဖစ္ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္-
(က) ပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊
(ခ) ရထားပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊
(ဂ) ဆက္သြယ္၊ စာတိုက္ႏွင့္ ေၾကးနန္း၀န္ႀကီးဌာန။

၅။ လက္ရွိရထားပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္တြင္ ေအာက္ပါဌာန (၅)ဌာန ပါ၀င္ ဖြဲ႕စည္းထားပါသည္-
(က) ျမန္မာ့မီးရထား၊
(ခ) ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရး၊
(ဂ) ပို႔ေဆာင္ေရးစီမံကိန္းဦးစီးဌာန၊
(ဃ) ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရးၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၊
(င) ဗဟိုပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးေက်ာင္း။

၀န္ႀကီးဌာန၏ ရည္မွန္းခ်က္တာ၀န္

၆။ ၀န္ႀကီးဌာန၏ ရည္မွန္းခ်က္တာ၀န္ကို အတိုခ်ဳပ္ေဖာ္ျပရပါက ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ခရီးသည္ႏွင့္ ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ား
အနက္မွ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္၊ မီးရထားတို႔ျဖင့္ ျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္ေပးရန္မ်ားကို အထိေရာက္ဆံုး ျဖစ္ေစရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္၊ ေရယာဥ္ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ စိစစ္ထုတ္ေပးျခင္း၊ အမ်ားျပည္သူသံုး ကားလမ္းကို အသံုးျပဳသူအားလံုး အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းစြာ သြားလာႏိုင္ေရးအတြက္ ဥပေဒထုတ္ျပန္ေပးျခင္း တို႔ပင္ျဖစ္ပါသည္။