ဗဟုိပုိ႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးေက်ာင္း၊ မိတၳီလာၿမိဳ႕
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား
ဗဟုိပုိ႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးေက်ာင္း၊ မိတၳီလာၿမိဳ႕

 

ျပင္ပယာဥ္ေမာင္း / ယာဥ္ျပင္သင္တန္း(Work force Training) 

 

ျပင္ပယာဥ္ေမာင္းသင္တန္း

 

၁။ ျပင္ပယာဥ္ေမာင္းသင္တန္းကို ၁၉၉၃ ခုႏွစ္မွ စတင္ဖြဲ႕လွစ္ခဲ႔ၿပီး သင္တန္းကာလ (၁)လျဖင့္ ယာဥ္ႀကီးမ်ား (ေဒါင္ဖန္း၊ ေကအမ္ယာဥ္) ေမာင္းႏွင္
ႏိုင္သည္အထိ သင္ၾကားေပးလ်က္႐ွိပါသည္။
၂။ ကုိယ္ပုိင္ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ကို သင္တန္းဆင္းၿပီး ၃-လအတြင္း ရ႐ွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။
၃။ အသက္အ႐ြယ္မေ႐ြး၊ က်ား မ မေ႐ြး တက္ေရာက္ခြင့္႐ွိပါသည္။
၄။ သင္တန္းေၾကးမွာ တစ္ဦးလွ်င္ က်ပ္ ၃၅၀၀၀ိ/- ႏွင့္ အိပ္ေဆာင္ေၾကးမွာ က်ပ္ ၅၀၀ိ/- ႏႈန္းျဖင့္ အထူးေစ်းႏႈန္းခ်ိဳသာစြာ စီစဥ္ေပးလ်က္႐ွိပါသည္။
၅။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလအထိ သင္တန္း (၁၃၂)ႀကိမ္၊ သင္တန္းသား (၈၆၁၁)ဦး သင္တန္းဆင္းခဲ့ၿပီး ကုိယ္ပုိင္လိုင္စင္မ်ား ထုတ္ေပးခဲ႔ပါသည္။
၆။ (၁) ႏွစ္လွ်င္ (၁၀) ႀကိမ္ ဖြင့္လွစ္ၿပီး ၊ သင္တန္းဖြင့္မည့္ရက္မ်ားကုိ သတင္းစာ ၊ မဂၢဇင္းတို႔မွ လစဥ္ ေဖာ္ျပေပးလ်က္႐ွိပါသည္။

 

ျပင္ပယာဥ္ျပင္သင္တန္း

၁။ ျပင္ပယာဥ္ျပင္သင္တန္းကို စာေတြ႕၊ လက္ေတြ႕ သင္တန္းကာလ (၂)လျဖင့္ သင္ၾကားေပးလ်က္႐ွိပါသည္။
၂။ (၁)ႏွစ္လွ်င္ (၄)ႀကိမ္ ဖြင့္လွစ္ေပးလ်က္႐ွိပါသည္။
၃။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလအထိ သင္တန္း (၆၀)ႀကိမ္၊ သင္တန္းသား (၁၃၀၂) ဦး သင္တန္းဆင္းခဲ႔ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။
၄။ သင္တန္းေၾကးမွာ တစ္ဦးလ်င္ က်ပ္ ၁၅၀၀၀ ိ/- ႏွင့္ အိပ္ေဆာင္ေၾကးမွာ က်ပ္ ၁၅၀၀ ိ/- ႏႈန္းျဖင့္ စီစဥ္ေပးလ်က္႐ွိပါသည္။
 
Objectives
ဗဟုိပုိ႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးေက်ာင္း၊ မိတၳီလာၿမိဳ႕

Objectives

The Central Institute of Transport and Communications trains and cultivates the officials and service staff from the Departments and Corporations under the Ministry of Rail Transpoartation such as the Myanmar Railway, the  Road Transport Corporation , the Department of Transportation (Plan) , the Department of Transporation and Communications and Central Institute of Transport and Communications . Training courses are conducted to fulfil the following objectives. 
 

 

(a) To train service personnel to be skilled in their trades in accordance with the     procedures in their 

      Manuals and to keep abreast of modern techniques.
 

(b) To train service personnel to be skilled in management and to make use of their    abilities in the

       performance of their duties.

(c) To nurture their human resourses constantly so that they will be able to raise the    standard of their

      all-round transporation tasks.  

 
Background History
ဗဟုိပုိ႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးေက်ာင္း၊ မိတၳီလာၿမိဳ႕


Brief background history
1. The Central Institute of Transport and Communications was established at Symalite Dockyard, Yangon, under the Ministry of Transport and Communications with limitted employees 30 on 9th  May ,1972. In searching for the site to build the Central Institute of Transport and Communications, Htauk Kyant , Pago and Magwe were rejected due to the difficulties in the construction of buildings and water supply . In the course of the search for a suibable site, it was found that the  Automobile Training School, Road Transport Corporation in Meiktila was suitable and it was selected and confirmed for its adequate space , water , electricity and buildings and easy transportation  .The  Central Institute of Transport and Communications was shifted and affiliated with the Automobile Training School from October 1977 according to the approval of the 56th  Cabinet’s annual meeting  held on 4th April, 1977 .The Central Institute of Transport and Communications was  organized and set up. It combined all training courses of the organizations under the Ministry of Transport and Communications.

2.  The Central Institute of Transport and Communications was opened by the Minister of Transport and  Communications personally on 15th  July ,1978 . Automobile Training Courses , Railway Training Courses and Communications Training Courses were started since then . To perform effectively the objectives of the training courses of the Central Institute of Transport and Communications, newly modified structure was drawn up and submitted ,  and it was confirmed as Grade (1) according to the approval  of No. (2 / 40) at  the conference of the State Council held on 6th September,  1979.

3. On 29th  January ,1992, to make transport and communications more effective , the Ministry of Transport and Communications was divided into three Ministries and the Institute of Transport and Communications fell  under the Ministry of Rail Transportation. Since then, the activities of original duties have been carried out.