ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရး
ေၾကညာခ်က္မ်ား
ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရး

ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ အက်ိဳးတူ ေဆာင္ရြက္လိုသည့္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ကုမၸဏီမ်ားသို႔

အဆိုျပဳလႊာတင္သြင္းႏိုင္ရန္ အေၾကာင္းၾကားျခင္း

ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ အက်ိဳးတူေဆာင္ရြက္လိုသည့္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ကုမၸဏီမ်ားအား ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ (၂၃)ႏွင့္(၂၅)ရက္မ်ားတြင္ ရထားပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ စိစစ္ေရးအဖြဲ႔ျဖင့္ ေခၚယူေတြ႔ဆံုခဲ့ၿပီး အဆိုျပဳလႊာပံုစံမ်ားေပးအပ္ျခင္း၊ အက်ိဳးတူ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ မူဝါဒစည္းကမ္းမ်ားအား ရွင္းလင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါေတြ႕ဆံုခဲ့ေသာ ကုမၸဏီမ်ားအနက္ အဆိုျပဳလႊာတင္သြင္းရန္ က်န္ရွိေနေသာ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အခ်က္အလက္ မျပည့္စံုေသာ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ အဆိုျပဳလႊာမ်ားအား ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၇ ရက္ေနာက္ဆံုးထား၍ ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရးရံုးခ်ဳပ္ ေနျပည္ေတာ္သို႔ ဆက္သြယ္ေပးပို႔ႏိုင္ရန္ အေၾကာင္းၾကားပါသည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၈ ရက္ေန႔မွစ၍ ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ အက်ိဳးတူလုပ္ငန္း ေရြးခ်ယ္ေရးေဆာင္ရြက္မႈအဆင့္ဆင့္ကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျဖည့္စြက္ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

၁၄.၆.၂၀၁၃ အထိ ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ အက်ိဳးတူေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ အဆိုျပဳလႊာေရာက္ရွိလာေသာကုမၸဏီမ်ား

၁။   
Ryobi (ဂ်ပန္) ခရီးသည္ပို႔ေဆာင္ျခင္း
၂။ Busan (ေတာင္ကိုရီးယား) ခရီးသည္၊ ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ျခင္း၊ ယာဥ္ျပင္ဆင္ျခင္း၊ Bus Terminal တည္ေဆာက္ျခင္း၊
၃။ CJ GLS (ေတာင္ကိုရီးယား)
ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ျခင္း
၄။ FGRS (ရန္ကုန္) ခရီးသည္ပို႔ေဆာင္ျခင္း၊ ယာဥ္ျပင္ဆင္ျခင္း၊ Bus Terminal တည္ေဆာက္ျခင္း၊
၅။ စန္းေရာင္နီ(ရန္ကုန္) ခရီးသည္ပို႔ေဆာင္ျခင္း၊ ယာဥ္ျပင္ဆင္ျခင္း၊ Bus Terminal တည္ေဆာက္ျခင္း၊
၆။ မိုးေသာက္ႏွင္း (မနၲေလး) ခရီးသည္ပို႔ေဆာင္ျခင္း၊ ယာဥ္ျပင္ဆင္ျခင္း၊ Bus Terminal တည္ေဆာက္ျခင္း၊
၇။ ျမင့္မိသားစု(ရန္ကုန္) ခရီးသည္ပို႔ေဆာင္ျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ Bus Terminal တည္ေဆာက္ျခင္း၊
၈။ YCTT Solution (ရန္ကုန္) ခရီးသည္ပို႔ေဆာင္ျခင္း၊

ပထမအႀကိမ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးမ်ိဳးျမင့္ ၊ အမွတ္(၆)မဲဆႏၵနယ္၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး ၏ ေမးျမန္းခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရး၏ ယာဥ္ငွားရမ္းခ အေျခခံစံႏႈန္း မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္ -

 

 

 

ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ခႏႈန္းထားမ်ား

၁။ ေျမျပန္႔ေဒသ လမ္းခရီးအလိုက္ သာမန္ကုန္ပစၥည္းပို႔ေဆာင္ခႏႈန္းထားမ်ား (အစိုးရ)

(က)
တန္မိုင္ႏႈန္း (တစ္တန္ x တစ္မိုင္)
ႏႈန္းထား
(၁)
ကတၱရာလမ္း
၅၅ က်ပ္
(၂)
ေက်ာက္ၾကမ္းလမ္း
၁၁၀ က်ပ္
(၃)
ေျမသားလမ္း
၂၂၀ က်ပ္

၃။ အထူးကုန္ပစၥည္း ပို႔ေဆာင္ခႏႈန္းထားမ်ား (အစိုးရ/သမ)

(က)
ေပါက္ကြဲညစ္ညမ္းကုန္ပစၥည္း
(ငရဲမီး၊ ေလာင္စာဆီအမ်ဳိးမ်ဳိး)
-
အေျခခံႏႈန္းထားအေပၚ ၁၅၀ %
ထပ္ေဆာင္းေတာင္းခံရန္
(ခ)
ညစ္ညမ္းပြမ္းပဲ့ကုန္ပစၥည္း
(ဓါတ္ေျမၾသဇာ၊ ဘိလပ္ေျမ၊ ေက်ာက္၊ တိရိစၦာန္၊ ငံျပာရည္၊ ဆား၊ ငပိ)
-
အေျခခံႏႈန္းထားအေပၚ ၅၀ %
ထပ္ေဆာင္းေတာင္းခံရန္
(ဂ)
သစ္သား(ေပရွည္)
(ေနာက္ပိတ္တံခါးဖြင့္တင္ရလွ်င္)
-
အေျခခံႏႈန္းထားအေပၚ ၅၀ %
ထပ္ေဆာင္းေတာင္းခံရန္
(ဃ)
သံကြင္း၊ သံပိုင္း၊ တံတားေပါင္မ်ား (ေပရွည္)
(တံခါးေနာက္ပိတ္ဖြင့္တင္ရလွ်င္)
-
အေျခခံႏႈန္းထားအေပၚ ၁၀၀ %
ထပ္ေဆာင္းေတာင္းခံရန္

၃။ ပုဂၢလိက ကုန္ပစၥည္း ပို႔ေဆာင္ခႏႈန္းထားမ်ား

(က) ေတာင္ေပၚေျမျပန္႔ငွားရမ္းရာတြင္ ဌာနခြဲ၏ လစဥ္အေျခခံစံႏႈန္းအေပၚမူတည္၍ ခရီးစဥ္အလိုက္ တြက္ခ်က္ရရွိေသာ ယာဥ္ငွားရမ္းခႏွင့္ တန္မိုင္ႏႈန္းျဖင့္ တြက္ခ်က္ရရွိေသာ သင့္ေငြ ၂ ရပ္အနက္ မ်ားရာႏႈန္းထားျဖင့္ တြက္ခ်က္ေတာင္းခံပါမည္။
(ခ) အထူးကုန္ပစၥည္းမ်ားပို႔ေဆာင္ရပါက တန္မိုင္ႏႈန္းထားျဖင့္ အေျခခံတြက္ခ်က္ထားေသာ အထူးကုန္ပစၥည္းပို႔ေဆာင္ခႏႈန္းထားႏွင့္ ဌာနခြဲ၏ အေျခခံ စံႏႈန္းေပၚမူတည္၍ တြက္ခ်က္ထားေသာ က်သင့္ေငြ ၂ ရပ္အနက္ မ်ားရာႏႈန္းထားျဖင့္ ေတာင္းခံပါမည္။

၅။ ကုန္တင္ယာဥ္ (ထရက္တာ၊ ထေရလာ) ငွားရမ္းခႏႈန္းထား (အစိုးရ/သမ/ပုဂၢလိက)

ကုန္တင္ယာဥ္ ငွားရမ္းခႏႈန္းထားမွာ အပိုဒ္ (၁)(၂)(၃)ပါ တီအီးယာဥ္(၁)စီး ငွားရမ္းခ ႏႈန္းထား၏ (၂)ဆျဖစ္သည္။

၆။ ဆီသယ္ယာဥ္ ငွားရမ္းခႏႈန္းထား (အစိုးရ/သမ/ပုဂၢလိက)

ဆီသယ္ယာဥ္ငွားရမ္းခႏႈန္းထားမွာ အပိုဒ္ (၁)(၂)ပါ တီအီးယာဥ္(၁)စီး ငွားရမ္းခႏႈန္းထား၏ (၂)ဆ ျဖစ္သည္၊ အပိုဒ္(၄)(က)ပါ အေျခခံ ႏႈန္းထားအေပၚ ၁၅၀ % ထပ္ေဆာင္းေတာင္းခံျခင္းမျပဳပါ။

၇။ ဆယ္တင္ယာဥ္ငွားရမ္းခႏႈန္းထား(အစိုးရ/ပုဂၢလိက/သမ)

(က) တစ္ရက္ႏႈန္း (ငွားရမ္းသူဆီျဖင့္) ၄၀၀၀၀ က်ပ္
(ခ) အလုပ္ခ်ိန္ ၄ နာရီထက္မပိုေသာ ၁ ရက္ႏႈန္း (ငွားရမ္းသူဆီျဖင့္) ၂၀၀၀၀ က်ပ္

၈။ ေျမျပန္႔ႏွင့္ေတာင္ေပၚေဒသႏႈန္းထားမ်ား(အစိုးရ/ပုဂၢလိက/သမ)

(က)
တန္မိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ငွားရမ္းရာတြင္ ကုန္ပါခရီးစဥ္အတြက္သာ ပို႔ေဆာင္ခကို ေတာင္းခံမည္ ျဖစ္ပါသည္၊ သို႔ရာတြင္ အသြားခရီးစဥ္ (သို႔မဟုတ္) အျပန္ခရီး ကုန္လြတ္ျဖစ္လွ်င္ ကုန္လြတ္ခအျဖစ္ ကုန္ပါ ခရီးစဥ္ပို႔ေဆာင္ခ၏ ၅၀% ထပ္ေဆာင္း ေတာင္းခံမည္ ျဖစ္ပါသည္။
(ခ)
တင္ေတာင္သည့္ ကုန္ပစၥည္းကို ကုန္ပြ၊ ကုန္က်စ္မခြဲျခားဘဲ တစ္ေျပးညီ ယာဥ္၀န္ခ်ိန္ျပည့္ (၇)တန္ႏႈန္းျဖင့္ ေတာင္းခံပါမည္၊ အကယ္၍ ယာဥ္၀န္ခ်ိန္ျပည့္ထက္ ပိုမိုတင္ေဆာင္ရလွ်င္ အမွန္တင္ေဆာင္သည့္ ကုန္အေလးခ်ိန္အတြက္ ေတာင္းခံပါမည္၊ ေတာင္ေပၚေဒသ၌ အေျခအေနအရ ယာဥ္၀န္ခ်ိန္ျပည့္ထက္ ကုန္ကို ေလ်ာ့ေပါ့ တင္ေဆာင္ရေသာ္လည္း ပို႔ေဆာင္ခကို ယာဥ္၀န္ခ်ိန္ျပည့္ျဖင့္ ေတာင္းခံပါမည္။
(ဂ) ညအိပ္ေစာင့္ဆိုင္းရသည့္အခါ တစ္ညအိပ္ေစာင့္ဆိုင္းရတိုင္း တစ္ရက္အတြင္း ဆီမေပး ၅၀၀၀ က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ ညအိပ္ေစာင့္ဆိုင္းခ ေတာင္းခံပါမည္။
(ဃ) လမ္းျဖတ္သန္းခ၊ တံတားႏွင့္ဇက္ကူးခ၊ ယာဥ္ရပ္နားခမ်ားကို ယာဥ္ငွားရမ္းသူမွ က်ခံရန္ ျဖစ္သည္၊ ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရးမွ လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္အရ က်ခံေပးခဲ့ရလွ်င္ ပို႔ေဆာင္ခ ေတာင္းသည့္အခါ ထည့္သြင္း ေတာင္းခံမည္ျဖစ္ပါသည္။
(င) ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရးက သတ္မွတ္ထားေသာ ေျမျပန္႔ႏွင့္ေတာင္ေပၚေဒသ ပို႔ေဆာင္ခ ႏႈန္းထားမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္း အာဏာပိုင္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္ရပ္က သတ္မွတ္ေသာ ပို႔ေဆာင္ခႏႈန္းထား(၂)ရပ္အနက္ မ်ားရာကို သတ္မွတ္ေတာင္းခံမည္ ျဖစ္ပါသည္။
(စ) အထက္ပါ ပို႔ေဆာင္ခႏႈန္းထားမ်ားသည္ အေျခခံႏႈန္းထားမ်ားျဖစ္ပါသည္၊ အထက္ပါ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းမ်ားရွိ ဌာနခြဲတစ္ခုခုမွ မိမိပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းႏွင့္ နယ္ေျမေဒသ သဘာ၀ေပၚမူတည္၍ စီးပြားေရးအရ တြက္ေျခကိုက္ေစရန္အတြက္ ပို႔ေဆာင္ခ ႏႈန္းထားမ်ားကို ျပဳျပင္သတ္မွတ္ ေကာက္ခံခြင့္ျပဳရန္ ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရး(ရံုးခ်ဳပ္)သို႔ အခါအားေလ်ာ္စြာ တင္ျပခ်က္ရွိလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဌာနခြဲတစ္ခုမွ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္း၊ ကုန္းလမ္းႏွင့္ျပည္တြင္းေရေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရးအဖြဲ႔သို႔ တင္ျပအတည္ျပဳခ်က္ရယူ၍ ျပဳျပင္သတ္မွတ္ေကာက္ခံ လိုေသာ ပို႔ေဆာင္ခႏႈန္းထားမ်ားကို အတည္ျပဳေပးရန္ ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရး(ရံုးခ်ဳပ္)သို႔ တင္ျပခ်က္ရွိလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရး (ရံုးခ်ဳပ္)က ေကာက္ခံရန္ အတည္ျပဳပါက တရား၀င္ပို႔ေဆာင္ခ ႏႈန္းထားမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ေကာက္ခံပါမည္။
 
BACKGROUND HISTORY
ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရး
1. Road Transport was originally established by the Defence Services Institute in 1959 as the City Transport Company.
2. In 1961, the City Transport Company was placed under the Burma Economic Development Corporation.
3. In 1963, it was brought under public ownership and renamed as Road Transport Board.
4. In 1972, Road Transport Board was reconstituted as Road Transport Corporation.
5. In 1989, the word 'Corporation' was dropped and the organization was called 'Road Transport' according to the marked oriented system.
 
ခရီးႏွင့္ အခ်ိန္ဇယား
ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရး

ကုန္းလမ္းပုိ႕ေဆာင္ေရး ခရီးသည္ပုိ႕ေဆာင္ေရးဌာန အေ၀းေျပးခရီးစဥ္မ်ား

စဥ္

ယာဥ္အမ်ဳိးအစား
ႏႈန္းထား
ေရာင္းခ်သည့္
ေနရာ
ဆက္သြယ္ႏုိင္
မည့္
ဖုန္းအမွတ္

စတင္
ထြက္ရိွမည့္
ေန႕ / အခ်ိန

ေရာက္ရိွ
မည့္
ေန႕ /အခ်ိန္
ရပ္နားခ်ိန္
ႀကိဳတင္
ေရာင္းခ်မည့္
ရက္

ရန္ကုန္

မိတီၴလာ

Daewoo
၅၃၀၀ိ/-
အမွတ္ (၅/က)
ေအာင္မဂၤလာဂိတ္
၆၃၉၄၅၃-၂၆၆
၆၃၉၄၅၅-၂၆၆
၁၀း၃၀
၀၅း၀၀
ပ်ဥ္ပံုႀကီး
၃၀ မိနစ္
(၃)ရက္ႀကိဳတင္
ေရာင္းခ်ပါသည္။
Daewoo
၅၃၀၀ိ/-
အမွတ္ (၅/က)
ေအာင္မဂၤလာဂိတ္
၆၃၉၄၅၃-၂၆၆
၆၃၉၄၅၅-၂၆၆
၁၂း၃၀
၀၇း၀၀
ေတာင္ငူ
၃၀ မိနစ္
Daewoo
၅၃၀၀ိ/-
အမွတ္ (၅/က)
ေအာင္မဂၤလာဂိတ္
၆၃၉၄၅၃-၂၆၆
၆၃၉၄၅၅-၂၆၆
၀၉း၃၀
၀၄း၀၀
ပ်ဥ္ပံုႀကီး
၃၀ မိနစ္
Daewoo
၅၃၀၀ိ/-
အမွတ္ (၅/က)
ေအာင္မဂၤလာဂိတ္
၆၃၉၄၅၃-၂၆၆
၆၃၉၄၅၅-၂၆၆
၁၁း၃၀
၀၆း၀၀
ေတာင္ငူ
၃၀ မိနစ္
Air Con
၆၄၀၀ိ/-
အမွတ္ (၅/က)
ေအာင္မဂၤလာဂိတ္
၆၃၉၄၅၃-၂၆၆
၆၃၉၄၅၅-၂၆၆
၁၅း၀၀
၂၀း၃၀
ပ်ဥ္ပံုႀကီး
၃၀ မိနစ္

မိတီၴလာ

ရန္ကုန္

Daewoo
၅၃၀၀ိ/-
မိတီၴလာအေ၀းေျပး
ကား၀င္း၊
အခန္း (၁၁/၁၂)
၀၆၄-၂၅၁၀၈
ျပင္ပဖုန္း
၁၁း၀၀
၀၅း၃၀
တပ္ကုန္း
၃၀ မိနစ္
(၃)ရက္ႀကိဳတင္
ေရာင္းခ်ပါသည္။
Daewoo
၁၄း၀၀
၀၈း၃၀
Daewoo
၁၅း၀၀
၀၉း၃၀
Daewoo
၁၅း၀၀
၀၉း၃၀
Air Con
၆၄၀၀ိ/-
၁၆း၃၀
၂၁း၀၀

 

စဥ္

ယာဥ္အမ်ဳိးအစား
ႏႈန္းထား
ေရာင္းခ်သည့္
ေနရာ
ဆက္သြယ္ႏုိင္
မည့္
ဖုန္းအမွတ္

စတင္
ထြက္ရိွမည့္
ေန႕ / အခ်ိန

ေရာက္ရိွ
မည့္
ေန႕ /အခ်ိန္
ရပ္နားခ်ိန္
ႀကိဳတင္
ေရာင္းခ်မည့္
ရက္

ရန္ကုန္

ေနျပည္ေတာ္

Air Con
၃၅၀၀ိ/-
အမွတ္ (၅/က)
ေအာင္မဂၤလာဂိတ္
၆၃၉၄၅၃-၂၆၆
၆၃၉၄၅၅-၂၆၆
၀၇း၃၀
၁၇း၃၀
ပ်ဥ္ပံုႀကီး
၃၀ မိနစ္
(၃)ရက္ႀကိဳတင္
ေရာင္းခ်ပါသည္။

ေနျပည္ေတာ္ ရန္ကုန္

Air Con
၃၅၀၀ိ/-
ၿမိဳ႔မေစ်း၊ အခန္း၁၆
အေ၀းေျပးကား၀င္း
ေအာက္ဂိတ္
၀၆၇-၄၂၀၂၁၁
၁၈း၀၀
၀၄း၀၀
ေတာင္ငူ
၃၀ မိနစ္
(၃)ရက္ႀကိဳတင္
ေရာင္းခ်ပါသည္။

 

စဥ္

ယာဥ္အမ်ဳိးအစား
ႏႈန္းထား
ေရာင္းခ်သည့္
ေနရာ
ဆက္သြယ္ႏုိင္
မည့္
ဖုန္းအမွတ္

စတင္
ထြက္ရိွမည့္
ေန႕ / အခ်ိန

ေရာက္ရိွ
မည့္
ေန႕ /အခ်ိန္
ရပ္နားခ်ိန္
ႀကိဳတင္
ေရာင္းခ်မည့္
ရက္

ရန္ကုန္

ေညာင္ဦး

Air Con
၇၀၀၀ိ/-
အမွတ္ (၅/က)
ေအာင္မဂၤလာဂိတ္
၆၃၉၄၅၃-၂၆၆
၆၃၉၄၅၅-၂၆၆
၁၂း၀၀
၀၇း၀၀
ေတာင္ငူ
၃၀ မိနစ္
(၃)ရက္ႀကိဳတင္
ေရာင္းခ်ပါသည္။

ေညာင္ဦး ရန္ကုန္

Air Con
၇၀၀၀ိ/-
ေရႊစည္းခံု
လိုင္းေပါင္းစံုဂိတ္၊
ေရႊညာေျမဂိတ္
၀၆၁-၆၀၂၃၀
၁၂း၀၀
၀၇း၀၀
ေက်ာက္ပန္းေတာင္း
၃၀ မိနစ္
(၃)ရက္ႀကိဳတင္
ေရာင္းခ်ပါသည္။

 

စဥ္

ယာဥ္အမ်ဳိးအစား
ႏႈန္းထား
ေရာင္းခ်သည့္
ေနရာ
ဆက္သြယ္ႏုိင္
မည့္
ဖုန္းအမွတ္

စတင္
ထြက္ရိွမည့္
ေန႕ / အခ်ိန

ေရာက္ရိွ
မည့္
ေန႕ /အခ်ိန္
ရပ္နားခ်ိန္
ႀကိဳတင္
ေရာင္းခ်မည့္
ရက္

ရန္ကုန္

ေရနံေခ်ာင္း

Air Con
၆၃၀၀ိ/-
အမွတ္ (၅/က)
ေအာင္မဂၤလာဂိတ္
၆၃၉၄၅၃-၂၆၆
၆၃၉၄၅၅-၂၆၆
၁၅း၀၀
၀၆း၀၀
ေရျပာ
၃၀ မိနစ္
(၃)ရက္ႀကိဳတင္
ေရာင္းခ်ပါသည္။
Air Con
၆၃၀၀ိ/-
အမွတ္ (၅/က)
ေအာင္မဂၤလာဂိတ္
၆၃၉၄၅၃-၂၆၆
၆၃၉၄၅၅-၂၆၆
၁၄း၀၀
၀၅း၀၀
ယင္းဆိပ္
၃၀ မိနစ္

ေရနံေခ်ာင္း ရန္ကုန္

Daewoo
၂၂၅၀ိ/-
အခန္း(၄) ပထပ္ ခ်မ္းျမေရႊျပည္ကားႀကီး၀င္း
ျပည္ၾကီးတံခြန္ၿမိဳ႔နယ္
-
၀၅း၀၀
၀၅း၀၀
ကူမဲ
၃၀ မိနစ္
(၃)ရက္ႀကိဳတင္
ေရာင္းခ်ပါသည္။
Daewoo
၂၂၅၀ိ/-
ေဘာဂသီရိကား၀င္း
ပ်ဥ္းမနား
၀၆၇-၃၈၁၈၉
၀၅း၀၀
၀၅း၀၀
တပ္ကုန္း
၃၀ မိနစ္
(၃)ရက္ႀကိဳတင္
ေရာင္းခ်ပါသည္။

 

စဥ္

ယာဥ္အမ်ဳိးအစား
ႏႈန္းထား
ေရာင္းခ်သည့္
ေနရာ
ဆက္သြယ္ႏုိင္
မည့္
ဖုန္းအမွတ္

စတင္
ထြက္ရိွမည့္
ေန႕ / အခ်ိန

ေရာက္ရိွ
မည့္
ေန႕ /အခ်ိန္
ရပ္နားခ်ိန္
ႀကိဳတင္
ေရာင္းခ်မည့္
ရက္

ရန္ကုန္

မံုရြာ

Daewoo
၈၀၀၀ိ/-
အမွတ္ (၅/က)
ေအာင္မဂၤလာဂိတ္
၆၃၉၄၅၃-၂၆၆
၆၃၉၄၅၅-၂၆၆
၀၈း၃၀
၀၈း၃၀
ေတာင္ငူ
၃၀ မိနစ္
(၃)ရက္ႀကိဳတင္
ေရာင္းခ်ပါသည္။

မံုရြာ ရန္ကုန္

Daewoo
၈၀၀၀ိ/-
မံုရြာယာဥ္ရပ္နားစခန္း စစ္မႈထမ္းေဟာင္းဂိတ္
၀၇၁-၂၂၆၁၀
၀၇း၀၀
၀၇း၀၀
ကူမဲ
၃၀ မိနစ္
(၃)ရက္ႀကိဳတင္
ေရာင္းခ်ပါသည္။

 

စဥ္

ယာဥ္အမ်ဳိးအစား
ႏႈန္းထား
ေရာင္းခ်သည့္
ေနရာ
ဆက္သြယ္ႏုိင္
မည့္
ဖုန္းအမွတ္

စတင္
ထြက္ရိွမည့္
ေန႕ / အခ်ိန

ေရာက္ရိွ
မည့္
ေန႕ /အခ်ိန္
ရပ္နားခ်ိန္
ႀကိဳတင္
ေရာင္းခ်မည့္
ရက္

ရန္ကုန္

ျမင္းၿခံ

Dong Feng
၅၈၀၀ိ/-
အမွတ္ (၅/က)
ေအာင္မဂၤလာဂိတ္
၆၃၉၄၅၃-၂၆၆
၆၃၉၄၅၅-၂၆၆
၁၄း၃၀
၁၁း၀၀
ပ်ဥ္ပံုႀကီး
၃၀ မိနစ္
(၃)ရက္ႀကိဳတင္
ေရာင္းခ်ပါသည္။
Daewoo
၅၈၀၀ိ/-
၀၅း၀၀
၀၄း၀၀
Dong Feng
၅၈၀၀ိ/-
၁၄း၃၀
၁၁း၀၀

ျမင္းၿခံ

ရန္ကုန္

Dong Feng
၅၈၀၀ိ/-
အေ၀းေျပး၀င္း
စစ္မႈထမ္းေဟာင္းဂိတ္
၀၆၆-၂၁၁၇၄
၁၄း၃၀
၁၁း၀၀
တပ္ကုန္း
၃၀ မိနစ္
(၃)ရက္ႀကိဳတင္
ေရာင္းခ်ပါသည္။
Daewoo
၅၈၀၀ိ/-
၁၂း၀၀
၀၈း၃၀
Dong Feng
၅၈၀၀ိ/-
၁၄း၃၀
၁၁း၀၀

 

စဥ္

ယာဥ္အမ်ဳိးအစား
ႏႈန္းထား
ေရာင္းခ်သည့္
ေနရာ
ဆက္သြယ္ႏုိင္
မည့္
ဖုန္းအမွတ္

စတင္
ထြက္ရိွမည့္
ေန႕ / အခ်ိန

ေရာက္ရိွ
မည့္
ေန႕ /အခ်ိန္
ရပ္နားခ်ိန္
ႀကိဳတင္
ေရာင္းခ်မည့္
ရက္

မႏၲေလး

နဘူးအုိင္

Dong Feng
၁၀၀၀ိ/-
အခန္း(၄)၊ ပထပ္
ခ်မ္းျမေရႊျပည္ကားႀကီး၀င္း
ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္
၀၂-၅၉၀၂၄
၀၂-၅၉၀၂၅
၀၅း၀၀
၀၈း၃၀
ၿမိဳ႕သာ
၃၀ မိနစ္
(၃)ရက္ႀကိဳတင္
ေရာင္းခ်ပါသည္။

နဘူးအုိင္ မႏၲေလး

Dong Feng
၁၀၀၀ိ/-
နဘူးအိုင္
က.ပ.ရဂိတ္
၀၂-၅၉၀၂၄
၀၂-၅၉၀၂၅
၀၅း၀၀
၀၈း၃၀
ၿမိဳ႕သာ
၃၀ မိနစ္
(၃)ရက္ႀကိဳတင္
ေရာင္းခ်ပါသည္။

 

စဥ္

ယာဥ္အမ်ဳိးအစား
ႏႈန္းထား
ေရာင္းခ်သည့္
ေနရာ
ဆက္သြယ္ႏုိင္
မည့္
ဖုန္းအမွတ္

စတင္
ထြက္ရိွမည့္
ေန႕ / အခ်ိန

ေရာက္ရိွ
မည့္
ေန႕ /အခ်ိန္
ရပ္နားခ်ိန္
ႀကိဳတင္
ေရာင္းခ်မည့္
ရက္

ေမာ္လၿမိဳင္

က်ဳိကၡမီ

Dong Feng
၈၀၀ိ/-
ေမာ္လၿမိဳင္ေျမနီကုန္း
အေ၀းေျပးကား၀င္း
၀၅၇-၂၇၀၅၃
၀၇း၀၀
၁၁း၀၀
-
(၃)ရက္ႀကိဳတင္
ေရာင္းခ်ပါသည္။
Dong Feng
၈၀၀ိ/-
၀၅၇-၂၇၀၅၃
၀၉း၀၀
၁၃း၀၀
-

က်ဳိကၡမီ ေမာ္လၿမိဳင္

Dong Feng
၈၀၀ိ/-
က်ိဳကၠမီကားဂိတ္
က.ပ.ရဂိတ္
၀၅၇-၂၇၀၅၃
၁၁း၀၀
၁၅း၀၀
-
(၃)ရက္ႀကိဳတင္
ေရာင္းခ်ပါသည္။
Dong Feng
၈၀၀ိ/-
၀၅၇-၂၇၀၅၃
၁၃း၀၀
၁၇း၀၀
-

 

စဥ္

ယာဥ္အမ်ဳိးအစား
ႏႈန္းထား
ေရာင္းခ်သည့္
ေနရာ
ဆက္သြယ္ႏုိင္
မည့္
ဖုန္းအမွတ္

စတင္
ထြက္ရိွမည့္
ေန႕ / အခ်ိန

ေရာက္ရိွ
မည့္
ေန႕ /အခ်ိန္
ရပ္နားခ်ိန္
ႀကိဳတင္
ေရာင္းခ်မည့္
ရက္

ေမာ္လၿမိဳင္

သံျဖဴဇရပ္

BM
၆၅၀ိ/-
ေမာ္လၿမိဳင္ေျမနီကုန္း
အေ၀းေျပးကား၀င္း
၀၅၇-၂၇၀၅၃
၀၈း၀၀
၁၀း၀၀
-
(၃)ရက္ႀကိဳတင္
ေရာင္းခ်ပါသည္။

သံျဖဴဇရပ္ ေမာ္လၿမိဳင္

BM
၆၅၀ိ/-
သံျဖဴဇရပ္
က.ပ.ရဂိတ္
၀၅၇-၂၇၀၅၃
၁၀း၀၀
၁၂း၀၀
-
(၃)ရက္ႀကိဳတင္
ေရာင္းခ်ပါသည္။
 
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား
ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရး

ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္အက်ိဳးတူပူးေပါင္း၍ ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္

ျပည္တြင္း/ျပည္ပ ကုမၸဏီ(၃)ခု ေရြးခ်ယ္ခံရ

၁၅-၇-၂၀၁၃

ရထားပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ပထမအဆင့္အျဖစ္ ျပည္တြင္းကုမၸဏီ(၂)ခုႏွင့္ ျပည္ပ ကုမၸဏီ(၁)ခုတို႔အား ေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါသည္။ ျပည္တြင္းကုမၸဏီ(၂)ခုမွာ Forever Green Right Services Co., Ltd. ႏွင့္ မိုးေသာက္ႏွင္း ကုမၸဏီ လီမိတက္ တို႔ ျဖစ္ၿပီး ျပည္ပကုမၸဏီမွာ ကိုရီးယားသမၼတႏိုင္ငံမွ Busan Express Bus Terminal Co., Ltd. တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း၊ က်န္ရွိသည့္ ေဆြးေႏြးဆဲကုမၸဏီ မ်ားကိုလည္း ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မည့္အေပၚအေျခခံ၍ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးစိစစ္ေရြးခ်ယ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ထပ္မ၍ အက်ိဳးတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လိုေသာ ျပည္တြင္းျပည္ပ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရးရံုးခ်ဳပ္၊ ေနျပည္ေတာ္ ( ဖုန္းအမွတ္ ၀၆၇-၄၀၅၀၃၇၊ ၄၀၅၄၁၂ ) တို႔သို႔ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။

 

ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရးနွင့္ အက်ိဳးတူ ေဆာင္ရြက္လိုသည့္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ကုမၸဏီမ်ားအား ရထားပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာန

ရင္းနွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ စိစစ္ေရးေကာ္မတီမွ ေတြ႔ဆံုျခင္း

၂၀၁၃ ခုနွစ္ ဧၿပီလ (၂၃)(၂၅)ရက္မ်ားတြင္ ရထားပို႔ေဆာင္ေရးမွတာ၀န္ရွိသူမ်ားသည္ ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္အက်ိဳးတူလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ အဆိုျပဳလာ ေသာ ျပည္တြင္းကုမၸဏီ(၈)ခု၊ ျပည္ပကုမၸဏီ(၅)ခု၊ စုစုေပါင္း ကုမၸဏီ(၁၃)ခုတို႔ျဖင့္ ေတြ႔ဆံု၍ ၀န္ႀကီးဌာန၏ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေစရန္ ေဆြးေနြးခဲ့ရာ ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ JV လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မည့္ ကုမၸဏီ(၁၀)ခု၊ BOT ေဆာင္ရြက္မည့္ ကုမၸဏီ(၂)ခု နွင့္ ေခ်းေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လိုသည့္ ကုမၸဏီ(၁)ခု ပါ၀င္ခဲ့ပါသည္။ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ခရီးသည္နွင့္ ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ေရး၊ ယာဥ္ျပင္အလုပ္ရံုမ်ား၊ အဆင့္မီယာဥ္ေမာင္းသင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ျခင္း အပါအ၀င္ ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ထမ္းမ်ားအား အက်ိဳးတူလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တာ၀န္ေပးအပ္ႏိုင္ေရး ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

 
Objectives
ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရး
1. Ensuring free competition and preventing the development of monopoly situations and adequate safety.
2. Providing transport services dutifully for the safeguard of the sovereignty of the state, border areas development, state-run development projects, state-sponsored ceremonies and other transport services required by the state.
3. Participation on domestic production of motor vehicles, spare parts and major-repair of our own-fleet.