ဆက္သြယ္ရန္
ဆက္သြယ္ရန္
ကုန္းလမ္းပုိ႕ေဆာင္ေရး
အင္ဂ်င္နီယာဌာန အလုပ္ရံုမ်ားသို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းဖုန္းနံပါတ္ႏိုင္သည့္ အခ်က္အလက္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားစဥ္
ဌာန
ရာထူး
ဖုန္းနံပါတ္
၁။
အင္ဂ်င္နီယာဌာန
အင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္
၀၁ - ၂၂၀၆၀၇၊ ၂၂၀၆၀၆၊ ၂၂၀၈၀၁၊
၀၆၇ - ၄၀၅၃၄၀
၂။
အေျခစိုက္အလုပ္ရံုအမွတ္ (၁)
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အလုပ္ရံုအမွတ္ (၁)
အင္ဂ်င္နီယာမွဴး
၀၁ - ၂၉၁၃၁၃၊ ၂၉၁၃၁၄၊ ၂၉၉၄၇၃
၃။
အေျခစိုက္အလုပ္ရံုအမွတ္ (၂)
အင္ဂ်င္နီယာမွဴး
၀၁ - ၇၂၆၅၇၂
၄။
အေျခစိုက္အလုပ္ရံုအမွတ္ (၃)
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အလုပ္ရံုအမွတ္ (၂)
လ/ထအင္ဂ်င္နီယာ
၀၁ - ၆၆၀၃၇၂
Fax: ၀၁-၆၆၀၈၅၁
၅။
အေျခစိုက္အလုပ္ရံုအမွတ္ (၄)
အင္ဂ်င္နီယာမွဴး
၀၂ - ၅၉၀၂၃၊ ၅၄၉၂၀
၆။
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အလုပ္ရံုအမွတ္ (၃)
အင္ဂ်င္နီယာမွဴး
၀၁ - ၂၉၀၃၁၂
ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ေရးဌာနသို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္သည့္ အခ်က္အလက္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားစဥ္
ဌာန
ရာထူး
ဖုန္းနံပါတ္
၁။
ကုန္စည္ဌာနခြဲ (ဒဂံုေျမာက္)
ဌာနခြဲမွဴး
၀၁ - ၅၈၄၅၉၁
၂။
ကုန္စည္ဌာနခြဲ (ဘုရင့္ေနာင္)
ဌာနခြဲမွဴး
၀၁ - ၆၈၁၅၆၄၊ ၆၈၁၅၆၅
၃။
ကုန္စည္ဌာနခြဲ (အင္းစိန္)
ဌာနခြဲမွဴး
၀၁ - ၆၄၀၄၄၂၊ ၆၄၀၇၃၉
၄။
ကုန္စည္ဌာနခြဲ (ေမာ္လၿမိဳင္)
ဌာနခြဲမွဴး
၀၅၇ - ၂၇၀၅၃
၅။
ကုန္စည္ဌာနခြဲ (မေကြး)
ဌာနခြဲမွဴး
၀၆၃ - ၂၃၁၅၃၊ ၂၃၈၀၇
၆။
ကုန္စည္ဌာနခြဲ (မိတီၴလာ)
ဌာနခြဲမွဴး
၀၆၄ - ၂၃၁၃၈
၇။
ကုန္စည္ဌာနခြဲ (မႏၱေလး)
ဌာနခြဲမွဴး
၀၂ - ၅၉၀၂၄၊ ၅၉၀၂၆၊ ၅၉၀၂၇
၈။
ကုန္စည္ဌာနခြဲ (ပခုကၠဴ)
ဌာနခြဲမွဴး
၀၆၂ - ၂၁၀၅၆၊ ၂၁၁၅၆၊ ၂၂၁၉၇
၉။
ကုန္စည္ဌာနခြဲ (လားရႈိး)
ဌာနခြဲမွဴး
၀၈၂ - ၂၃၁၆၄
၁၀။
ကုန္စည္ဌာနခြဲ (သပိတ္က်င္း)
ဌာနခြဲမွဴး
၀၂ - ၆၉၂၂၇၊ ၆၉၂၂၈၊ ၆၉၂၂၉၊ ၆၉၂၃၀
၁၁။
ကုန္စည္ဌာနခြဲ (ဟသၤာတ)
ဌာနခြဲမွဴး
၀၄၄ - ၂၁၁၅၁
၁၂။
ကုန္စည္ဌာနခြဲ (ေတာင္ႀကီး)
ဌာနခြဲမွဴး
၀၈၁ - ၂၇၂၂၀၊ ၂၇၀၀၆၊ ၂၁၁၆၉၊ ၂၇၆၉၇
၁၃။
ကုန္စည္ဌာနခြဲ (ေတာင္ငူ)
ဌာနခြဲမွဴး
၀၅၄ - ၂၇၂၀၃
၁၄။
ကုန္စည္ဌာနခြဲ (မင္းလွ)
ဌာနခြဲမွဴး
၀၅၃ - ၃၀၀၁၀
၁၅။
ကုန္စည္ဌာနခြဲ (ေရႊဘို)
ဌာနခြဲမွဴး
၀၇၅ - ၂၁၀၆၇
၁၆။
ကုန္စည္ဌာနခြဲ (သထံု)
ဌာနခြဲမွဴး
၀၅၇ - ၄၀၀၇၄
၁၇။
ကုန္စည္စခန္း (ဘားအံ)
စခန္းတာ၀န္ခံ
၀၅၈ - ၂၁၁၅၁
၁၈။
ကုန္စည္ဌာနခြဲ (ပန္းေတာင္း)
ဌာနခြဲမွဴး
၀၅၃ - ၂၅၆၅၂ (၂၆၆)
၁၉။
ကုန္စည္ဌာနခြဲ (ျပည္)
ဌာနခြဲမွဴး
၀၅၃ - ၂၅၀၅၅၊ ၂၁၄၆၉
ခရီးသည္ပို႔ေဆာင္ေရးဌာနသို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္သည့္ အခ်က္အလက္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားစဥ္
ဌာန
ရာထူး
ဖုန္းနံပါတ္
၁။
ခရီးသည္ဌာနခြဲအမွတ္ (၂)
ဌာနခြဲမွဴး
၀၁ - ၅၈၄၅၉၇
၂။
ခရီးသည္ဌာနခြဲအမွတ္ (၅)
ဌာနခြဲမွဴး
၀၁ - ၆၉၉၇၄၄၊ ၆၉၉၁၅၇၊ ၆၉၉၁၇၉
၃။
ခရီးသည္ဌာနခြဲအမွတ္ (၈)
ဌာနခြဲမွဴး
၀၁ - ၂၉၁၃၁၀၊ ၂၉၁၃၀၈
၄။
ခရီးသည္ဌာနခြဲအမွတ္ (၉)
ဌာနခြဲမွဴး
၀၁ - ၆၀၀၀၀၆
၅။
ခရီးသည္ဌာနခြဲအမွတ္ (၁၂)
ဌာနခြဲမွဴး
၀၁ - ၂၉၁၃၅၂၊ ၂၉၁၃၅၇
၆။

ခရီးသည္ဌာနခြဲ (အေ၀းေျပး)
ေအာင္မဂၤလာဂိတ္

ဌာနခြဲမွဴး
၀၁ - ၆၀၀၂၇၈၊ ၆၀၀၁၈၉
၀၁ - ၂၄၇၄၆၉၊ ၆၃၉၄၅၃ (၂၆၆)
၇။
ခရီးသည္ဌာနခြဲ (၂) ေမာ္လၿမိဳင္
ဌာနခြဲမွဴး
၀၅၇ - ၂၁၄၄၁
၈။
ခရီးသည္ဌာနခြဲ (၁၂) မႏၲေလး
ဌာနခြဲမွဴး
၀၂ - ၆၃၁၄၀
၉။
အငွားယာဥ္ဌာန
တာ၀န္ခံ
၀၁ - ၂၉၁၇၈၈
၁၀။
ေနျပည္ေတာ္ၿမိဳ႔မေစ်းဂိတ္
တာ၀န္ခံ
၀၆၇ - ၄၂၀၂၁၁
၁၁။
ေနျပည္ေတာ္ ေဘာဂသီရိဂိတ္
တာ၀န္ခံ
၀၆၇ - ၃၈၁၄၉
 
ဆက္သြယ္ရန္
ျမန္မာ့မီးရထား
ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ၀၆၇ - ၇၇၀၀၁
အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ(အင္ဂ်င္နီယာ/စီမံ) ၀၆၇ - ၇၇၀၀၅
အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ(စီမံ/အုပ္ခ်ဳပ္) ၀၆၇ - ၇၇၀၁၅
အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ(စစ္ေဆး) ၀၆၇ - ၇၇၀၁၉
အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ(စီးပြား) ၀၆၇ - ၇၇၀၁၃
အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ(သြားလာ) ၀၆၇ - ၇၇၀၉၉
အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ(ဘ႑ာေရး) ၀၆၇ - ၇၇၀၁၇
အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ(စက္မွဳ) ၀၆၇ - ၇၇၀၁၁
အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ(ၿမိဳ႕ျပ) ၀၆၇ - ၇၇၀၀၇
ဒုတိယ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ(ဆက္သြယ္ေရး) ၀၆၇ - ၇၇၁၁၁
ဒုတိယ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ(ေဆး) ၀၆၇ - ၇၇၀၆၅
တာ၀န္မွဴး ၀၆၇ - ၇၇၁၃၆
 
advertising
Road Transport Administration Department
1.     Required documents to apply the respective driving licence are as follows;

(a)     A person wishing to hold a 'L' driving licence shall have attained 16 years of age. He shall be accompained

by a person to teach him driving.

 

(b)     A person wishing to hold a 'A-1' driving licence shall have following facts;

(i)     16 years old and above

(ii)    already have the valid 'L' driving licence

(iii)   attend accredited driving training school and passed the driving test

(c)     A person wishing to hold 'A' driving licence shall have attained 18 years of age and 'L' licence for three

months periods and shall already attend the accredited driving training school.

(d)     A person wishing to hold ‘B’ driving licence shall have attained (18) years of age and held ‘L’licence for

period of three months (or) ‘A’ licence for period of three months.

(e)     A person wishing to hold ‘C’ driving licence shall have attained (18) years of age and held ‘L’ driving licence.

He must be capable to drive the machinery which he has applied.

(f)     A person wishing to hold ‘D’  driving licence shall have held ‘B’ licence for period of three years.A person driving

a hired vehicle under such a licence shall be a citizen, a permanent resident or a naturalized citizen of the Republic of the Union of Myanmar.

(g)     A person wishing to hold a ‘E’ licence shall have held ‘D’ licence for a period of two years or ‘B’licence for a period of consecutive five years. He shall be a citizen, a permanent resident or  a naturalized citizen of the Republic of the Union of Myanmar. Moreover the person shall fulfill the prescribed health requirements and pass the test as specified by the Central Registration.

(h)     A person wishing to hold a ‘S’ licence(conductor or a spare man licence)shall be a citizen, a permanent resident or a naturalized citizen of the Republic of the Union of Myanmar. He must be at least 18 years old. He shall fulfill the prescribed health requirements and pass the tests as specified by the Central  Registration  Authority.

(i)     A person wishing to hold a ‘V’ Licence must be at least(18)years old. He shall have already been in possession of a ‘L’ driving licence and  can drive  trawlergi  and  tractor.

(j)     A person holding a driving licence at least one year period issued by Tamadaw (Army,Navy,Airforce) may apply for any appropriate driving licence according to chapter IV, Article 62 of 1989 Motor Vehicle Rules. It does not need to held ‘L’ driving licence. In accordance with the life-span of Tamadaw driving licence, the following driving licences may be applied for;

(i)     A person holding a Tamadaw driving licence at least one year period may apply ‘B’ driving licence.

(ii)    A person holding a Tamadaw driving licence at least three years period may apply ‘D’ driving licence but who cannot be permitted to  drive  taxi.

(iii)   A person holding a Tamadaw driving licence at least 5 years period and who retired from the military service may apply ‘E’ driving  licence.

(iv)    A person holding a Tamadaw driving licence but not complete one year life-span shall apply ‘L’ licence to hold the other driving licence.

(k)     According to the Agreement on the mutual recognition of Domestic Driving Licences issued by ASEAN countries which was

signed in 1997, the persons who will go to ASEAN countries can drive with the smart card driving licence which are issued  from  Myanmar.

(l)     Required documents to apply  International  Driving  Permit (IDP)

(i)     Valid domestic driving licence  (genuine  and  copy)

(ii)    Valid passport (genuine and copy)

(If applicant has been in the other country, passport copy can be allowed)

(iii)   (3) passport size photos

(iv)    FEC (20) or US $ (20)

(m)    Required documents to exchange  Myanmar driving licence from Foreign driving licence

(i)    His / Her Driving  Licence  (genuine  and  copy)

(ii)   Passport (genuine and copy)

(iii) (3) photos

(iv)  Application form of concerned  company

(v)    60 FEC and (1200ks) for Right  Hand drive countries

(iv)   70 FEC and (1200ks) for Left-Hand drive countries

(n)     Required documents to apply Myanmar driving licence  for Diplomats  and  Diplomatic  crops

(i)    An application form of concerned  embassy

(ii)   Recommendation from Protocol  Department

(iii) Diplomat’s  passport (copy)

(iv)  Diplomatic  ID  card  (copy)

(v)   Driving licence (copy)

(vi)  1200 ks

(o)     Registration Fees for Driving  Training  Schools

(i)    100000 ks

2.     Renew Driving Licence

 

Required  documents to renew the driving licence:

(a)   For ‘B’  driving  licence

(i)   An  application  form

(ii)  (2) photos  (blue  background)

(iii)  Genuine  driving  licence

(iv)   A  copy  of  Identification  card

(b)    For  ‘C’ ‘D’  and  ‘E’  Licence

(i)    An  application  form

(ii)     (2) photos

(iii)  Genuine  driving  licence

(iv)   A  copy  of  Identification  Card

(v)     Medical Inspection Certificate for HIV,VDRL (To inspect  each  six  years)
(c)   Required  documents  for  renewal  the  Foreigner’s  Myanmar  driving  licence;
(i)      An  application  form
(ii)     Valid  passport  (copy)
(iii)    Issued  driving  licence  (genuine)
(iv)    Stay  Permit

3.     Catagories  of  driving  Licence  and  their  life-span are  as  follows;

 

 

Sr

Types  of  Licence

Life-span

(a)

‘L’  Licence

(1)Year

(b)

‘A-1’  Licence

(2) Years

(c)

‘A’  Licence

(5)  Years

(d)

‘B’  Licence

(5) Years

(e)

‘C’  Licence

(5)  Years

(f)

‘D’  Licence

(3)  Years

(g)

‘E’  Licence

(3)  Years

(h)

‘V’  Licence

(5)  Years

(i)

‘S’ Licence

(5) Years

(j)

International  driving  Permit (IDP)

(1) Year

 

Total Driving Licence by States and Regions (as of May 2014)

 

Sr.

State/ Region

A

A1

B

C

D

E

V

A To V

Total

F

1

Head Office

- - 6808
- - - - 6808
-

2

Nay Pyi Taw

124365
1555
29826
2
3687
4387
1970
165792
5528

3

Kachin

44681
542
39855
-
930
2100
2692
90800
696

4

Kayah

41430
1588
6904
2
91
1728
806
52549
1453

5

Kayin

24092
342
11537
-
336
1663
669
38639
2029

6

Chin

19030
1
3169
-
24
261
9
22494
134
7

Sagaing

182419
2181
54185
14
1270
9282
1255
250606
10360
8

Tanintharyi

90297
426
20569
-
713
2520
573
115098
971
9

Bago

134445
567
45001
-
1666
13461
2733
197873
14961
10

Magway

92371
357
38175
-
907
8675
1399
141884
9728
11

Mandalay

41178
4637
199086
2
32769
35542
3086
686910
26102
12

Mon

75568
337
31129
-
1499
5928
3460
117921
5326
13

Rakhine

19999
55
5768
-
136
1189
635
27782
585
14

Yangon

28778
42
296472
4
153511
98456
1242
578505
82101
15

Shan(South)

56054
136
42892
1
3207
9610
1775
113675
4768
16

Shan(East)

50363
132
17057
-
1708
893
1812
71965
455
17

Shan(North)

47844
651
41011
1
3299
8859
2528
104193
7719
18

Ayeyarwaddy

139378
1019
28889
-
1409
4687
2509
177891
4726

Total

1582902
14568
918333
26
207162
209241
29153
2961385
177642

Table of Road Traffic Accidents by States and Regions (2014-2013) January

 

No.

State/Region

2014 January

2013 January

Accident

Injury

Fatality

Accident

Injury

Fatality

1.

Naypyitaw

26 29 15 35 65 17

2.

Kachin

44 56 20 18 44 9

3.

Kayah

6 10 - 4 8 -

4.

Kayin

34 58 8 27 75 4

5.

Chin

6 16 1 11 7 7

6.

Sagaing

107 169 34 50 59 16

7.

Tanintharyi

26 46 12 32 49 5

8.

Bago

109 198 33 139 212 31

9.

Magway

77 181 19 77 148 25

10.

Mandalay

72 116 25 127 178 49

11.

Mon

78 112 28 51 90 25

12.

Rakhine

29 42 10 18 51 19

13.

Yangon

240 412 37 169 285 30

14.

Shan

33 59 6 36 60 7

15.

Shan(Lashio)

28 34 9 16 29 6

16.

Shan(Kyaington)

14 32 4 19 39 9

17.

Ayeyarwady

112 184 14 91 143 23

Total

1041 1754 275 920 1542 282

 

 

Initial  Vehicle  Registration

1.     Vehicles sold in Sale Centers

2.     Vehicles imported by Private Owner

3.     Vehicles owned by Departments (Departmental Vehicle)

4.     Vehicles produced by Ministry of Industry

5.     Vehicles produced by Industrial Zones

6.     Vehicles produced by permission of Myanmar Investment Committee

1.     Vehicles sold in Sale Centers

(1)     Application Form

(2)     Certificate for purchasing

(3)     Temporary registration document

(4)     Import declaration

(5)     Custom Statement

(6)     De-registration Certificate (Use/Recond)

(7)     NRC with photo (genuine and copy) of the doer

(8)     Identify the number of individual vehicle

2.     Vehicles imported by Private Owner

(1)     Import Permit

(2)     Temporary Registration Document

(3)     Import Declaration

(4)     Custom Statement

(5)     NRC with photo (genuine and copy with photo of the doer)

(6)     De-registration Certificate (Use/Recond)

3.     Vehicles owned by Departments

(1)     Departmental Application Form

(2)     The Doer's Civil Service Identification Card (genuine and copy)

(3)     Vehicle Allocation list from Ministry of National Planning and Economic Development

(4)     Vehicle Distribution letter from Central Equipment Statistics and Inspection Department

4.     Vehicles produced by Ministry of Industry

(1)     Application Form

(2)     Owner's NRC with photo (genuine and copy)

(3)     Inspection Certificate (genuine and copy)

(4)     Sales Invoice (genuine)

(5)     Receipt (genuine)

5.     Vehicles produced by Industrial Zones

(1)     Application at the relevant State or Regional Office

(2)     Registration Form

(3)     The applicant's NRC with photo (genuine and copy)

(4)     Copy of Notification letter for Vehicle Inspection from Myanmar Industry Development Committee

6.     Vehicles produced by permission of Myanmar Investment Committee

(1)     Letter of Authorization from origin Co.Ltd

(2)     QC would be signed by origin Co.Ltd

(3)     Both our inspectors (Engineers)

(4)     Vehicle identification (VIN Plate)

(5)     Brand,Model and Number permitted by MIC

(6)     Approval for Design and Right of Production by Country Origin

(7)     Approval for Technology Transfer and manufacturing by Country Origin

(8)     Approval for Quality Control jointly undertaken by Origin and Domestic Companies

Procedures for Initial Vehicle Registration

1.     Indentation the number of Individual vehicle

2.     Vehicle Inspection

(a)     Check Vehicle with Documents

(b)     Install Vehicle Registration Number Plate to collect Fee

3.     Taxation

(a)     Initial Registration Fee and Vehicle Inspection Fee

(b)     Fine (If necessary)

(c)     Third Party Insurance

(d)     Municipal Wheel Tax

(e)     Imported Vehicle Registration Fee(Withdrawal to relevant Banks)

4.     Making Case File

(a)      Opening Case File

(b)      Issuing Vehicle Registration Book (Kama-3), Vehicle Registration Certificate (Wheel-Disc), Vehicle Registration

Record Card (Kama-2) (All documents are typed with computer)

(c)      Handing over kama-2 and case file to concerned office

5.     Issuing Vehicle Registration Book and Vehicle Registration Card

(a)     Issuing Kama-3 and Wheel Disc after checking the receipt

 

Auctioned Vehicle Registration

Auctioned Vehicles

1.     Auctioned Vehicles sold by Military

2.     Auctioned Vehicles sold by Departments Concerned

3.     Auctioned Vehicles asseted by Government

(1)     Auctioned Vehicles sold by Military

(a)     Application Form

(b)     Voucher

(c)     Recommendation for selling tender-system

(d)     Vehicles Issuing Voucher

(e)     Recommendation signed by Colonel or Lt-Colonel

(f)      Applicant's NRC (geniue and copy)

(2)     Auctioned Vehicles sold by Departments Concerned

(a)     Application Form

(b)     Voucher

(c)     Recommendation for selling vehicle

(d)     List of Auctioned-Vehicles

(e)     Vehicle Registration Book (if possible)

(3)     Auctioned Vehicles asseted by Government

(a)     Application Form

(b)     Voucher

(c)     Recommendation for selling vehicle

(d)     List of Auctioned-Vehicles

(e)     The Owner's NRC (genuine and copy)

Re-registration Auctioned Vehicles

1.      Vehicle Inspection

(a)     Inspecting Vehicle with Documents

(b)     Checking in accord with standards

(c)     Sending Vehicle Inspection Report to Head Office

(d)     Checking , Repairing and Confirming from Head Office

2.     Paying Tax

(a)      Paying Re-registration Fee and Vehicle Inspection Fee in concerned office

(b)     Paying Fine (if necessary)

(c)     Paying Third party Insurance

(d)     Paying Municipal Wheel tax

3.     Indentation the number of individual vehicle

(a)     Carrying out according to Head Office

4.     Making Case File

(a)     Opening Case File

(b)     Issuing Vehicle Registration Book (Kaka-3), Vehicle Registration Certificate (Wheel-tax), Vehicle Registration

Record Card (Kama-2) (All documents are typed with computer)

5.     Issuing Vehicle Registration Book and Vehicle Registration Certificate

(a)    Issuing Kama-3 and Wheel-tax after checking receipt

 

Information

Vehicle’s  life  span  are  limited  as  the  follows;

 

Sr Type life span note
Initial Renew
1 Motor Vehicle 1 year 1 year
2 Motor Vehicle (Brand New is 3 year) 3 year 1 year No Taxi and economic vehicle
3 Other Vehicle 1 year 1 year
4 Motorcycle 2 year 2 year
5 Electric cycle 4 year 4 year
6 Three wheel cycle/electric Three wheelcycle 2 year 2 year

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latest Car Numbers ( 2014, June 17 )

Sr
About
No
(A)
Private car
2H-8291
(B)
Zone Car
8L-5679
(C)
Motorcycle
41W/43454
(D)
Trawlergi
9V/33096
(E)
Three Wheel cycle
6U/7214
(F)
TAXI EE-1915

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Type of Vehicles by States and Regions (as of May 2014)

Sr. State/Region Private
car
Passenger 
car
Truck 
(light Duty)
Truck 
(Heavy Duty)
Other Two 
wheelers
Three 
wheelers
Traw 
lergi
Machinery Total
1 Head  office 1023 9 17 2 1 53 1105
2 Nay Pyi Taw 9562 1213 604 1202 1021 45597 247 313 112 59871
3 Yangon 255406 12126 40666 15169 17310 130997 1060 1898 331 474963
4 Mandalay 55516 2398 8129 14039 1369 1004995 17604 8952 124 1113126
5 Bago 4362 520 936 3076 733 282238 2476 1072 80 295493
6 Sagaing 6126 1360 2678 3733 307 392415 3766 968 112 411465
7 Shan (South) 6855 365 935 1611 255 200690 510 2729 16 213966
8 Shan (North) 4111 298 2542 2385 204 143054 2215 3423 23 158255
9 Shan  (East) 2564 140 271 356 46 98509 4869 3531 17 110303
10 Mon 2494 247 765 879 78 195679 4906 1365 11 206424
11 Magway 3607 625 1224 3055 203 308612 2788 955 10 321079
12 Tanintharyi 1898 322 579 578 86 132262 1987 1255 98 139065
13 Ayeyarwaddy 1559 937 634 1151 261 225859 1079 3427 1 234908
14 Kachin 2508 121 272 1454 23 104842 3878 2455 12 115565
15 Kayin 835 87 321 433 29 72808 638 852 60 76063
16 Rakhine 579 141 251 239 28 26203 1189 236 - 28866
17 Chin 211 34 23 70 5 10633 5 12 - 10993
18 Kayah 556 100 98 328 19 43472 422 218 34 45247
Total 359772 21043 60945 49760 21978 3418918 49639 33661 1041

4016757

Sr

Embassy Name
affaires
affaires opportunity
Myanmar

English

Myanmar
English
1
American
သံ-၁/၁
CD-1/1
၁/၁၀၀၁
1/1001
2
British
သံ-၂/၁
CD-2/1
-
-
3
India
သံ-၃/၁
CD-3/1
၃/၁၀၀၁
3/1001
4
French
သံ-၄/၁
CD-4/1
၄/၁၀၀၁
4/1001
5
Pakistan
သံ-၅/၁
CD-5/1
၅/၁၀၀၁
5/1001
6
Srilanka
သံ-၆/၁
CD-6/1
၆/၁၀၀၁
-
7
Thailand
သံ-၇/၁
CD-7/1
၇/၁၀၀၁
7/1001
8
Indonesia
သံ-၈/၁
CD-8/1
၈/၁၀၀၁
8/1001
9
China
သံ-၉/၁
CD-9/1
၉/၁၀၀၁
9/1001
10
Russia
သံ-၁၀/၁
CD-10/1
၁၀/၁၀၀၁
-
11
Serbia and Montenegro
သံ-၁၁/၁
CD-11/1
၁၁/၁၀၀၁
-
12
Isreal
သံ-၁၂/၁
CD-12/1
၁၂/၁၀၀၁
-
13
Japan
သံ-၁၄/၁
CD-14/1
၁၄/၁၀၀၁
14/1001
14
Germany
သံ-၁၅/၁
CD-15/1
၁၅/၁၀၀၁
-
15
Australia
သံ-၁၆/၁
CD-16/1
၁၆/၁၀၀၁
16/1001
16
Lao PDR
သံ-၁၇/၁
CD-17/1
၁၇/၁၀၀၁
-
17
Egypt
သံ-၁၈/၁
CD-18/1
၁၈/၁၀၀၁
-
18
Philippines
သံ-၁၉/၁
CD-19/1
၁၉/၁၀၀၁
19/1001

19

Nepal
သံ-၂၀/၁
CD-20/1
၂၀/၁၀၀၁
-
20
Italy
သံ-၂၂/၁
CD-22/1
၂၂/၁၀၀၁
-
21
Malaysia
သံ-၂၃/၁
CD-23/1
၂၃/၁၀၀၁
23/1001
22
Bangladesh
သံ-၂၄/၁
CD-24/1
၂၄/၁၀၀၁
24/1001
23
Vietnam
သံ-၂၅/၁
CD-25/1
၂၅/၁၀၀၁
-
24
Singapore
သံ-၂၆/၁
CD-26/1
၂၆/၁၀၀၁
-
25
South Korea
သံ-၂၇/၁
CD-27/1
၂၇/၁၀၀၁
27/1001
26
Brunei
သံ-၂၈/၁
CD-28/1
၂၈/၁၀၀၁
-
27
Cambodia
သံ-၂၉/၁
CD-29/1
၂၉/၁၀၀၁
-
28
Saudi Arabia
သံ-၃၀/၁
CD-30/1
၃၀/၁၀၀၁
-
29
Representative Office of European Commission
သံ-၃၁/၁
CD-31/1
၃၁/၁၀၀၁
-
30
North korea
သံ-၃၂/၁
CD-32/1
၃၂/၁၀၀၁
-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

United Nation's Initial Number

 

Sr
Zip Code
United Nations Organizations
Vehicle No
Myanmar
English
1
UN
United Nations
ဖြဲ႕-၁/၁
UN-1/1
2
UNDP
United Nations Development Programme
ဖြဲ႕-၂/၁
UN-2/1
3
UNICEF
United Nations Children's Fund
ဖြဲ႕-၃/၁
UN-3/1
4
FAO
Food Hgriculture Organization
ဖြဲ႕-၄/၁
UN-4/1
5
WHO
World Health Organization
ဖြဲ႕-၅/၁
UN-5/1
6
UNODC
United Nations Office on Drugs and Crime
ဖြဲ႕-၆/၁
UN-6/1
7
UNHCR
United Nations High Commissioner for Refugees
ဖြဲ႕-၇/၁
UN-7/1
8
WFP
World Food Programme
ဖြဲ႕-၈/၁
UN-8/1
9
UNFPA
United Nations Population Fund
ဖြဲ႕-၉/၁
UN-9/1
10
UNIC
United Nations Information Centre
ဖြဲ႕-၁၀/၁
UN-10/1
11
UNAIDS
United Nations Acquired Immune Deficiency Syndrome
ဖြဲ႕-၁၁/၁
UN-11/1
12
ILO
Internation Labour Office
ဖြဲ႕-၁၂/၁
UN-12/1
13
IOM
Internationl Organization for Migration
ဖြဲ႕-၁၄/၁
UN-14/1
14
UNOPS
United National Office for Project Service
ဖြဲ႕-၁၅/၁
UN-15/1


Now Using Number Plate

 

 

 

Private car

Vehicle owned by Monk and / or Monastery

 

Hired Vehicle

 

Taxi

Vehicle owned by Ambassador

UN and its organizations

Motorcycle

Vehicle owned by Ambassador

UN and its organizations

Touring Vehicle

Sr.

Types of vehicle

Utilization

Background

Color of letter

Size of plate (L×H)

Size of Letter

1

Motor Vehicle

Private car

Black

White

14.25"×6.5"

Width of font size 8.375"

 

 

Hired Vehicle

Red

White

 

 

 

 

Touring Vehicle

Blue

White

 

Height of font size 2.25"

 

 

Vehicle owned by Monk and / or Monastery

Yellow

Black

 

 

Thick of font size 0.25"

 

 

Vehicle owned by Ambassador          UN and  its           organizations

White

Black

 

 

Height of stroke size  3"

 

 

Taxi

Red

White

 

 

 

 

Hearse

Black

White

 

 

2

Motorcycle

-

Black

White

8.75"×5.5"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ေဆာင္ပုဒ္မ်ား

(က) သင့္ယာဥ္ႏွစ္စဥ္ မွတ္ပံုတင္သက္တမ္း အခ်ိန္မီတိုးရန္ လိုသည္။

( ခ) သင့္ပိုင္ယာဥ္ သင့္အမည္ႏွင့္ ႐ွိရန္လိုသည္။

( ဂ) အ႐ြယ္ေရာက္သူတိုင္း ယာဥ္ေမာင္းတတ္ရမည္။

 
ဆက္သြယ္ရန္
ပုိ႕ေဆာင္ေရးစီမံကိန္းဦးစီးဌာန

 

Contact No

 

Sr.No
Name
Division
Auto Phone
Remark
1.
Operation Division
405356
405356
-
2.
Planning and Budget Division
405357
405346
-
3.
Administration Division
405347
405358
-
4.
Inspection, Training and Records Division
405147
-
-
5.
Computer Room
405039
-
-
6.
Duty Office
405358
-
-


Telephone No of States / Regions, District and Township Office


Sr.No
Office Name
Fax / Telephone
1.
Yangon Region
၀၁ - ၂၂၂၅၂၆
2.
Mandalay Region
၀၂ - ၃၆၃၆၄
Myingyan
၀၆၆ - ၂၁၀၉၄
Pyinmanar
၀၆၇ - ၂၂၁၇၇
Meiktila
၀၆၄ - ၂၃၀၇၂
Kyaukse
၀၆၆ - ၅၀၅၉၆
ျပင္ဦးလြင္
၀၈၅ - ၂၂၇၃၆
ေက်ာက္ပန္းေတာင္း
၀၆၁ - ၅၀၇၀၅
3.
မေကြးတိုင္း႐ံုး
၀၆၃ - ၂၅၁၂၈
ပခုကၠဴ
၀၆၄ - ၂၁၀၇၉
သရက္
၀၆၈ - ၂၁၀၆၄
ေခ်ာက္
၀၆၁ - ၂၁၄၄၅
4.
စစ္ကိုင္းတိုင္း႐ံုး (မံုရြာ)
၀၇၁ - ၂၂၇၇၈
စစ္ကိုင္း
၀၇၂ - ၂၁၀၇၇
ကေလး
၀၇၃ - ၂၁၀၀၆
ေ႐ႊဘို
၀၇၅ - ၂၁၀၇၅
5.
ဧရာ၀တီတိုင္း႐ံုး
၀၄၂ - ၂၄၄၈၅
မအူပင္
၀၄၅ - ၃၀၃၉၇
ဟသၤာတ
၀၄၄ - ၂၁၀၉၁
ေျမာင္းျမ
၀၄၂ - ၇၀၃၁၉
ဖ်ာပုံ
၀၄၅ - ၄၀၃၃၅
6.
ပဲခူးတိုင္း (အေရွ႕)
၀၅၂ - ၂၁၂၂၄
ေတာင္ငူ
၀၅၄ - ၂၃၁၆၉
ပဲခူးတိုင္း (အေနာက္)
၀၅၃ - ၂၄၁၉၅
သာယာ၀တီ
၀၅၅ - ၂၁၀၉၁
7.
တနသၤာရီတိုင္း႐ံုး (ၿမိတ္)
၀၅၉ - ၄၁၃၅၀
ထား၀ယ္
၀၅၉ - ၂၁၀၃၅
ေကာ့ေသာင္း
၀၅၉ - ၅၁၅၇၇
8.
မြန္ျပည္နယ္႐ံုး
၀၅၇ - ၂၄၁၂၂
သထံု
၀၅၇ - ၄၀၁၄၄
9.
႐ွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္)
၀၈၂ - ၂၃၃၃၂
ေက်ာက္မဲ
၀၈၂ - ၄၀၀၃၉
မူဆယ္
၀၈၂ - ၅၀၄၇၅
႐ွမ္းျပည္နယ္ (ေတာင္)
၀၈၁ - ၂၁၂၈၉
လြိဳင္လင္
၀၈၁ - ၃၀၂၂၃
ရွမ္းျပည္နယ္(အေရွ႕)
၀၈၄ - ၂၁၀၅၆
တာခ်ီလိတ္
၀၈၄ - ၅၁၈၃၆
10.
ကခ်င္ျပည္နယ္
၀၇၄ - ၂၂၄၂၃
ဗန္းေမာ္
၀၇၄ - ၅၀၂၆၀
11.
ကယားျပည္နယ္႐ံုး
၀၈၃ - ၂၁၀၈၈
12.
ခ်င္းျပည္နယ္႐ံုး
၀၇၀ - ၂၁၀၃၉
13.
ရခိုင္ျပည္နယ္
၀၄၃ - ၂၃၆၉၅
ေတာင္ကုတ္
၀၄၃ - ၆၀၀၁၁
သံတြဲ
၀၄၃ - ၆၅၂၂၆
14.
ကရင္ျပည္နယ္႐ံုး
၀၅၈ - ၂၁၀၉၇
ေကာ့ကရိတ္
၀၅၈ - ၄၀၀၂၁
ျမ၀တီ
၀၅၈ - ၅၀၂၈၁
 
Responsibilities
Road Transport Administration Department

Prescribed  Laws and Rules

1.     Laws, Rules and Regulations enforced within 1914 to 1995 are as follows:

(a) India Motor Vehicle Act (1914)

(b) Myanmar Motor Vehicle Rules (1915)

(c) Myanmar Hired Vehicle Rules (1935)

(d) Road and Inland Water Transport Law (1963)

(e) 1964 Motor Vehicle Law (The Chairman of Revolutionary Council enacted it  by law No.17 in 1964)

(f) 1989 Motor Vehicle Rules (The Ministry of Transport and Communications made this rule by Notification

No.1/89)

(g) Rules and Regulations for Registration of Vehicles and Issuing of Driving Licence (1994)

Application of ‘Keep to Right Principle’

2.     At the Government of Revolutionary Council, ‘Keep to Right Principle’ was started to apply as an important amendment in traffic movement. To implement that principle, the coordinating meeting was held in 27, October, 1969. At that meeting, ‘Keep to Right Central Coordinating Committee’’ was established. That committee  made the detail arrangements to implement that  principle in the whole country. At 6 am of Sunday on 6 December 1970, “Keep to Right Principle” was started to practise in Myanmar.

No
Type Of Vehicle
To 1988
Till Now
Progress
1 NO. of Vehicle
(i) Private Car
62646 272018 209372
(ii) Truck (Light Duty)
9054
29178
20124
(iii) Truck (Heavy Duty)
29992
40307
10315
(iv) Passenger Car
9145
19455
10310
(v) Other
2946
17136
14190
Total
113783
378094
264311
2
Two Wheelers
30085
3107193
3077108
3
Three Wheelers
2229
34250
32021
4
Trawlergi
452
35614
35162
Total
32766
3177057
3144291
5
Heavy Machine
-
689
689
(1+5)Total
146549
3555840
3409291
6
Driving Licence
'A' to 'G' Licence
52969
2670612
2617643