ေနာက္ခံသမိုင္း
ဗဟုိပုိ႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးေက်ာင္း၊ မိတၳီလာၿမိဳ႕

  • ေဆာင္းပါးမ်ား / ကာတြန္းမ်ား / အားကစား / တင္ဒါမ်ား/ လွုပ္ရွားမွုမွုမ်ား
  • ဗဟုိပုိ႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးေက်ာင္းကုိ ယခင္ပုိ႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ သင္တန္း ေက်ာင္းအျဖစ္ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ဆင္မလုိက္သေဘၤာက်င္းေနရာ၌ စတင္ဖြဲ႕စည္း ခဲ႕သည္။ ၁၉၇၈ ခုႏွစ္၊  ဇူလုိင္လ (၁၅) ရက္ေန႕၌  မိတၳီလာၿမိဳ႕သုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ ဖြင့္လွစ္ခဲ႕သည္။
  • မာ္ေတာ္ယာဥ္ဆုိင္ရာ၊ ရထားဆုိင္ရာႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဆုိင္ရာသင္တန္းမ်ားကုိ    ေလ႕က်င့္ သင္ၾကားေပးခဲ႕သည္။၁၉၉၂ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ(၂၉)ရက္ေန႕တြင္ ယခင္ပုိ႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနကုိ     ပုိ႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဆက္သြယ္ေရး စာတုိက္ႏွင့္ေၾကးနန္းဝန္ႀကီးဌာန၊ ရထားပုိ႔ေဆာင္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနဟူ၍ ဝန္ႀကီး ဌာန(၃)ခုအျဖစ္ခြဲျခားေျပာင္းလဲ ဖြင့္လွစ္ခဲ႕ရာ ဗဟုိပုိ႔ဆာင္ဆက္သြယ္ေရးေက်ာင္းသည္ ရထားပုိ႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္တြင္ ပါ၀င္ ခဲ႕သည္။

 

၂၉-၁-၁၉၉၂ ရက္ေန႕မွစ၍ဆက္သြယ္ေရးဆုိင္ရာသင္တန္းမ်ားမပါဝင္ေတာ့ဘဲရထားဆုိင္ရာသင္တန္းမ်ား ကုိသာပုိ႔ခ်ခဲ႕သည္။ ၂၀၀၆ခုႏွစ္မွစ၍ ဂေဟအေျခခံ၊ လွ်ပ္စစ္အေျခခံႏွင့္ စက္ဆင္အေျခခံသင္တန္းတုိ႕႔ကုိျမန္မာ့မီးရထား၊ ဒီဇယ္စက္ေခါင္းစက္ရုံရွိ Rail Transportation Training Center (R.T.T.C) ေက်ာင္း၌ ေျပာင္းေရႊ႔ ဖြင့္လွစ္ခဲသည့္အတြက္ ဤေက်ာင္း စက္မႈလက္မႈသင္တန္းဌာနခြဲမွ သင္တန္းအားလုံး ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ျခင္းျခင္းမရွိေတာ့ပါ။ ထုိ႕အတူကုန္းလမ္းပုိ႔ေဆာင္ေရးမွလည္း ယာဥ္ျပင္သင္တန္းသားမ်ားေပးပုိ႕ျခင္း မရွိ ေတာ့သည့္အတြက္ ယင္းသင္တန္းမ်ားကုိလည္း ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ျခင္းမရွိေတာ့ပါ။ လက္ရွိတြင္  ရထားဆုိင္ရာသင္တန္းမ်ားကုိသာဆက္လက္ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားလ်က္ရွိပါသည္။

 

တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ႕ၾကသည့္ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ား

 

စဥ္ အမည္ ကာလ
ဦးေအာင္သန္း ၂၇-၂-၇၈ ၈-၁၁-၈၅
ဦးခင္ေမာင္ေအး ၁၃-၁၂-၈၅ ၃၀-၇-၈၈
ဦးဘအုန္း ၃၀-၇-၈၈ ၃၁-၁၂-၉၁
ဦးရဲျမင့္ ၁-၁-၉၂ ၃၀-၁၂-၉၂
ဦးေမာင္ေမာင္ႏုိင္ ၃၀-၁၂-၉၂ ၃-၇-၉၆
ဦးေအးေက်ာ္ ၄-၇-၉၆ ၁၉-၁၂-၉၉
ဦးဝင္းေအာင္ ၂၀-၁၂-၉၉ ၁-၂-၂၀၀၂
ဦးသိန္းေဌး ၁-၁၂-၂၀၀၂ ၇-၁၂-၂၀၀၄
ဦးသိန္းေဆြ ၇-၂-၂၀၀၅ ၅-၄-၂၀၀၇
၁၀ ဦးေက်ာ္စုိး ၁၈-၅-၂၀၀၇ ၂၆-၃-၂၀၀၉
၁၁ ဦးေဇာ္မင္းဦး ၂၀-၉-၂၀၁၂ ယေန႕ထိ

 

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမွ အလုပ္ရုံႏွင့္ သရုပ္ျပေဆာင္မ်ားစစ္ေဆးၾကည့္ရႈျခင္း

 

ရထားပုိ႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးသန္းေဌးသည္ ၂၅-၈-၂၀၁၃ ရက္ေန႔(၁၀း၀၀) နာရီတြင္ ဗဟုိပုိ႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးေက်ာင္းသုိ႔

ေရာက္ရွိ၍ ေက်ာင္းရွိ သရုပ္ျပေဆာင္၊ အလုပ္ရုံ ႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာစာသင္ေဆာင္မ်ားသုိ႔ လွည့္လည္ၾကည့္ရႈခဲ႔ၿပီး ရထားပုိ႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ

ဌာနႀကီး (၅)ခုမွ ၀န္ထမ္းမ်ားအားေအာင္ဆန္းခန္းမတြင္ ေတြ႔ဆုံခဲ႔ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္၏ မူ၀ါဒ၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ခ်ျပေဆြးေႏြးခဲ႔ၿပီး ျပည္သူ႔၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္း

မ်ားအား အေလးထားလုပ္ေဆာင္သြားၾကရန္ မွာၾကားခဲ႔ပါသည္။

 

တစ္ေန႕တာသင္တန္းအခ်ိန္ဇယား

၁။ ၀၅း၀၀  - အိပ္ယာထခ်ိန္
၂။ ၀၅း၃၀ - ၀၆း၃၀ - နံနက္က်န္းမာေရးေလ့က်င့္ခ်ိန္
၃။ ၀၇း၃၀  - တန္းစီခ်ိန္္ (သင္တန္းသြား)
၄။ ၀၈း၀၀ - ၀၈း၄၀ - ပထမအခ်ိန္
၅။ ၀၈း၄၅ - ၀၉း၂၅ - ဒုတိယအခ်ိန္
၆။ ၀၉း၃၅ - ၁၀း၁၅ - တတိယအခ်ိန္
၇။ ၁၀း၂၀ - ၁၁း၀၀ - စတုတၳအခ်ိန္
၈။ ၁၁း၀၀ - ၁၂း၃၀ - ေနလည္စာ စားခ်ိန္
၉။ ၁၂း၃၀ - ၁၃း၁၀ - ပဥၥမအခ်ိန္
၁၀။ ၁၃း၁၅ - ၁၃း၅၅ - ဆဌမအခ်ိန္္
၁၁။ ၁၄း၀၅ - ၁၄း၄၅ - သတၱမအခ်ိန္
၁၂။ ၁၄း၅၀ - ၁၅း၅၀ - အဌမအခ်ိန
၁၃။ ၁၆း၀၀ - ၁၇း၀၀ - အားကစား + သန္႔ရွင္းေရး
၁၄။ ၁၇း၃၀ - ၁၈း၃၀ - ညစာ စားခ်ိန္္
၁၅။ ၁၉း၀၀ - ၂၀း၃၀ - ညစာၾကည့္ခ်ိန္/ ညေလ့က်င့္ခန္း
၁၆။ ၂၀း၃၀  - မီးပိတ္ / ညအိပ္ခ်ိန္္


လစဥ္ႏွင့္ အပတ္စဥ္လုပ္ငန္းဇယား

ပထမပတ္
၁။ တနလၤာ    -   ဒုတိယေက်ာင္းအုပ္ႀကီးတန္းစီ စစ္ေဆးျခင္း (နည္းျပ+သင္တန္းသားမ်ား)
၂။ အဂၤါ    -   ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး အိပ္ေဆာင္မ်ားစစ္ေဆးျခင္း
၃။ ဗုဒၶဟူး၊ ၾကာသပေတး၊ ေသာၾကာ -   ဌာနခြဲ ကထိကမ်ား အိပ္ေဆာင္စစ္ေဆးျခင္း
၄။ ေသာၾကာ    -   ဌာနမွဴး တန္းစီစစ္ေဆးျခင္း (၀န္ထမ္းမ်ား)

ဒုတိယပတ္
၁။ တနလၤာ    -   ကထိက (စာေပ)တန္းစီ စစ္ေဆးျခင္း (နည္းျပ+သင္တန္းသားမ်ား)
၂။ အဂၤါ    -  ဒုတိယေက်ာင္းအုပ္ႀကီး အိပ္ေဆာင္မ်ားစစ္ေဆးျခင္း
၃။ ဗုဒၶဟူး၊ ၾကာသပေတး၊ ေသာၾကာ -   ဌာနခြဲ ကထိကမ်ား အိပ္ေဆာင္စစ္ေဆးျခင္း
၄။ ေသာၾကာ    -   ဌာနမွဴး တန္းစီစစ္ေဆးျခင္း (၀န္ထမ္းမ်ား)

တတိယပတ္
၁။ တနလၤာ    -   ကထိက (စာေပ)တန္းစီ စစ္ေဆးျခင္း (နည္းျပ+သင္တန္းသားမ်ား)
၂။ အဂၤါ    -  ဒုတိယေက်ာင္းအုပ္ႀကီး အိပ္ေဆာင္မ်ားစစ္ေဆးျခင္း
၃။ ဗုဒၶဟူး၊ ၾကာသပေတး၊ ေသာၾကာ -   ဌာနခြဲ ကထိကမ်ား အိပ္ေဆာင္စစ္ေဆးျခင္း
၄။ ေသာၾကာ    -   ဌာနမွဴး တန္းစီစစ္ေဆးျခင္း (၀န္ထမ္းမ်ား)

စတုတၳပတ္
၁။ တနလၤာ    -   ကထိက (စာေပ)တန္းစီ စစ္ေဆးျခင္း (နည္းျပ+သင္တန္းသားမ်ား)
၂။ အဂၤါ    -  ဒုတိယေက်ာင္းအုပ္ႀကီး အိပ္ေဆာင္မ်ားစစ္ေဆးျခင္း
၃။ ဗုဒၶဟူး၊ ၾကာသပေတး၊ ေသာၾကာ -   ဌာနခြဲ ကထိကမ်ား အိပ္ေဆာင္စစ္ေဆးျခင္း
၄။ ေသာၾကာ    -   ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး စစ္ေရးျပ(၀န္ထမ္းမ်ား+နည္းျပမ်ားအားလံုး)

 

 

 
ေက်ာင္း၏ ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ တာ၀န္
ဗဟုိပုိ႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးေက်ာင္း၊ မိတၳီလာၿမိဳ႕

 

 

၁။ ရထားပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာနကြပ္ကဲမႈေအာက္ရိွ ျမန္မာ့မီးရထား၊ ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရး၊ပို႔ေဆာင္ ေရးစီမံကိန္းဦးစီးဌာန၊ ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရး ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနႏွင့္ ဗဟိုပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး ေက်ာင္းတို႔မွ အရာထမ္း၊အမႈထမ္းမ်ားအား ေအာက္ပါရည္မွန္းခ်က္ တာ၀န္မ်ားကို ဦးတည္ေလ့က်င့္ ပ်ိဳးေထာင္ေပးလ်က္ ႐ွိပါသည္-

 

 

(က) လုပ္ငန္းလက္စြဲပါ လုပ္နည္းစနစ္မ်ားႏွင့္တိုးတက္လာေသာနည္းပညာမ်ားကို ကၽြမ္းက်င္ တတ္ေျမာက္ေစေရး ေလ့က်င့္ေပးရန္၊
(ခ) ထိေရာက္စြာစီမံခန္႕ခြဲတတ္ေစရန္ႏွင့္ လက္၀ယ္ရွိစြမ္းအားစုမ်ားကုိ ထိရာက္စြာေပါင္းစပ္သုံးစြဲ၍ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကုိ ၿပီးေျမာက္
ေအာင္ျမင္စြာ ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ေရးအတြက္ ေလ႕က်င့္ေပးရန္။
(ဂ) ျပည္သူ႕ဆက္ဆံေရး တုိးတက္ေစရန္ႏွင့္အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္အားသိရွိၿပီးျပည္သူေကာင္း ၀န္ထမ္းေကာင္းျဖစ္လာေစေရး ေလ႕က်င့္ေပးရန္။

 

ရထားပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာန

ဗဟိုပုိ႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးေက်ာင္း

 

 

သင္တန္းအမ်ိဳးအစားမ်ားႏွင့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ား

 

 

၁။ သင္ၾကားေလ့က်င့္ေရး (သင္တန္းစာေပ) ဌာနခြဲ

စဥ္
သင္တန္းအမည္
ရည္႐ြယ္ခ်က္
မွတ္ခ်က္

(က)(ခ)
အေထြေထြစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္
ေခါင္းေဆာင္မႈ (အရာ႐ွိ)


စီမံကြပ္ကဲေရး (အျခားအဆင့္)
ရထားပုိ႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာနေအာက္႐ွိ ဦးစီးဌာနႏွင့္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ အရာ
ထမ္းမ်ားအား စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဘာသာရပ္မ်ားအား စနစ္တက်
ေလ့က်င့္သင္ၾကားရန္။

ရထားပုိ႔ေဆာင္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနေအာက္႐ိွ ဦးစီးဌာန၊ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ စီမံ
ကြပ္ကဲေရးအဆင့္႐ွိ ၀န္ထမ္းမ်ားအား ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲေရးႏွင့္စီမံခန္႕ခြဲမႈ အတတ္ပညာ
မ်ားကို စနစ္တက်သင္ၾကားေလ့က်င့္ေပးရန္။

 

 

 

 

 

အေထြေထြစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ေခါင္းေဆာင္မႈ (အရာရွိ) သင္တန္း သင္တန္းဆင္းပြဲက်င္းပျခင္း

 


  • သင္ၾကားေလ႕က်င့္ေရး သင္တန္းစာေပသင္တနး္ဌာနခြဲမွ  ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေသာ  အေထြေထြစီမံခန္႕႔ခြဲမႈႏွင့္ေခါင္းေဆာင္မႈ (အရာရွိ) သင္တန္းအား ၂၉-၇-၂၀၁၃ ရက္ေန႔တြင္ သင္တန္းသား (၁၅) ဦးျဖင့္  ဖြင့္လွစ္ခဲ႔ၿပီး ၂၃-၈-၂၀၁၃ ရက္ေန႔တြင္  သင္တန္းဆင္းပြဲအခမ္းအနားအား  ၂၀၁၃ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ (၂၁)ရက္ေန႕တြင္ ဗဟိုပို႕ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးေက်ာင္း     ေအာင္ဆန္းခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။
  • သင္တန္းဆင္းပြဲ အခမ္းအနားတြင္ဗဟိုပို႕ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးေက်ာင္း  ေက်ာင္းအုပ္ၾကီးမွ သင္တန္းဆင္းအမွာစကားေျပာၾကားခဲ႔ၿပီး ဒုတိယေက်ာင္းအုပ္ႀကီး၊ ဌာနမွဴး၊ ကထိက၊ လက္ေထာက္ကထိက ႏွင့္ နည္းျပမ်ား တက္ေရာက္ခဲ႔ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

ဗဆက

(၂၄-၈-၂၀၁၃)

၂။ သင္ၾကားေလ့က်င့္ေရး (သင္တန္းပစၥည္း) ဌာနခြဲ

စဥ္
သင္တန္းအမည္
ရည္႐ြယ္ခ်က္
မွတ္ခ်က္

(က)

စတိုလုပ္ထံုး၊ လုပ္နည္းသင္တန္း

ပစၥည္းမ်ားကုိ စာရင္းႏွင့္တကြထိန္းသိမ္းတတ္ရန္၊ ပ်က္စီးမႈမ်ား မျဖစ္ေစရန္၊ စနစ္တက်
ထိန္းသိမ္းတတ္ေစရန္။

 

၃။ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္သင္တန္းဌာနခြဲ

စဥ္
သင္တန္းအမည္
ရည္႐ြယ္ခ်က္
မွတ္ခ်က္

(က)

(ခ)


(ဂ)
(ဃ)

အေျခခံယာဥ္ေမာင္းစက္ျပင္သင္တန္း

ယာဥ္ေမာင္းအဆင့္ (၃) သင္တန္း


ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မွဴးသင္တန္း
အေျခခံယာဥ္ေမာင္း(ျပည္ထဲေရး)
သင္တန္း

ရထားပုိ႔ေဆာင္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနေအာက္႐ိွ ျမန္မာ့မီးရထား၊ ကုန္းလမ္းပုိ႔ေဆာင္ေရး၊ ပုိ႔ေဆာင္ေရး စီမံကိန္းဦးစီးဌာန၊ ကုန္းလမ္းပုိ႔ေဆာင္ေရး ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၊ ဗဟို
ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးေက်ာင္း႐ွိ လုပ္သားအေထြေထြႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ၀န္ထမ္း
မ်ားအား ယာဥ္ေမာင္းႏွင္နည္းႏွင့္ ႀကံ႕ခုိင္ေရးလုပ္ေဆာင္နည္းတို႔အား အရည္အခ်င္း
ျပည့္စံုစြာ တတ္ေျမာက္ေအာင္ သင္ၾကားေပးရန္။

ယာဥ္ေမာင္း အဆင့္(၃)သင္တန္းအတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ ပညာရပ္မ်ား တတ္ေျမာက္ေစရန္။

မိမိလက္ေအာက္႐ွိ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားႏွင့္ စက္သံုးဆီမ်ားကို ထိေရာက္
စြာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္၍ ဌာန၏ပုိ႔ေဆာင္ေရးကုိ ထိေရာက္ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္
ေစရန္။
ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ ယာဥ္ထိန္းမ်ားအား ASEAN SEA Game
အမီ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ကြ်မ္းက်င္ႏုိင္နင္းစြာ ေမာင္းႏွင္တတ္ေစရန္ႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္
စက္မွုဆုိင္ရာ ဘာသာရပ္မ်ား၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႀကံ႕ခုိင္ေရးဘာသာရပ္၊ အေသးစား
ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း မ်ားအား နားလည္တတ္ေျမာက္ေစရန္


 

ျပင္ပယာဥ္ျပင္သင္တန္းမ်ားဖြင့္လွစ္ျခင္း

လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ား   ဖြံ႕ ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ျပည္သူဗဟုိျပဳ   လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွ ဗဟုိပုိ႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးေက်ာင္းမိသားစု အေထြေထြ၀န္ေဆာင္ မႈႏွင့္  ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏    ျပင္ပယာဥ္ျပင္သင္တန္းအမွတ္စဥ္    (၇၉/၂၀၁၃)   အား      ၃၀-၈-၂၀၁၃ ရက္ေန႔က       သင္တန္းသား (၁၆) ဦးကုိ သင္တန္းဆင္းေပးႏုိင္ခဲ႕ပါသည္။

အဆုိပါသင္တန္းအား တစ္ႀကိမ္းလွ်င္   သင္တန္းသား (၁၆) ဦးႏွင့္ ႏွစ္လ သင္ၾကားပုိ႕ခ်ေပးခဲ႔ၿပီး ယာဥ္၏ အစိတ္အပုိင္းမ်ား ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ စစ္ေဆးျခင္း အျပင္ အင္ဂ်င္အႀကီးစားျပဳျပင္ျခင္းမ်ားအထိလည္းေကာင္း၊ လမ္းခရီးတြင္ပ်က္စီးမႈမ်ားအား စစ္ေဆးျပဳျပင္ျခင္းႏွင့္ ဆီေပ်ာက္၊ မီးေပ်ာက္ကိစၥမ်ားအထိ အေသး  စိတ္သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိရာ တက္ေရာက္လိုပါက ဖုန္း ၀၆၄-၂၃၅၄၅ လုိင္းခြဲ ၁၁၃ သုိ႔လည္းေကာင္း၊ ၀၉၄၉၂၉၃၇၃၇ သုိ႔လည္းေကာင္း ဆက္သြယ္ေမးျမန္း တက္ေရာက္ႏုိင္ပါသည္။

 

 

အထုတ္ကုိေပးျခင္းထက္ အလုပ္ကုိေပးျခင္းက ေသခ်ာတဲ႔နည္းလမ္းျဖစ္ပါသည္ဟု ေျပာလာသည့္ ဗဟုိပုိ႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးေက်ာင္း၏ ျပင္ပယာဥ္ေမာင္းသင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၁၇၉/၂၀၁၃) သင္တန္းဆင္းပြဲ

  • ၃၀-၈-၂၀၁၃ ရက္ေန႔က မနၳေလးတုိင္း က.ည.န မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားသည္ မိတၳီလာၿမိဳ႕ ဗဟုိပုိ႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးေက်ာင္း၏ ျပင္ပယာဥ္ေမာင္းသင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၁၇၉/၂၀၁၃) မွ သင္တန္းသား/သင္တန္းသူ (၁၇၇) ဦးအား ''ခ" လုိင္စင္ထုတ္ေပးနုိင္ေရးအတြက္ လာေရာက္စစ္ေဆးခဲ႔ၾကပါသည္။
  • သင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၁၇၉/၂၀၁၃) အား ၅-၈-၂၀၁၃ ရက္ေန႔က သင္တန္းသား/သူ (၁၈၆)ဦးျဖင့္ သင္ၾကားပုိ႔ခ်ခဲ႔ၿပီး စနစ္က်ေသာ ယာဥ္ေမာင္းႏွင္မႈ၊ ယာဥ္စည္းကမ္း/လမ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ယာဥ္ေမာင္းတစ္ဦးလုိက္နာရမည့္  က်င့္၀တ္   (Ethic) မ်ားပါမက်န္ သင္ၾကားပုိ႔ခ်ေပးခဲ႔ပါသည္။ လစဥ္ ထုိ သင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ပုိ႔ခ်ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ (သင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၁၈၀/၂၀၁၃)အား ၉-၉-၂၀၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ဖြင့္လွစ္ပါမည္။)

 

 

 

 

  • ဗဟုိပုိ႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးေက်ာင္း၊   မိတၳီလာၿမိဳ႕တြင္ ေနျပည္ေတာ္၊  အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ဗဟုိစက္ပစၥည္း  စာရင္းအင္း ႏွင့္ စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာနမွ  ျပင္ထိန္း၀န္ထမ္း (၅၀) ဦးအား  သင္တန္း (၂) ႀကိမ္ခြဲ၍  ၂၄-၄-၂၀၁၃ ရက္ေန႕႔မွ စတင္ၿပီး  သင္တန္းကာလရက္သတၱပတ္ (၈) ပတ္ႏွင့္ သင္ၾကားပုိ႔ခ်ခဲ႔ၿပီး ၁၆-၈-၂၀၁၃ ရက္ေန႔တြင္ သင္တန္း (၂) ႀကိမ္ကုိ စုစုေပါင္းသင္တန္းသား (၅၅) ဦး သင္တန္းဆင္းသြားခဲ႔ၿပီးျဖစ္ပါသည္။
  • ျမန္မာတုိ႔ဂုဏ္ယူရမည့္ (၂၇) ႀကိမ္ေျမာက္ အေရွ႔ေတာင္အာရွ ႏုိင္ငံမ်ား အားကစားၿပိဳိင္ပြဲႀကီးတြင္  လာေရာက္မည့္  ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား  သြားေရး  လာေရး အဆင္ေျပေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည့္  ယာဥ္ေမာင္းမ်ားျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ ယာဥ္စည္းကမ္း၊ လမ္းစည္းကမ္း လုိက္နာတတ္ၿပီး က်င့္စတ္ သိကၡာႏွင့္ညီေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားအျဖစ္ ေလ႔က်င့္ပ်ဳိးေထာင္ေပးခဲ႔ပါသည္။
  • ထပ္မံၿပီး (ခ) လုိင္စင္မရရွိေသးေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားအားလည္း ကညန ႏွင့္ ညွိႏႈိင္းၿပီး စားေမးပြဲမ်ားစစ္ေဆးကာ ေအာင္ျမင္သူမ်ားအား (ခ) ယာဥ္ေမာင္း လုိင္စင္ ရရွိေရး ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ႔ပါသည္။

ဗဆက

(၂၇-၈၂၀၁၃)

 

 

 

အထူးအေျခခံယာဥ္ေမာင္း(ျပည္ထဲေရး)သင္တန္း အမွတ္စဥ္(၂/၂၀၁၂)သင္တန္းဖြင့္ပြဲ

ေက်ာင္းအုပ္ၾကီးဦးေဇာ္မင္းဦးမွ သင္တန္းဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားေနစဥ္

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္သင္တန္းဌာနခြဲမွ ၾကီးမွဴးဖြင့္လွစ္ေသာ အထူးအေျခခံယာဥ္ေမာင္း(ျပည္ထဲေရး) သင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၃/၂၀၁၃) သင္တန္းဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနား အစီအစဥ္ကို ဗဟိုပို႕ေဆာင္ ဆက္သြယ္ေရးေက်ာင္း ေအာင္ဆန္း ခန္းမတြင္ (၁၁-၂-၂၀၁၃)ရက္ေန႕က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ သင္တန္းသည္ ရထား ပို႕ေဆာင္ေရး ၀န္ၾကီးဌာနႏွင့္ ျပည္ထဲေရး ၀န္ၾကီးဌာနတို႕ ပူးေပါင္းျပီး ၂၀၁၃ အေရွ႕ေတာင္အာရွ အားကစားပြဲအတြက္ ရည္ရြယ္ျပီး ဖြင့္လွစ္ သင္ၾကားျခင္း ျဖစ္ပါ သည္။ အဆိုပါသင္တန္းသို႕ ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ယာဥ္ထိန္းရဲ၀န္ထမ္း စုစုေပါင္း (၄၀)ဦၤး တက္ေရာက္ၾကျပီး သင္တန္းကာလမွာ ရက္သတၱပတ္ (၇)ပတ္ၾကာျမင့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ သင္တန္းတြင္ ပို႕ခ်ေသာ ဘာသာရပ္မ်ားအျဖစ္

(၁) ေမာ္ေတာ္ယာဥ္စက္မႈဘာသာရပ္

(၂)ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈဘာသာရပ္

(၃) ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ၾကံ႕ခိုင္မႈဘာသာရပ္

(၄) ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေမာင္းႏွင္ျခင္းဘာသာရပ္

(၅) ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အစိပ္အပိုင္းမ်ားအေသးစားျပဳျပင္ျခင္းဘာသာရပ္

(၆) ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လမ္းခရီးခ်ိဳ႕ယြင္းမႈျပဳျပင္ျခင္းဘာသာရပ္ တို႕သင္ၾကားမည္ျဖစ္ပါသည္။

 

 

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္သင္တန္းဌာနခြဲမွ အထူးအေျခခံယာဥ္ေမာင္း (ျပည္ထဲေရး) သင္တန္း

အမွတ္စဥ္ (၄/၂၀၁၃)သင္တန္းအား ဖြင့္လွစ္ျခင္း

ဗဟုိပုိ႕ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးေက်ာင္းသည္ ရထားပုိ႕ေဆာင္၀န္ႀကီးဌာန၏ တစ္ခုတည္းေသာ ေက်ာင္းျဖစ္ၿပီး လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ား ေဖၚထုတ္ေပးရာ ဌာနႀကီးတစ္ခုလည္းျဖစ္ရာ ယာဥ္ေမာင္းသင္တန္း မ်ားကုိ စနစ္တက် တတ္ေျမာက္ေစေရးလည္း သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိသည္။               
ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္လည္း ယာဥ္စည္းကမ္း၊ လမ္းစည္းကမ္းႀကီးႀကပ္ရေသာ တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားျဖစ္ၿပီး စနစ္တက်ယာဥ္ေမာင္းတတ္ေျမာက္ေစရန္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္သင္တန္းဌာနခြဲမွ အထူးအေျခခံ ယာဥ္ေမာင္း (ျပည္ထဲေရး) သင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၄/၂၀၁၃)ကုိ ၃-၂-၂၀၁၄ ရက္မွ တပ္ဖြဲ႕၀င္(၄၀)ဦးအား လမ္းပိတ္/ လမ္းရွင္း မီးတန္းယာဥ္ငယ္မ်ား တီးအီး-၁၁ ယာဥ္မ်ားႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္ေသာ နည္းျပမ်ားမွ စနစ္တက် ယာဥ္ေမာင္းႏွင္ တတ္ေစေရး သင္ၾကားပုိ႕ခ်လ်က္ရွိပါသည္။

 

၄။ စက္မႈလက္မႈသင္တန္းဌာနခြဲ

 

စဥ္
သင္တန္းအမည္
ရည္႐ြယ္ခ်က္
မွတ္ခ်က္

(က)
( ခ)

ကြန္ပ်ဴတာပံုဆြဲအေျခခံ
ကြန္ပ်ဴတာ(အထူးျပဳ)သင္တန္း

ရထားပုိ႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာနေအာက္႐ွိဦးစီးဌာန၊ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္႐ွိေသာ ပံုဆြဲလုပ္ငန္းမ်ားကုိ လက္ျဖင့္ေရးဆြဲႏိုင္သည့္အျပင္ Auto - CAD Softwareသုံး၍
Computer ျဖင့္ ေရးဆြဲႏိုင္သည့္ ပံုဆြဲကၽြမ္းက်င္ ၀န္ထမ္းမ်ားရ႐ွိရန္ ျဖစ္ပါသည္။
ရထားပုိ႔ေဆာင္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနေအာက္႐ွိ ဦးစီးဌာနမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ
စာေရး၀န္ထမ္းမ်ားအား ရုံးလုပ္ငန္းဆုိင္ရာအေျခခံပညာရပ္မ်ား သင္ၾကားေလ့က်င့္ေပးရန္ႏွင့္
e-Government အေထာက္အကူျပဳ ကြန္ပ်ဴတာဆုိင္ရာ ရုံးလုပ္ငန္းမ်ားအား စနစ္တက်
ကြမ္းက်င္တတ္ေျမာက္ေစရန္။

 

၅။ ရထားသင္တန္းဌာနခြဲ

 

စဥ္
သင္တန္းအမည္
ရည္႐ြယ္ခ်က္
မွတ္ခ်က္

(က)
(ခ)(ဂ)


(ဃ)


(င)


(စ)(ဆ)


(ဇ)

(စ်)


(ည)


(ဋ)


(ဌ)


(ဍ)


(ဎ)


(ဏ)


(တ)


(ထ)


(ဒ)(ဓ)

(န)(ပ)

(ဖ)


(ဗ)(ဘ)


(မ)

လ/ထအင္ဂ်င္နီယာအလုပ္သင္
အငယ္တန္း အင္ဂ်င္နီယာ(၃)
သံလမ္း
(ဥာဏ္သစ္ေလာင္း) သင္တန္း

အငယ္တန္း အင္ဂ်င္နီယာ(၄)
အလုပ္သင္ (အခ်က္ျပ/ဆသရ)

သံလမ္း (ဥာဏ္သစ္ေလာင္း)
လုပ္သားေခါင္း/ဇာ၀ီလွည့္

ဒီဇယ္စက္ေခါင္းစက္ျပင္သင္တန္း


ဒီဇယ္စက္ေခါင္းစက္ျပင္ (မြမ္းမံ)စက္မႈကၽြမ္းက်င္(၄)တြဲစစ္-ဒု


တြဲစစ္ (မြမ္းမံ) သင္တန္း

ဒီဇယ္စက္ေခါင္းလွ်ပ္စစ္ျပင္


ဒု-႐ံုပုိင္ (အလုပ္သင္) သင္တန္း


လ/ထႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး (ရထားထိန္း)
အေျခခံ

ဒု-လက္ေထာက္ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး
(တြဲမွတ္)

႐ံုပိုင္ (ဥာဏ္သစ္ေလာင္း)


ရထားထိန္း (ဥာဏ္သစ္ေလာင္း)


ရထားထိန္း(အထူး)သင္တန္း


လမ္းခြဲကုိင္ (ဥာဏ္သစ္ေလာင္း)


ဒု-လ/ထႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး
(ဘတစ/ လမသ) သင္တန္း

(လက္မွတ္သိမ္း/လက္မွတ္စစ္
/ဘူတာစာေရး) မ်ား၏ (ဥာဏ္သစ္ေလာင္း)

စက္ေခါင္းေမာင္းႏွင္ခြင့္

စက္ေခါင္းေမာင္း
(ဥာဏ္သစ္ေလာင္း)
သင္တန္း

စက္ေခါင္းေမာင္း (ပညာသင္)

စက္ေခါင္းေမာင္း (တြဲေ႐ႊ႕)


စက္ေခါင္းေမာင္း
(လက္ေထာက္ - ၁)
(ဥာဏ္သစ္ေလာင္း) သင္တန္း

စက္ေခါင္းေမာင္း (လ/ထ – ၂)


စက္ေခါင္းေမာင္း (စစ္သည္)
အထူး သင္တန္း


လ/ထအင္ဂ်င္နီယာ (အလုပ္သင္) အငယ္တန္း အင္ဂ်င္နီယာ(၁) (သံလမ္း/လုပ္ငန္း
/တံတား/ပံုဆြဲ) သင္တန္းသားမ်ား သတ္မွတ္ထားသည့္လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာ
တြင္ စနစ္တက် သိရွိနား လည္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေစရန္၊ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာညႊန္ၾကားခ်က္
မ်ား၊ နည္းစနစ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ကၽြမ္းက်င္ႏုိင္နင္းစြာ ႐ွိေစရန္။

ျမန္မာ့မီးရထား၊ ၿမိဳ႕ျပအင္ဂ်င္နီယာဌာန၊ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လုပ္ငန္း
ဆိုင္ရာ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား၊ နည္းစနစ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကၽြမ္းက်င္ႏိုင္နင္းမႈ ႐ွိေစရန္။


အငယ္တန္း အင္ဂ်င္နီယာ (၄) အလုပ္သင္ (အခ်က္ျပ/ဆသရ) သင္တန္းသားမ်ား သတ္မွတ္ထားေသာ ပညာမ်ား တတ္ေျမာက္ေစရန္။


သံလမ္းျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းအတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ ဘာသာရပ္မ်ား
တတ္ေျမာက္ေစရန္။

ဒီဇယ္စက္ေခါင္း စက္ျပင္မ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ အေျခခံပညာရပ္မ်ား
တတ္ေျမာက္ေစရန္။

ဒီဇယ္စက္ေခါင္း စက္ျပင္မ်ားအတြက္ ဒီဇယ္လွ်ပ္စစ္ စက္ေခါင္းမ်ား၊ ဒီဇယ္ဟိုက္
ေျဒာလစ္ စက္ေခါင္းမ်ား မြမ္းမံျခင္း၊ လမ္းခရီးခ်ိဳ႕ယြင္းမႈျပဳျပင္ျခင္း တို႔ကုိသိ႐ွိ
တတ္ေျမာက္ေစရန္။

စက္မႈကၽြမ္းက်င္(၄)တြဲစစ္-ဒုမ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ အေျခခံပညာရပ္မ်ား
တတ္ေျမာက္ေစရန္။

တြဲစစ္မ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ ပညာရပ္မ်ား တတ္ေျမာက္ေစရန္။

ဒီဇယ္စက္ေခါင္း လွ်ပ္စစ္ျပင္မ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ ပညာရပ္မ်ား
တတ္ေျမာက္ေစရန္။

ဒု-႐ံုပုိင္ သင္တန္းသားမ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ ပညာရပ္မ်ား တတ္ေျမာက္
ေစရန္။

ရထားထိန္းမ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ ပညာရပ္မ်ား တတ္ေျမာက္ေစရန္။


ဒု - လက္ေထာက္ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး (တြဲမွတ္) မ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ
ပညာရပ္မ်ား တတ္ေျမာက္ေစရန္။

႐ံုပုိင္မ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ ပညာမ်ားႏွင့္ ျပဳျပင္ထားေသာ လုပ္ထံုး
လုပ္နည္းမ်ားကို တတ္ေျမာက္ေစရန္။

ရထားထိန္းမ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ ပညာရပ္မ်ားႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ
လာေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို တတ္ေျမာက္ေစရန္။

လ/ထႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး (ရထားထိန္း၊ အထူး) မ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ
ပညာရပ္မ်ား တတ္ေျမာက္ေစရန္။

လမ္းခြဲကိုင္မ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ ပညာရပ္မ်ားႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ
ထားေသာ လုပ္ထံုး၊ လုပ္နည္းမ်ား တတ္ေျမာက္ေစရန္။

ဘူတာစာေရးႏွင့္ လက္မွတ္သိမ္း သင္တန္းသားမ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ
ပညာရပ္မ်ား တတ္ေျမာက္ေစရန္။

ဘူတာစာေရး၊ လက္မွတ္သိမ္း၊ လက္မွတ္စစ္မ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ
ပညာရပ္မ်ားႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲထားေသာ ႏႈန္းထား၊ နည္းစနစ္မ်ားကို တတ္ေျမာက္
ေစရန္။

စက္ေခါင္းေမာင္းမ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ ပညာရပ္မ်ား တတ္ေျမာက္ေစရန္။

စက္ေခါင္းေမာင္းမ်ားေၾကာင့္ မေတာ္တဆမႈ ေလ်ာ့နည္းေစေရး၊ ေခတ္ႏွင့္အညီ
ဒီဇယ္စက္ေခါင္းမ်ားအား ကၽြမ္းက်င္စြာ ထိန္းသိမ္း ေမာင္းႏွင္တတ္ေစရန္။


စက္ေခါင္းေမာင္းမ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ ပညာရပ္မ်ား တတ္ေျမာက္ေစရန္။

တြဲေ႐ႊ႕စက္ေခါင္းမ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ ဘာသာပညာရပ္မ်ား တတ္ေျမာက္
ေစရန္။

စက္ေခါင္းေမာင္း လက္ေထာက္မ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ ပညာရပ္မ်ား
တတ္ေျမာက္ေစရန္။


(လ/ထ-၂) အတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ ပညာရပ္မ်ား တတ္
ေျမာက္ေစရန္။

စက္ေခါင္းေမာင္းမ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ ပညာရပ္မ်ား တတ္ေျမာက္ေစရန္။

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ

 

စဥ္
ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ
႐ုံးဖုန္း
အိမ္ဖုန္း

 

 

 
 ဦးစန္းလြင္

ညႊန္ၾကားေရးမွဴး (စီမံ)

 

 

 

 

 

၀၆၄ - ၂၄၅၄၆
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Fax - ၀၆၄ - ၂၄၅၄၅
၀၆၄ - ၂၃၉၉၄
၀၆၄ - ၂၄၅၄၅

၀၆၄ - ၂၄၅၄၆


၀၆၄ - ၂၄၅၄၅


-
-
 
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား
ဗဟုိပုိ႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးေက်ာင္း၊ မိတၳီလာၿမိဳ႕

 

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ

ရထားပုိ႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာန

ဗဟုိပုိ႕ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးေက်ာင္း

စာအမွတ္၊၀၂၇/၁၁/သလရ(၁၁၁၃)

ရက္စြဲ၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ ၉ ရက္

သုိ႕

ခရုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး

အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန

------------------------- ခရုိင္

အေၾကာင္းအရာ။ ဗဟုိပုိ႕ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးေက်ာင္း(မိတၳီလာၿမိဳ႕)တြင္ ဖြင့္လွစ္မည့္ Public

Workforce Training သင္တန္းမ်ားအတြက္ သင္တန္းသား ေခၚယူျခင္း--........-----